Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 16

1Ыбырамныњ єйелi Сарай бала кµтермеген едi. Ал оныњ Ажар атты мысырлыќ к‰њi бар болатын.

2Сонда Сарай к‰йеуiне:

— Жаратќан Ие маѓан ана болуды сыйламаѓан екен. Ал ендi, к‰њiммен жаќындас, м‰мкiн, соныњ арќасында балалы болармын, — деп ±сынды.

Ыбырам б±ѓан кµнiп,

3Сарай оѓан мысырлыќ к‰њiн ќосты. Б±л Ыбырамныњ Ќанахан жерiнде т±рѓанына он жыл болѓан кезде едi.

4Ыбырам онымен жаќындасќаннан кейiн Ажардыњ бойына бала бiттi.

М±нысын бiлген к‰њ ќожайын єйелiне менсiнбей ќарай бастады.

5Сонда Сарай Ыбырамѓа:

— Менiњ жєбiр кµруiме сен кiнєлысыњ. К‰њiмдi сенiњ ќойныња µзiм салдым. Ал ендi ол бала кµтергенiн бiлгеннен берi менi менсiнбей ж‰р. Сен екеуiмiздiњ арамыздаѓы дауды Жаратќан Иенiњ ¤зi шешсiн, — дедi.

6Ыбырам:

— К‰њiњ µз ќолыњда, не iстеудi д±рыс десењ, соны iсте, — деп жауап бердi. Б±дан былай Сарай Ажарѓа ќысымшылыќ кµрсете бастады. Сондыќтан Ажар оныњ ќасынан ќашып кеттi.


7Жаратќан Иенiњ перiштесi оны ен даладаѓы бiр су кµзiнiњ ќасында — Шурѓа баратын жолдаѓы ќ±дыќ басынан тауып алды.

8Перiште одан:

— Сарайдыњ к‰њi Ажар, ќайдан келе жатырсыњ, ќайда бет алдыњ? — деп с±рады. Ол:

— Мен ќожайын єйелiм Сарайдан ќашып келе жатырмын, — деп жауап бердi.

9Сонда Иемiздiњ перiштесi оѓан:

— Сен ќожайын єйелiње ќайтып бар, оныњ айтќанына кµн! — дедi.

10Сµзiн єрi ќарай жалѓастырып:

— Мен сенiњ ‰рiм-б±таѓыњды сансыз кµбейтемiн, — дедi.

11Жаратќан Иенiњ перiштесi оѓан таѓы да:

— Сен ж‰ктiсiњ, ±л туасыњ, оныњ атын Ысмаѓ±л («Ќ±дай ќ±лаќ асады») деп ќоясыњ. ¤йткенi Жаратќан Ие сенiњ зарыња ќ±лаќ асты.

12Ысмаѓ±л асау ќ±лан сияќты болып, бєрiне ќарсы, бєрi де оѓан ќарсы к‰реседi. Ол барлыќ бауырларымен жауласып µмiр с‰ретiн болады, — дедi.


13Ажар µзiмен сµйлескен Иемiздi «Маѓан кµз ќырын салатын Ќ±дайсыњ» деп атады, себебi ол: «Мен тiптi µзiме кµз ќырын салатынды кµрдiм», — дедi.

14Сондыќтан б±л ќ±дыќ «Ќамќоршым — тiрi Ќ±дай» деп аталады, ол Ќадеш пен Бередтiњ арасында орналасќан.


15Ќайтып келгеннен кейiн Ажар Ыбырамѓа ±л туып берiп, Ыбырам оѓан Ысмаѓ±л деп ат ќойды.

16Сол кезде Ыбырам сексен алтыда едi.