Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 13

1Сонымен Ыбырам єйелiмен, барлыќ иелiгiмен жєне ќасындаѓы немере iнiсi Лутпен бiрге Мысырды тастап, солт‰стiкке ќарай, Ќанаханныњ оњт‰стiк аймаѓына ж‰рiп кеттi.

2Ыбырам малѓа, к‰мiс пен алтынѓа µте бай болатын.


3Ол оњт‰стiк аймаќтан шыѓып, Бетелге баѓыт алып, жер-жердi аралап кµшiп-ќонып ж‰рдi. Осылайша Бетел мен Айдыњ ортасында орналасќан, µзi алѓаш шатыр тiгiп,

4ќ±рбандыќ беретiн орын т±рѓызѓан жерге жетiп, Жаратќан Иеге сиынып таѓзым еттi.


5Ыбыраммен бiрге кµшiп-ќонып ж‰рген Луттыњ да iрiлi-±саќты малдары жєне шатырлары болды.

6Екеуiнiњ мал-м‰лiктерi кµбейiп кеткендiктен бiр орынѓа ќоныстануларына жер аздыќ жасап, олар ендi бiр жерде бiрiгiп т±ра алмады.

7Сол себептi Ыбырам мен Луттыњ малшыларыныњ арасында дау-жанжал туа бастады. Б±ныњ ‰стiне сол кезде ќанахандыќ жєне перездiк тайпалар да осы елдi мекендейтiн.


8Сонда Ыбырам Лутќа: «Екеу ара, сондай-аќ малшыларымыздыњ арасында да дау-жанжал туѓызбай-аќ ќояйыќ, аѓайынды адамдармыз ѓой.

9Бiр-бiрiмiзден бµлiнейiк, ќалаѓан жерiњдi тањдап ал: сен сол жаќты тањдасањ, мен оњ жаќќа, сен оњ жаќты ќаласањ, мен сол жаќќа кетейiн», — деп ±сыныс жасады.


10Лут айналасына кµз тастап, б‰кiл Иордан µзенi ањѓарыныњ Сиѓорѓа дейiн сулы жер екенiн кµрдi. Себебi б±рын, Жаратќан Ие Содом мен Ѓомораны ќ±ртпай т±рѓанда, б±л жер Едем баѓы немесе Нiл бойындаѓы Мысыр елi сияќты суы мол жер болатын.

11Лут µзiне Иордан бойындаѓы б‰кiл аймаќты тањдап алып, шыѓысќа ќарай кµштi. Осылайша екi туысќан бiр-бiрiнен бµлiнiп,

12Лут Иордан бойындаѓы ќалалардан бастап Содомѓа дейiн шатыр тiгiп, ќоныстанып жатќанда, Ыбырам Ќанахан жерiнде т±ра бердi.

13Ал Содомныњ т±рѓындары Жаратќан Иенiњ кµз алдында ауыр к‰нєѓа батќан з±лым адамдар едi.


14Лут бµлiнiп кеткеннен кейiн, Жаратќан Ие Ыбырамѓа сµзiн арнап: «Айналања кµз тастап, т±рѓан жерiњнен бастап солт‰стiк пен оњт‰стiкке, шыѓыс пен батысќа ќара:

15Мен кµрiнiп т±рѓан мына жердiњ бєрiн саѓан жєне сенiњ ±рпаѓыња мєњгiлiкке беремiн.

16Мен ‰рiм-б±таѓыњды сансыз кµп етемiн. Кiм жер бетiндегi ќ±м т‰йiршiктерiн санай алса, оныњ сенiњ ‰рiм-б±таѓыњды да санай алѓаны.

17Т±р да, жолѓа жиналып, б‰кiл жердiњ т‰кпiр-т‰кпiрiн кезiп шыќ, µйткенi оны саѓан беремiн», — дедi.


18Ыбырам шатырларын кµлiктерiне артып, Хеброн ќаласыныњ т‰бiндегi алып емен аѓаштары µсiп т±рѓан Мамре орманына барып, ќоныстанды. Сол жерде ол Жаратќан Иеге арнап ќ±рбандыќ беретiн орын т±рѓызды.