Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 10

1Мынау Н±хтыњ ±лдары Шам, Хам жєне Япшiнiњ ‰рiм-б±таќтарыныњ тарихы: олардыњ ±лдары топан судан кейiн д‰ниеге келдi.

Япшiлер


2Япшiнiњ ±лдарыныњ аттары мынандай: Гомер, Магог, Мадай, Яуан, Т±бал, Мешех жєне Тирас.

3Гомердiњ ±лдары мыналар: Ашкеназ, Рифат жєне Тоѓарма.

4Яуанныњ ±лдары мыналар: Елиша, Тарсис, Кiттим жєне Доданим.

5Б±лардан єрќайсысы µз тiл ерекшелiктерiне, руларына ќарай бµлiнген аралдарда, жаѓалауларда т±ратын т‰рлi-т‰рлi халыќтар тарады.

Хамныњ ‰рiм-б±таѓы


6Хамныњ ±лдары мыналар: Ќ±ш, Мысраим, П±т жєне Ќанахан.

7Ќ±штыњ ±лдары мыналар: Себа, Хауила, Сапта, Рахама жєне Саптеха. Рахаманыњ ±лдары мыналар: Шаба мен Дедан.


8Ќ±штан Нымрод тарады, ол жер бетiндегi ењ к‰штi ємiршiге айналды.

9Ол Жаратќан Иенiњ кµзiне т‰скен мыќты ањшы болды; сондыќтан да: «Мынау — Иенiњ кµзiне т‰скен Нымрод сияќты мыќты ањшы екен», — деген мысал бар.

10Оныњ патшалыѓы Шинар жерiндегi Бабыл, Ерех, Аќќад, Ќална деген ќалалардан басталатын едi.

11Ол осы жерден Ассурѓа келiп, Ниневи, Рехобот-Ир, Ќалах деген ќалаларды

12жєне Ниневи мен Ќалахтыњ арасында орналасќан Ресен ќаласын да т±рѓызды. Б±л ‰лкен ќала болатын.

13Мысраим болса, луд, анам, лехап, нафтух,

14патрус, ќаслух жєне ќаптор атты халыќтардыњ т‰п атасы болѓан едi. Ќаслухтыќтардан фiлiстiрлер тарады.

15Ќанаханныњ т±њѓыш ±лы Сидон едi; содан кейiн Ќанаханныњ ±рпаќтарынан хет,

16ебус, амор, гергес,

17хев, арк, син,

18арва, цемар жєне хамат атты халыќтар да тарады.

Кейiн ќанахандыќтардыњ рулары єрi ќарай тарап кеттi.

19Ќанахандыќтар орналасќан аймаќ Сидоннан басталып Герар арќылы Газаѓа дейiн, сонан соњ Содом, Ѓомора, Адма, Зебоимды орап µтiп, Лашаѓа дейiн созылып жататын.


20Б±лар руларына, тiл ерекшелiктерiне, т±рѓан жерлерiне, халыќтар болып бµлiнуiне ќарай орналасќан Хамнан тараѓан ±рпаќтар едi.

Шамныњ ‰рiм-б±таѓы


21Япшiнiњ аѓасы Шамнан да ±лдар туѓан. Шам Еберден тараѓан барлыќ ±рпаќтардыњ т‰п атасы едi.


22Шамныњ ±лдары мыналар: Елам, Ассур, Арпаќсат, Луд жєне Арама.


23Араманыњ ±лдары мыналар: ¦з, Х±л, Гетер жєне Маш.

24Арпаќсаттан Шелах, Шелахтан Ебер туды.

25Еберден екi ±л туды: ол т±њѓышына Пелек (яѓни «Бµлiну»), деген ат ќойды, µйткенi сол кезде жер бетi бµлiндi. Ал кенжесiнiњ есiмi Жоќтан едi.

26Жоќтаннан Алмодат, Шалеф, Хазармабет, Жерах,

27Хадорам, Узал, Диќла,

28Обал, Абимаел, Шаба,

29Опыр, Хауила жєне Жобаб туды; б±лардыњ бєрi Жоќтанныњ ±лдары.


30Олардыњ т±рѓан жерлерi Мешадан бастап Сефар арќылы шыѓыста орналасќан тауѓа дейiн жететiн.


31Б±лар руларына, тiл ерекшелiктерiне, т±рѓан жерлерiне, халыќтар болып бµлiнуiне ќарай орналасќан Шамныњ ±рпаќтары едi.


32Шыѓу тегiне, халыќтар болып бµлiнуiне ќарай орналасќан Н±хтыњ ±лдарыныњ ±рпаќтары — осылар. Олардан топан судан кейiн пайда болѓан халыќтар жер бетiне тарап кеттi.