Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 11

1Жер бетiндегi б‰кiл адамзат бiр тiлдi, бiрдей сµздердi ќолданды.

2Адамдар шыѓыста кµшiп ж‰ргенде Шинар жерiнде бiр жазыќ алќапты тауып, соѓан орналасты.


3Олар бiр-бiрiне: «Келiњдер, кiрпiш ќ±йып, оны отќа к‰йдiрейiк!» — дедi де, тас орнына к‰йген кiрпiш, єк орнына ќарамай алды.

4«¤зiмiзге ќала жєне тµбесi кµкке жететiн зєулiм м±нара т±рѓызайыќ. Осылайша µз атымызды шыѓарайыќ, сонда бiз жердiњ т‰кпiр-т‰кпiрiне бытырап кетпеймiз», — дестi.


5Ал Жаратќан Ие кµктен т‰сiп, адамдар т±рѓызып жатќан ќала мен м±нараѓа кµз салды:

6«Олар бiрт±тас халыќ болып, бiрдей тiлде сµйлеп, мынаны iстей бастады. Б±дан былай олар ойындаѓыларын ж‰зеге асырмай ќоймайтын болады.

7Ендi Бiз жерге т‰сiп, бiрiн-бiрi т‰сiнбеулерi ‰шiн олардыњ тiлiн шатастырып жiберейiк», — дедi.


8Осылайша Жаратќан Ие оларды сол жерден б‰кiл жер бетiне бытыратып жiберiп, ќала ќ±рылысын тоќтатты.

9Сондыќтан ќалаѓа Бабыл деп ат ќойылды, µйткенi Жаратќан Ие сол жерде б‰кiл єлемдегi тiлдi шатастырып, адамдарды жер бетiне бытыратып жiбердi.

Шамнан Ыбырайымѓа дейiнгi ±рпаќтар


10Мынау Шамныњ ±рпаќтарыныњ тарихы:


11Сонан соњ ол таѓы бес ж‰з жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздары болды.


12Арпаќсат отыз беске келгенде одан Шелах туды.

13Шелах туѓан соњ, Арпаќсат тµрт ж‰з ‰ш жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарѓа єке болды.


14Шелах отызѓа келгенде одан Ебер д‰ниеге келдi.

15Ебер туѓаннан кейiн де Шелах таѓы тµрт ж‰з ‰ш жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарѓа єке болды.


16Ебер отыз тµрт жасќа келгенде одан Пелек туды.

17Пелек туѓаннан кейiн де Ебер тµрт ж‰з отыз жыл µмiр с‰рiп, таѓы да ±л-ќызды болды.


18Пелек отыз жасќа келгенде одан Рєгу туды.

19Рєгу туѓан соњ, Пелек екi ж‰з тоѓыз жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарды д‰ниеге келтiрдi.


20Рєгу отыз екi жасќа келгенде одан Серук туды.

21Серук туѓан соњ, Рєгу екi ж‰з жетi жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарѓа єке болды.


22Серук отыз жасќа толѓанда ±лы Нахор туды.

23Нахор туѓан соњ, Серук екi ж‰з жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздары д‰ниеге келдi.


24Нахор жиырма тоѓыз жасќа келгенде одан Тарах туды.

25Тарах туѓан соњ, Нахор ж‰з он тоѓыз жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарды д‰ниеге келтiрдi.


26Тарах жетпiс жасќа толѓаннан кейiн, одан Ыбырам, Нахор, Харан д‰ниеге келдi.

Тарахтыњ ‰рiм-б±таѓы жєне оныњ Халдей елiнен Харанѓа кµшiп келуi


27Мынау Тарах ±рпаѓыныњ тарихы: Тарахтан Ыбырам, Нахор, Харан атты ±лдары д‰ниеге келдi. Хараннан Лут туды,

28ал Харан єкесi Тарахтыњ кµзi тiрiсiнде Халдей елiнде µзi туѓан Ур ќаласында д‰ние салды.

29Ыбырам мен Нахор ‰йленiп, Ыбырамныњ єйелi Сарай, ал Нахордыњ єйелi Мылќа болды, ол Ысќаныњ єкесi Харанныњ ќызы едi.

30Сарай ќ±рсаќ кµтермегендiктен Ыбырамныњ балалары болмады.


31Тарах µз ±лы Ыбырамды, немересi Лутты жєне келiнi Сарайды ертiп алып, Ќанахан жерiне бару маќсатында бєрi бiрiгiп Халдей елiндегi Ур ќаласынан жолѓа шыќты. Алайда олар Харан аймаѓына келгенде сол жерде ќоныстанып ќалды.


32Тарах екi ж‰з бес жыл µмiр с‰рiп, Харанда ќайтыс болды.