Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 15

1 Бул окуялардан кийин Тењир Ыбрамга кљрєнєш аркылуу мындай деди: «Коркпогун, Ыбрам, Мен сенин калканыњмын, сенин сыйлыгыњ абдан чоњ».

2 Ошондо Ыбрам мындай деди: «О, Эгедер Тењирим! Мага Сен эмне бересињ? Мен баласыз љтєп бара жатам, єй ишин башкаруучум – дамасктык ушул Элиезер.

3 Сен мага тукум берген жоксуњ, ошондуктан єйємдљгє адам менин мураскорум».

4 Ошондо Тењирден ага мындай сљз айтылды: «Ал сенин мураскоруњ болбойт, сенин мураскоруњ љзєњдљн чыккан балањ болот».

5 Анан аны сыртка чыгарып, мындай деди: «Асманды карачы, эгерде жылдыздарды санай алсањ, санап чык. Сенин тукумуњ ошончо болот».

6 Ыбрам Тењирге ишенди. Тењир анын ишенимин ага адилдик катары эсептеди.

7 Тењир Ыбрамга минтип айтты: «Бул жерди сенин ээлигиње берєє єчєн, сени каздимдердин Ур шаарынан алып чыккан Тењир Менмин».

8 Ыбрам Андан: «Эгедер Тењирим! Мен бул жерге ээ болорумду эмнеден билем?» – деп сурады.

9 Тењир ага мындай деди: «Мага єч жылдык кунажын, єч жылдык эчки, єч жылдык кочкор, бактек жана жаш кљгєчкљн алып кел».

10 Ал алардын бардыгын алып келди да, канаттуулардан башкасын экиге бљлєп, бљлєктљрдє бири-биринин тушуна койду.

11 Ошондо этке жырткыч куштар жабалактап учуп келишти, бирок Ыбрам аларды кубалап турду.

12 Кєн батарда Ыбрамды катуу уйку басты. Ошондо аны єрљй учурган коркунуч менен коюу карањгылык каптады.

13 Ошондо Тењир Ыбрамга мындай деди: «Билип ал, сенин укум-тукумуњ бљтљн жерде келгин эл болот. Аларды кул кылып, тљрт жєз жыл эзишет.

14 Бирок Мен аларды кул кылган элди жазалайм, ошондо алар ал жерден кљп мал-мєлк менен чыгышат.

15 Ал эми сен ата-бабаларыњ жаткан жайга тынчтык менен кетесињ, бакыбат љмєр сєрєп, кљргљ коюласыњ.

16 Бул жерге алардын тљртєнчє тукуму кайтып келет, анткени аморлуктардын мыйзамсыздыгы чегине жете элек».

17 Кєн батары менен карањгылык каптап, мештен чыккандай тєтєн менен от жалыны бири-биринин тушуна коюлган бљлєктљрдєн ортосунан љттє.

18 Бул кєнє Тењир Ыбрам менен мындай келишим тєздє: «Мен сенин укум-тукумуња бул жерди, Мисир дарыясынан тартып улуу Эфрат дарыясына чейинки:

19 кейнилердин, кеназдыктардын, кадмонитсалыктардын,

20 хеттиктердин, периздиктердин, репалыктардын,

21 аморлуктардын, канаандыктардын, гиргештиктердин жана жебустуктардын жерин бердим».