Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 19

1Кешке ќарай Жаратќан Иенiњ екi хабаршысы Содом ќаласына келдi. Лут сол кезде ќала ќаќпасыныњ алдында отырѓан едi. Ол хабаршыларды кµргенде оларѓа сєлем беру ‰шiн орнынан т±рып, жерге дейiн басын иiп таѓзым еттi де:


2— Мырзалар, ќ±лдарыњыздыњ ‰йiне кiрiп, жуынып-шайынып, ќонаќ болып ќоныњыздар. Ертењ ертемен таѓы да жолѓа шыѓасыздар, — деп ‰йiне шаќырды. Хабаршылар оѓан:

— Раќмет, бiз базар алањында т‰неп шыѓамыз, — деп жауап бердi.


3Лут ќиыла µтiнiп ќоймаѓан соњ, екеуi оѓан ерiп, ‰йiне келдi. Тамаќ дайындалып, ашытќысыз ќамырдан нан пiсiрiлiп, хабаршылар тамаќтанды.

4Олардыњ бастары жастыќќа тимей т±рып-аќ, жасы бар, кєрiсi бар, ќаланыњ т‰кпiр-т‰кпiрiнен жиналып келген ер адамдарыныњ бєрi ‰йдiњ сыртын айнала ќоршап алды.

5Лутты айќайлап шаќырып:

— Саѓан кешќ±рым келген еркектер ќайда? Бiзге алып шыќ, олармен жаќындасып кµњiл кµтерейiк, — дедi.


6Лут сыртќа алдарына шыѓып, есiктi жауып:


7— Бауырларым, з±лымдыќ жасамањдар! — деп µтiндi. —

8Тыњдањдаршы, бойжеткен пєк екi ќызым бар. Сендерге соларды ‰йден шыѓарып берейiн, бiлгендерiњдi iстењдер. Бiраќ б±л адамдарѓа тиiспењдер, олар менiњ шањыраѓымныњ астына т‰скен меймандарым ѓой!

9Бiраќ ќаланыњ ер адамдары оѓан:

— Былай кет! — деп айѓай салды. — Мынау, кiрме неме, бiзге билiк айтпаќ па? Тоќтай т±р, сенiњ бiзден алатын сыбаѓањ олардiкiнен бетер! — Сµйттi де, Лутќа тап берiп, есiктi б±зуѓа айналды.


10Сонда ‰й iшiнде т±рѓан хабаршылар есiктi сєл ашып, ќолдарын созып, Лутты iшке ќарай тартып алды. Есiктi ќайтадан бекiтiп,

11алдында т±рѓан ‰лкендi-кiшiлi адамдардыњ бєрiн есiктi таба алмастай соќыр етiп тастады.


12Б±дан кейiн олар Лутќа:

— Сенiњ б±л жерде таѓы ќандай жаќындарыњ бар? К‰йеу балаларыњ, ±л-ќыздарыњ мен барлыќ басќа адамдарыњды осы ќаладан алып кет! — деп б±йырды.

13— Бiз оны ќ±ртпаќшымыз. Б±л жер туралы Жаратќан Иеге µте кµп шаѓым т‰суде. Сондыќтан Ол бiздi осы ќаланы ќ±рту ‰шiн жiбердi.


14Сонда Лут сыртќа шыѓып, ќыздарына ‰йленбек к‰йеу балаларына барып: «Жиналып, б±л жерден кетiњдер, Жаратќан Ие ќаланы ќ±ртпаќшы!» — деп ескерттi. Бiраќ к‰йеу балалары оны ќалжыњдап т±р деп ойлады.


15Тањ ќызарып атып келе жатќанда хабаршылар Лутты асыќтырып: «Жинал, к‰нєѓа батќан б±л ќалада µлiп ќалмау ‰шiн єйелiњдi, ќолыњдаѓы екi ќызыњды алып, кетiп ќал!» — дедi.


16Лут єлi де ќобалжып т±рѓанда, елшiлер оны, єйелiн, екi ќызын ќолдарынан ±стап далаѓа с‰йрей жµнелiп, ќаланыњ сыртына шыќќанда ѓана ќоя бердi. Себебi Жаратќан Иенiњ оларѓа раќымы т‰скен болатын.

17Тµртеуiн ќаладан алып шыќќанда хабаршылардыњ бiреуi:

— Осы жазыќтыњ еш жерiне аялдамастан, арттарыња ќарамай ќашыњдар! ¤лiп ќалмау ‰шiн тауѓа барып, соны паналањдар! — деп б±йырды.

18Лут сонда:

— Жоќ, Таќсыр!

19Сен ќ±лыња раќыммен ќарап, менi аман саќтап ќалып, ‰лкен мейiрiмдiлiк жасадыњ. Бiраќ мен тауѓа ќашып ќ±тыла алмаймын, єйтпесе апатќа ±шырап µлiп ќалармын.

20Мiне, алдымызда мына ќала бар, ол барып, паналау ‰шiн жаќын жєне кiшкентай ѓана ќалашыќ ќой, соѓан ќашып ќ±тылайын. Ол кiшкентай ќалашыќ емес пе? — деп µтiндi.

21Хабаршы оѓан:

— Жарайды. Мен осы тiлегiњдi де орындап, сен айтып отырѓан ќаланы ќ±ртпайын.

22Бiраќ тезiрек сол жерге ќашып ќ±тыл! Сен жеткенше мен т‰к те iстей алмаймын, — дедi. Б±л ќала осы оќиѓадан кейiн Сиѓор (яѓни «Кiшкентай») деп аталатын болды.


23Лут Сиѓорѓа к‰н шыѓа жеттi.

24Сол кезде Жаратќан Ие Содом мен Ѓомора ‰стiне аспаннан от аралас к‰кiрт жаудырып,

25б±л ќалаларды, тµњiрегiндегi б‰кiл жазыќты, барлыќ ќала т±рѓындарын жєне далада µсiп т±рѓанныњ бєрiн де к‰л-талќан етiп ќиратты.


26Алайда Луттыњ єйелi артына ќарамаќ болып керi б±рылды. Сонда ол бiрден т±з баѓанасына айналды.


27Ыбырайым тањертењ ерте т±рып, кеше µзi Жаратќан Иенiњ алдында т±рѓан жерге ќайтып барды.

28Содом мен Ѓомораѓа жєне тµњiрегiндегi б‰кiл жазыќќа кµз тастаѓан кезде сол жерден балќыту пешiнен шыќќандай будаќтаѓан т‰тiндi кµрдi.


29Алайда Ќ±дай Лут т±рып жатќан жазыќтаѓы ќалалардыњ к‰л-талќанын шыѓарар кезде Ыбырайымды мейiрiмдiлiкпен есiне т‰сiрiп, Лутты апаттан аман-есен алып шыќты.

Луттыњ ќыздарыныњ жекс±рын к‰нєсы


30Лут Сиѓорѓа ќоныстанудан ќорќып, екi ќызымен одан кµшiп кетiп, тауды паналады. Сонда бiр ‰њгiрде екi ќызымен т±рып жатты.

31Бiр к‰нi ‰лкен ќыз кiшiсiне: «Бiздiњ єкемiз кєрi, ал б±л мањайда б‰кiл єлемдегi єдет бойынша бiзбен жаќындасатын еркек жоќ.

32Ж‰р, єкемiзге шарап iшкiзiп, ±рпаѓын жалѓастыру ‰шiн онымен бiрге жатып шыѓайыќ», — дедi.


33Олар сол т‰нi єкелерiне шарап iшкiздi. ‡лкен ќызы оныњ ќасына жатты, бiраќ єкесi не iстеп, не ќойѓанын бiлмей де ќалды.

34Тањертењ ‰лкенi кiшiсiне: «Кеше мен єкеммен болдым, б‰гiн т‰нде бiз оѓан таѓы да шарап iшкiзейiк, сен де онымен жатып шыќ, осылайша єкемiздiњ ±рпаѓын жалѓастырамыз», — дедi.

35Сол т‰нi де олар єкесiне шарап iшкiздi. Кiшi ќызы єкесiне барып, ќасына жатты, бiраќ єкесi таѓы да не iстеп, не ќойѓанын бiлген жоќ.


36Сµйтiп Луттыњ екi ќызы да єкесiнен ж‰ктi болды.

37‡лкен ќызы ±л туып, оныњ атын Моаб («Єкеден») деп ќойды. Одан Моаб халќы тарап келедi.

38Кiшiсi де ±л тауып, оны Бен Амми («Халќымныњ ±лы») деп атады. Ол — ќазiргi аммон халќыныњ т‰п атасы.