Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 12

1 Domnul zisese lui Avram: ,,Ieºi din þara ta, din rudenia ta, ºi din casa tatãlui tãu, ºi vino în þara pe care þi -o voi arãta.

2 Voi face din tine un neam mare, ºi te voi binecuvînta; îþi voi face un nume mare, ºi vei fi o binecuvîntare.

3 Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, ºi voi blestema pe cei ce te vor blestema; ºi toate familiile pãmîntului vor fi binecuvîntate în tine.

4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, ºi a plecat ºi Lot împreunã cu el. Avram avea ºaptezeci ºi cinci de ani, cînd a ieºit din Haran.

5 Avram a luat pe Sarai, nevastã-sa, ºi pe Lot, fiul fratelui sãu, împreunã cu toate averile, pe cari le strînseserã ºi cu toate slugile pe cari le cîºtigaserã în Haran. Au plecat în þara Canaan, ºi au ajuns în þara Canaan.

6 Avram a strãbãtut þara pînã la locul numit Sihem, pînã la stejarul lui More. Cananiþii erau atunci în þarã.

7 Domnul S`a arãtat lui Avram, ºi i -a zis: ,,Toatã þara aceasta o voi da seminþei tale.`` ªi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arãtase.

8 De acolo a pornit spre munte, la rãsãrit de Betel, ºi ºi -a întins cortul, avînd Betelul la apus ºi Ai la rãsãrit. A zidit ºi acolo un altar Domnului, ºi a chemat Numele Domnului.

9 Avram ºi -a urmat drumul, înaintînd mereu spre meazãzi.

10 A venit însã o foamete în þarã; ºi Avram s`a pogorît în Egipt, ca sã locuiascã pentru cîtãva vreme acolo; cãci era mare foamete în þarã.

11 Cînd era aproape sã intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: ,,Iatã, ºtiu cã eºti o femeie frumoasã la faþã.

12 Cînd te vor vedea Egiptenii, vor zice: ,Aceasta este nevasta lui!` ªi pe mine mã vor omorî, iar pe tine te vor lãsa cu viaþã.

13 Spune, rogu-te, cã eºti sora mea, ca sã-mi meargã bine din pricina ta, ºi sufletul meu sã trãiascã datoritã þie.``

14 Cînd a ajuns Avram în Egipt, Egiptenii au vãzut cã nevasta lui era foarte frumoasã.

15 Slujbaºii cei mai de frunte ai lui Faraon au vãzut -o ºi ei, ºi au lãudat -o la Faraon; ºi femeia a fost adusã în casa lui Faraon.

16 Pe Avram l -a primit bine din pricina ei; ºi Avram a cãpãtat oi, boi, mãgari, robi ºi roabe, mãgãriþe ºi cãmile.

17 Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon ºi casa lui, din pricina nevestei lui Avram Sarai.

18 Atunci Faraon a chemat pe Avram, ºi i -a zis: ,,Ce mi-ai fãcut? Pentruce nu mi-ai spus cã este nevastã-ta?

19 De ce ai zis: ,Este sora mea`, ºi am luat -o astfel de nevastã? Acum, iatã-þi nevasta; ia -o, ºi pleacã!``

20 ªi Faraon a dat poruncã oamenilor lui sã -l petreacã pe el, pe nevastã-sa ºi tot ce avea.