Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 17

1Ыбырам тоќсан тоѓыз жасќа келгенде Жаратќан Ие оѓан аян берiп:

— Мен ќ±дiретi шексiз Ќ±даймын. Менiњ кµз алдымда мiнсiз ж‰р.


2Мен екеуiмiздiњ арамыздаѓы келiсiмдi бекiтiп, сенiњ ‰рiм-б±таѓыњды сансыз кµбейтемiн, — дедi.

3Сонда Ыбырам Оѓан жерге бас ±рып ѓибадат еттi. Ќ±дай сµзiн єрi ќарай былайша жалѓастырды:


4— Айтќаным айтќан: Менiњ сенiмен жасасќан келiсiмiм бойынша сен кµп ±лттыњ т‰п атасы боласыњ.

5Б±дан былай сен Ыбырам («¦лыќ ата») емес, Ыбырайым («Кµптiњ атасы») деп аталасыњ, µйткенi Мен сенi кµптеген халыќтардыњ т‰п атасы етiп таѓайындадым.

6Сенiњ т±ќымыњды сансыз кµбейтiп, кµптеген халыќты µрбiтемiн, сенен патшалар да шыѓатын болады.

7Мен б±л келiсiмдi Менiмен сенiњ арањдаѓы жєне кейiнгi ‰рiм-б±таѓыњныњ арасындаѓы мєњгiлiк келiсiм ретiнде бекiтемiн; ол ±рпаќтан ±рпаќќа созылатын болады. Мен сенiњ жєне ‰рiм-б±таѓыњныњ Ќ±дайы боламын.

8Ќазiр µзiњ жат жерлiк кiрме ретiнде т±рып жатќан б‰кiл Ќанахан елiн саѓан жєне келер ±рпаќтарыња мєњгi иеленуге берiп, олардыњ да Ќ±дайы боламын.

9Бiраќ сен де Менiњ келiсiмiме адал бол! Оны µзiњ де, ‰рiм-б±таѓыњныњ барлыќ ±рпаќтары да саќтауѓа тиiссiњдер!

10Менiњ сенiмен жєне келешек ±рпаѓыњмен бекiткен б±л келiсiмiмнiњ ережелерiн ж‰зеге асырып, еркек кiндiктiњ бєрiн де с‰ндеттењдер!

11С‰ндет рєсiмiн орындауларыњ Менiњ сендермен жасаѓан келiсiмiмнiњ белгiсi болады.

12Болашаќ ±рпаќтарыњныњ єрбiр жања туѓан ер баласы туѓанына сегiз к‰н толысымен с‰ндеттелсiн. Б±ѓан єулеттерiње жатпайтын ер адамдар да кiредi, ‰йлерiњде д‰ниеге келген ќ±л-ќызметшiлерiњ болсын, не сатып алынѓандары болсын, бєрi де с‰ндеттелуге тиiс.

13Сонымен ‰йде туды ма, жоќ єлде ќ±л ретiнде сатып алынды ма, барлыќ еркек атаулы мiндеттi т‰рде с‰ндеттелсiн. Менiњ келiсiмiмнiњ белгiсi сендердiњ тєндерiњде мєњгi ќалуѓа тиiс.

14Єрбiр с‰ндеттелмеген еркек кiндiктi µз халќынан аластату керек, µйткенi ол Менiњ келiсiмiмдi б±зды.


15Сен єйелiњдi ендi Сарай емес, Сара деп ата.

16Мен оны жарылќап, саѓан Сарадан да бiр ±л сыйлаймын. Оѓан ±лттардыњ т‰п анасы болсын деп аќ батамды беремiн. Сарадан халыќтардыњ патшалары да тарайтын болады.


17Сонда Ыбырайым Ќ±дайдыњ алдына жерге бас ±ра таѓзым етiп: «Ж‰зге келген адам ±лды болып, тоќсанѓа келген Сара да бала таба алар ма екен?» — деп iштей к‰лдi.

18Б±дан кейiн Ќ±дайдан:

— Ысмаѓ±л Сенiњ кµз алдыњда тiрi ж‰ргей, — деп µтiндi.

19Ал Ќ±дай:

— Єйелiњ Сара саѓан ±л туып бередi, оныњ атын Ысќаќ деп ќоясыњ. Мен Ысќаќпен келiсiм жасап, оны ‰рiм-б±таѓы ‰шiн мєњгiлiкке бекiтемiн.

20Ал сенiњ Ысмаѓ±л туралы айтќаныњды да орындаймын. Оны жарылќап, ‰рiм-б±таѓын кµбейтемiн. Ысмаѓ±лдан он екi рубасы шыѓатын болады. Мен одан бiр ‰лкен халыќты µрбiтемiн.

21Бiраќ Мен келiсiмiмдi Сара келесi жылы осы уаќытта д‰ниеге келтiретiн Ысќаќпен бекiтемiн, — деп жауап бердi.


22Ќ±дай Ыбырайыммен сµйлесiп болѓаннан кейiн ќасынан ѓайып болды.


23Ыбырайым сол к‰нi-аќ баласы Ысмаѓ±лды жєне ‰йiнде туѓан немесе сатып алынѓан еркек атаулыны т‰гел жинап алып, барлыѓын Ќ±дай µзiне б±йырѓандай с‰ндеттедi.

24Сол кезде Ыбырайым тоќсан тоѓыз жаста,

25ал Ысмаѓ±л он ‰ш жаста болатын.

26Сол к‰нi-аќ Ыбырайым мен оныњ ±лы Ысмаѓ±л,

27олармен бiрге ‰йiнде туып немесе сатып алынѓан ќ±л-ќызметшiлер, демек Ыбырайымныњ ќол астындаѓы б‰кiл еркек атаулы т‰гелдей с‰ндеттелдi.