Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 15

1Осы оќиѓалардан кейiн Жаратќан Ие Ыбырамѓа аян берiп:

— Ыбырам, ќорыќпа! Мен сенiњ ќорѓаныњмын, саѓан берiлер сыйлыќ µте жоѓары болады, — дедi.


2Бiраќ Ыбырам:

— Уа, ќ±дiреттi Жаратќан Ием, Сен маѓан ќандай сыйлыќ бермексiњ? Мен д‰ниеден баласыз µтетiн болармын, ‰йiме дамаскiлiк ќызметшiм Елиезер иелiк етпек, — дедi де,

3— Сен маѓан бала сыйламадыњ, сондыќтан м±рагерiм ‰йiмдегi бiр ќызметшiм болады, — деп м±њын шаќты.

4Ал Жаратќан Ие оѓан:

— М±рагерiњ ол емес, сенен туатын ±л болады! — дедi де,

5оны сыртќа алып шыѓып: — Аспанѓа ќарап ж±лдыздарды санашы! Сен оларды санай алар ма екенсiњ? Сенiњ ‰рiм-б±таѓыњ да осындай сансыз кµп болады! — деп уєде бердi.


6Ыбырам Тєњiр Иеге сендi, сондыќтан Тєњiр оны ¤зiнiњ алдында аќтады.


7Жаратќан Ие оѓан таѓы да тiл ќатып:

— Мен Жаратќан Иемiн. Сенi осы елдi иемденсiн деп халдейлiк Ур ќаласынан алып шыќќан Менмiн, — дедi.

8Ал Ыбырам:

— Уа, ќ±дiреттi Жаратќан Ие, оны иемденетiнiмдi мен ќалай наќты бiле аламын? — деп с±рады.

9Сонда Иемiз оѓан:

— Маѓан ‰ш жасар бiр сиыр, бiр ешкi, бiр ќошќарды жєне орман кептерi мен жас кµгершiндi алып кел, — деп б±йырды.


10Ыбырам соныњ барлыѓын єкелiп, оларды ортасынан ќаќ бµлiп, бµлiктердi бiр-бiрiне ќарсы ќойды. Ол тек ќ±старды ѓана бµлмедi.

11Жыртќыш ќ±стар сойылѓан малдардыњ етiне ќонды, бiраќ Ыбырам оларды ќуып жiбердi.


12К‰н батќанда Ыбырамды керемет ±йќы басты. Сол сєтте ол т‰сiнде ќара т‰нек кµрiп, ќатты ќорќып кеттi.

13Ал Тєњiр Ие Ыбырамѓа тiл ќатып:

— Бiлiп ал: сенiњ ±рпаќтарыњ бµтен елде µмiр с‰ретiн болады. Сол жерде олар ќ±л болып тµрт ж‰з жыл бойы ќиналады.

14Бiраќ оларды ќ±л ќылѓан халыќты ¤зiм жазалаймын. М±нан соњ сенiњ ±рпаќтарыњ сол елден мол д‰ние-м‰лiкпен кµшiп шыѓатын болады.

15Ал сен болсањ, жасыњ ±лѓайѓан шаѓыњда аќ µлiммен бабаларыњныњ ќасына аттанып, жер ќойнына кiресiњ.

16Сенiњ ‰рiм-б±таѓыњ осы елге тµрт ±рпаќтан кейiн ѓана ќайтып келедi, себебi аморлыќтардыњ к‰нєлары єлi шегiне жеткен жоќ, — дедi.


17К‰н батып, ќарањѓылыќ орнаѓан кезде, мiне, пештен шыќќан iспеттi т‰тiн мен лаулап жалындаѓан от бiр-бiрiне ќарсы жатќан мал бµлiктерiнiњ ортасынан µте шыќты.


18Сол кезде Жаратќан Ие Ыбыраммен келiсiм жасап:

— Мен сенiњ ‰рiм-б±таѓыња Мысырдыњ шетiндегi µзеннен бастап ‰лкен Евфрат µзенiне дейiн жайылѓан осы елдi иелiкке беремiн.

19Онда кендiктер, кеназдыќтар, ќадмондыќтар,

20хеттiктер, перездiктер, рефалыќтар,

21аморлыќтар, ќанахандыќтар, гергестiктер жєне ебустiктер т±рып жатыр, — дедi.