Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 14

1Сол заманда Шинар патшасы Амрафел, Елласар патшасы Ариох, Елам патшасы Кедор-Лаумер жєне Ѓойм патшасы Тидал бiрiгiп,

2Содом патшасы Бераѓа, Ѓомора патшасы Быршаѓа, Адма патшасы Шынапќа, Зебойм патшасы Шемеберге жєне Беланыњ патшасына ќарсы соѓысќа шыќты. Бела Сиѓор деп те аталады.

3Соњѓы аталѓан бес патша келiсiм жасасып, ќазiр Т±з тењiзi (яѓни ¤лi тењiз) орналасќан Сiддим жазыѓына жиналды.

4Олар он екi жыл бойы Кедор-Лаумердiњ ќол астында болып келiп, он ‰шiншi жылы оѓан ќарсы кµтерiлген едi.


5Ал он тµртiншi жыл келгенде Кедор-Лаумер жєне оѓан ерген басќа патшалар жорыќќа шыѓып, Аштерот-Карнаимдаѓы рефалыќтарды, Хамдаѓы зуздыќтарды, Ќырятаим жазыѓындаѓы емдiктердi

6жєне Сейiр тауларында, ен далаѓа таяу жердегi Ел-Паранѓа дейiн орналасќан хорлыќтарды жењiп, талќандады.

7Сонан соњ олар оралып, Ен-Мышпатќа, яѓни Ќадешке барып, амалектiктердiњ жєне Хазазон-Тамардаѓы аморлыќтардыњ б‰кiл жерiн басып алды.


8Сонда Сiддим жазыѓында єлгi бес патша — Содомныњ, Ѓомораныњ, Адманыњ, Зебоймныњ жєне Беланыњ, яѓни Сиѓордыњ патшалары — жасаќшыларын ±рысќа дайындап,

9тµрт патшаѓа — Кедор-Лаумер, Тидал, Амрафел жєне Ариохќа ќарсы аттанды.

10Ал Сiддим жазыѓы жердiњ ќарамайы шыѓатын ш±њќырларѓа толы болатын. Сонда Содом мен Ѓомораныњ патшалары єскерiмен шайќастан ќашќанда кµбi сол ш±њќырларѓа ќ±лап т‰сiп, ќалѓандары тауѓа ќарай бездi.

11Жењiмпаз тµрт патша Содом мен Ѓомора ќалаларыныњ б‰кiл байлыѓын жєне барлыќ азыќ ќорын таран-таражѓа салып,

12Ыбырамныњ немере iнiсi Лутты да бар мал-м‰лкiмен алып кеттi. ¤йткенi ол Содомда т±ратын.


13Шайќастан ќашып ќ±тылѓан бiреу осыны кµшпендi Ыбырамѓа жеткiздi. Сол кезде Ыбырам Ешкµл мен Анердiњ аѓасы аморлыќ Мамренiњ алып емен тоѓайыныњ ќасында т±ратын. Б±лардыњ бєрi Ыбыраммен келiсiм жасасќан едi.

14Iнiсiнiњ т±тќынѓа т‰скенiн естiгенде, Ыбырам ќол астындаѓы ‰ш ж‰з он сегiз жаттыќќан жасаќшыларын жинап алып, жауды Дан ќаласына дейiн ќуып кеттi.

15Т‰нде Ыбырам адамдарымен топ-топќа бµлiнiп алып, шабуылѓа шыќты да, жауды жењiп, оларды Дамаскiнiњ солт‰стiгiндегi Хоба ќаласына дейiн ќуды.

16Осылай Ыбырам жау ќолына т‰скен барлыќ мал-м‰лiктi, iнiсi Лутты да мал-м‰лкiмен жєне т±тќынѓа т‰скен єйелдер мен басќа да адамдарды ќайтарып алды.


17Ыбырам Кедор-Лаумер мен оѓан ерген патшаларды жењiп, ќайтып келе жатќанда, Содомныњ патшасы оны ќарсы алу ‰шiн «Патша ањѓары» деп аталатын Шаве ањѓарына жолѓа шыќты.


18Салимнiњ патшасы Мєлiксадыќ та Ыбырамды ќарсы алып, нан мен шарап ±сынды. Ол Ќ±дай Таѓаланыњ дiни ќызметкерi болатын.

19Мєлiксадыќ Ыбырамѓа аќ батасын берiп былай дедi:
— Лайым кµк пен жердiњ Иесi Алла Таѓала
Ыбырамды жарылќай кµрсiн!

20Жауларыњды табаныња салып берген
Ќ±дай Таѓала дєрiптеле берсiн!


21Б±дан кейiн Содомныњ патшасы Ыбырамѓа келiп, одан:

— Жаудан ќайтарып алѓан адамдарды маѓан берiп, мал-м‰лiктi µзiњiзге ќалдыра кµрiњiз, — деп µтiндi.

22Бiраќ Ыбырам:

— Мен кµк пен жердi Жаратќан Ие — Алла Таѓала алдында ќолымды кµтерiп т±рып ант етемiн:

23сiз кейiн «Ыбырамды мен байыттым» деп айтып ж‰рмеуiњiз ‰шiн, мен барлыќ д‰ние-м‰лкiњiзден т‰к те алмаймын: бiр сабаќ жiп те, бєтењкенiњ бiр бауын да!

24Тек адамдарымныњ iшiп-жеген тамаѓын ѓана ќайтармайын жєне менiмен бiрге жорыќќа шыќќан Анер, Ешкµл жєне Мамре µздерiне тиiстi ‰лестерiн алатын болсын, — деп Содом патшасына жауап ќайырды.