Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 10

1 Iatã spiþa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham ºi Iafet. Dupã potop li s`au nãscut fii.

2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meºec ºi Tiras.

3 Fiii lui Gomer: Aºchenaz, Rifat ºi Togarma.

4 Fiii lui Iavan: Eliºa, Tarºiº, Chitim, ºi Dodanim.

5 Dela ei se trag popoarele din þãrile neamurilor de pe malul mãrii, dupã þinuturile lor, dupã limba fiecãruia, dupã familiile lor, dupã seminþiile lor.

6 Fiii lui Ham au fost: Cuº, Miþraim, Put ºi Canaan. -

7 Fiii lui Cuº: Seba, Havila, Sabta, Raema ºi Sabteca. Fiii lui Raema: ªeba ºi Dedan.

8 Cuº a nãscut ºi pe Nimrod: el este acela care a început sã fie puternic pe pãmînt.

9 El a fost un viteaz vînãtor înaintea Domnului; iatã de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz vînãtor înaintea Domnului.``

10 El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad ºi Calne, în þara ªinear.

11 Din þara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

12 ºi Resen între Ninive ºi Calah; aceasta este cetatea cea mare. -

13 Miþraim a nãscut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,

14 Patrusimi, Casluhimi, (din cari au ieºit Filistenii) ºi pe Caftorimi.

15 Canaan a nãscut pe Sidon, întîiul lui nãscut, ºi pe Het;

16 ºi pe Iebusiþi, pe Amoriþi, pe Ghirgasiþi,

17 pe Heviþi, pe Archiþi, pe Siniþi,

18 pe Arvadiþi, pe Þemariþi, pe Hamatiþi. În urmã, familiile Cananiþilor s`au împrãºtiat.

19 Hotarele Cananiþilor se întindeau dela Sidon, cum mergi spre Gherar, pînã la Gaza, ºi cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma ºi Þeboim, pînã la Leºa.

20 Aceºtia sînt fiii lui Ham, dupã familiile lor, dupã limbile lor, dupã þãrile lor, dupã neamurile lor.

21 ªi lui Sem, tatãl tuturor fiilor lui Eber, ºi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s`au nãscut fii.

22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacºad, Lud ºi Aram.

23 Fii lui Aram: Uþ, Hul, Gheter ºi Maº.

24 Arpacºad a nãscut pe ªelah; ºi ªelah a nãscut pe Eber.

25 Lui Eber i s`au nãscut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aºa pentru cã pe vremea lui s`a împãrþit pãmîntul; iar numele fratelui sãu era Ioctan.

26 Ioctan a nãscut pe Almodad, pe ªelef, pe Aþarmavet, pe Ierah,

27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,

28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba,

29 pe Ofir, pe Havila, ºi pe Iobab. Toþi aceºtia au fost fiii lui Ioctan.

30 Ei au locuit dela Meºa, cum mergi spre Sefar, pînã la muntele rãsãritului.

31 Aceºtia sînt fiii lui Sem, dupã familiile lor, dupã limbile lor, dupã þãrile lor, dupã neamurile lor.

32 Acestea sînt familiile fiilor lui Noe, dupã spiþa neamului lor, dupã neamurile lor. ªi din ei au ieºit neamurile cari s`au rãspîndit pe pãmînt dupã potop.