Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 18

1Б±дан кейiн Тєњiр Ие Ыбырайымѓа таѓы да Мамредегi емен орманыныњ ќасында келiп кеткен болатын. Ыбырайым т‰ске таман к‰н ысыѓанда шатыр аузында отырѓан едi.

2Ол айналасына кµз тастаѓанда µзiнiњ алдында ‰ш еркектiњ т±рѓанын кµрдi. Ыбырайым оларды кµре сала, отырѓан жерiнен ±шып т‰регелiп, алдарынан шыѓып, иiлiп сєлем бердi.


3Ыбырайым:

— Мырза! Раќымыњыз маѓан т‰ссе, мендей ќ±лыњыздыњ ќасынан µте шыќпањыз.

4Ќазiр аяќтарыњызды жуу ‰шiн су єкелiнедi. Аѓаштыњ саясына жайѓасып алыњыздар.

5Ќ±лдарыњыздыњ ‰йiнен дєм татпай µтiп кетпењiздер. Сiздерге тамаќ єкелейiн, єлденiп тыныѓып алыњыздар. Содан кейiн єрi ќарай жылжи берерсiздер, — деп ќолќа салды. Олар:

— Жарайды, айтќаныњ болсын, — деп келiстi.

6Ыбырайым дереу шатырдаѓы Сараѓа барып:

— Тез ‰ш табаќ ±нды илетiп, к‰лше нан пiсiрт, — дедi.


7Табынѓа ж‰гiрiп барып, ењ семiз баспаќты алып, ќызметшiсiне бердi. Ол баспаќты тездетiп сойып, етiн ќазанѓа асты.

8М±нан кейiн Ыбырайым айран, с‰т жєне пiсiрiлген баспаќ етiн алып, ќонаќтардыњ алдына тартты. Ќонаќтар аѓаш саясында тамаќтанып жатќан кезде Ыбырайым ќастарында болып, µзi ќызмет еттi.

9Олар:

— Єйелiњ Сара ќайда? — деп с±рады. Ол:

— Осында, шатырдыњ iшiнде, — дедi.

10Иемiз:

— Келесi жылы осы уаќытта Мен саѓан таѓы да келемiн. Сол кезде єйелiњ Сараныњ ±лы болады! — деп уєде бердi.

Осы сµздердi Оныњ артында, шатырдыњ аузында, т±рѓан Сара да естiдi.

11Ал Ыбырайым мен Сара егде адамдар едi, Сара бала туудан ќалѓан жаста болатын.

12Сол себептi ол: «Мен єбден ќартайѓан шаѓымда осындай ќуанышќа кенеле алар ма екенмiн?» — деп iштей к‰лдi.


13Ал Иемiз Ыбырайымѓа:

— Сара нелiктен к‰лiп т±р? Ол неге «мен ендi ќартайѓан шаѓымда бала туа алар ма екенмiн» деп с±райды?

14Жаратќан Ие орындай алмайтындай iс бар ма? Келесi жылы осы уаќытта Мен саѓан таѓы да келемiн. Сол кезде Сараныњ ±лы болады! — деп уєдесiн бекiттi.

15Сара сасып ќалып:

— Мен к‰лген жоќпын, — деп мойындамады. Бiраќ Иемiз оѓан:

— Жоќ, сен к‰лдiњ, — дедi.

Ыбырайымныњ Тєњiрге Содом ќаласын саќтап ќалу ‰шiн жалына жасаѓан µтiнiшi


16Содан кейiн Ќонаќтар орындарынан т±рып, Содомѓа ќарай бет алды. Ыбырайым Оларды шыѓарып салу ‰шiн бiрге ж‰рдi.

17Иемiз: «¤зiмнiњ не iстейтiнiмдi Ыбырайымнан ќалай жасырмаќпын.

18Ыбырайымнан ‰лкен, мыќты халыќ шыѓады. Менiњ батам ол арќылы жер бетiндегi барлыќ халыќтарѓа жетедi.

19Мен Ыбырайымды µз балаларына жєне кейiнгi ‰рiм-б±таѓына Менiњ жолыма т‰судi, д±рыстыќ пен єдiлдiктi iстеудi ‰йрету ‰шiн тањдап алдым. Ыбырайым осылай iстегенде Менiњ оѓан берген уєдем орындалады», — деп,

20Ыбырайымѓа тiл ќатып:

— Менiњ атыма Содом мен Ѓомора ќалаларыныњ ‰стiнен µте кµп шаѓым т‰сiп жатыр, сол жерде жасалѓан к‰нєлар тым ауыр.


21Сондыќтан Мен жерге т‰сiп, сол жердегi єдiлетсiздiк Маѓан жеткен шаѓым туѓызатындай дєрежеде ме, жоќ па, соѓан кµз жеткiзбекпiн, — дедi.


22Содан кейiн еркектер б±рылып алып, Содом жаќќа беттедi. Бiраќ Ыбырайым Жаратќан Иенiњ алдында т±ра ќалды.

23Оѓан жаќындап, былай деп µтiндi:

— Уа, Ием, сонда жауызбен бiрге єдiлдi де ќ±ртпаќсыњ ба?

24М‰мкiн, ќалада елу єдiл адам бар шыѓар, Сен оларды шынымен ќ±ртпаќсыњ ба? Сол жерге ондаѓы елу єдiл ‰шiн раќым еткiњ келмей ме?

25Сен осылай iстеп, єдiл адамды жауызбен бiрге µлтiрiп, оѓан арам кiсiге ќараѓандай ќараудан аулаќсыњ ѓой. Б‰кiл єлемнiњ Ќазысы єдiлеттi шешiм ќабылдамаушы ма едi? —

26Сонда Тєњiр Ие:

— Егер Мен Содом ќаласынан елу єдiл адамды тапсам, солар ‰шiн ол жерге раќым етемiн, — дедi.

27Ыбырайым:

— Мен к‰л мен топыраќтан жаралѓан пенде болсам да, Иеммен сµйлесiп т±рмын.

28М‰мкiн, єдiл адамдардыњ саны елу емес, одан бесеуi кем шыѓар, сонда бесеуiне бола б‰кiл ќаланы ќ±ртпаќсыњ ба? — деп с±рады. Тєњiр оѓан:

— Егер Мен одан ќырыќ бес єдiл кiсi тапсам, ол ќаланы ќ±ртпаймын, — дедi.

29Ыбырайым сµзiн єрi ќарай жалѓастырды:

— М‰мкiн, ол жерде тек ќырыќ єдiл кiсi болатын шыѓар.

— Мен ќырыќ єдiл адам ‰шiн де оларѓа тиiспеймiн, — деп Тєњiр жауап бердi.

30Ыбырайым сонда:

— Ием, мен таѓы да айтамын, ашулана кµрме. М‰мкiн, ол жерде отыз ѓана єдiл адам бар болса ше? — деп с±рады. Иемiз оѓан:

— Ол жерде отыз єдiл адам болса да, Мен оѓан тиiспеймiн, — деп жауап бердi.

31Ыбырайым айтты:

— Мен Тєњiрiммен пендешiлiкпен сµйлесiп т±рмын. М‰мкiн, ол жерде тек жиырма єдiл кiсi болатын шыѓар. — Иемiз:

— Жиырма єдiл кiсi ‰шiн де Мен ќаланы ќиратпаймын, — дедi.

32Ыбырайым Одан:

— Уа, Тєњiрiм, мен таѓы бiр рет ќана айтсам, ашулана кµрме. Егер ол жерден не бары он-аќ табылса ше? — деп с±рады. Иемiз:

— Мен ол жердi он єдiл кiсi ‰шiн де ќ±ртпаймын, — деп жауап бердi.


33Ыбырайыммен сµйлесiп болѓан соњ, Тєњiр Ие кетiп ќалды, ал Ыбырайым ‰йiне ќайтты.