Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 12

1Жаратќан Ие Ыбырамѓа сµзiн арнап былай деп б±йырѓан едi:

— Сен елiњдi, туѓан-туысќандарыњды жєне єкењнiњ ‰йiн тастап, Мен µзiње кµрсететiн елге кµш!


2Мен сен арќылы ±лы халыќ жасаймын,
Сенi жарылќаймын да атыњды шыѓарамын.
Менiњ аќ батам сен арќылы басќаларѓа да жететiн болады.

3Саѓан аќ батасын бергендерге Мен де аќ батамды беремiн,
Ал кiм сенi ќарѓаса, соны Мен де ќарѓаймын.
Сен арќылы Мен жер бетiндегi барлыќ ±лттарды жарылќаймын.


4Сондыќтан Ыбырам Жаратќан Иенiњ айтуымен жолѓа шыќты. Ќасына Лут iлестi. Хараннан кµшiп кеткен кезде Ыбырам жетпiс бес жаста едi.

5Осылайша Ыбырам єйелi Сарайды жєне туѓан iнiсiнiњ баласы Лутты ертiп, бар жиѓан-тергендерi мен Харанда µздерi иемденген ќызметшiлерiн де алып, сапарѓа шыѓып, Ќанахан елiне барды.


6Ыбырам сол жердi кезiп, Сихем ќаласыныњ ќасындаѓы алып емен аѓашы µсiп т±рѓан Море деген жерге дейiн жеттi. Ол кезде б±л елдi ќанахандыќтар мекендеушi едi.

7Ал Жаратќан Ие Ыбырамѓа аян берiп: «Мен сенiњ ±рпаѓыња осы елдi сыйлаймын», — деп уєде еттi. Ыбырам сол жерде µзiне аян берген Тєњiр Иеге арнап ќ±рбандыќ ±сынатын орын т±рѓызды.


8Содан соњ ол Бетел ќаласыныњ шыѓыс жаѓындаѓы тауѓа ќарай бет алып, батыс жаќтаѓы Бетел ќаласы мен шыѓыс жаќтаѓы Ай ќаласыныњ ортасына шатырын тiктi. Сол жерде де Жаратќан Иеге арнап ќ±рбандыќ ±сынатын орын т±рѓызып, Оѓан сиынды.

9Сонан соњ Ыбырам сапарын оњт‰стiктегi Негев айдаласына ќарай жалѓастырды.

Ыбырам мен Сарайдыњ Мысырѓа кµшiп баруы


10Бiраќ Ќанахан елiн ашаршылыќ жайлап, Ыбырам бiраз т±ра т±ру маќсатымен Мысырѓа кµшiп барды. Себебi аштыќ ‰деп т±рѓан едi.

11Мысырѓа таќап ќалѓанда, ол єйелi Сарайѓа былай дедi:

— Сенiњ керемет с±лу єйел екенiњдi жаќсы бiлемiн.

12Мысырлыќтар сенi кµргенде: «Мынау оныњ єйелi» деп, саѓан бола менi µлтiрiп, ал сенi тiрi ќалдырып, иемденiп ж‰рер.

13Маѓан да, саѓан да жаќсы болсын, µз игiлiгiњ ‰шiн де менi аман ќалсын десењ, µзiњдi «Ыбырамныњ ќарындасымын» деп айтшы.


14Солай болды да: Ыбырам Мысырѓа келген соњ мысырлыќтар Сарайдыњ µте с±лу єйел екенiн байќады.

15Мысыр патшасы перѓауынныњ сарайындаѓы аќс‰йектер де єйелдi кµрiп, перѓауынѓа оныњ кµркiн маќтап жеткiздi. Сонда перѓауын оны µз сарайына алдыртты.

16Єйел ‰шiн Ыбырамѓа жаќсылыќ жасап, оѓан молынан ќой, сиыр, есек пен т‰йенi, ќ±лдар мен к‰њдердi сыйлады.


17Бiраќ Жаратќан Ие Ыбырамныњ єйелi Сарайѓа бола перѓауынѓа жєне оныњ ‰й iшiне жаман iндет жiбердi.

18Сонда перѓауын Ыбырамды µзiне шаќырып алып, оѓан: «Сен маѓан не iстедiњ? Неге оныњ µз єйелiњ екенiн айтпадыњ?

19Не ‰шiн оны ќарындасым дедiњ? Сол себептен де оны єйелдiкке алмаќшы болдым. Єйелiњ µзiње, ал да кет», — дедi.

20¤з адамдарына Ыбырам жайында б±йрыќ берiп, олар оны єйелiмен жєне барлыќ иелiгiмен бiрге жолѓа шыѓарып салды.