Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 1

Єлемнiњ жаратылуы


1Єуел баста Ќ±дай аспан мен жердi жаратты.

2Жер ретсiз, тiршiлiксiз бос жатты, суѓа толы т±њѓиыќтыњ ‰стiн ќара т‰нек жауып т±рды. Ал Ќ±дай Рухы су бетiнде ќалыќтап ±шып ж‰рдi.


3Сонда Ќ±дай: «Жарыќ пайда болсын!» — дедi. Сµйтiп жарыќ пайда болды.

4Ќ±дай жарыќтыњ жаќсы екенiн кµрдi. Ол жарыќты ќара т‰нектен бµлiп,

5жарыќты к‰н, ал ќара т‰нектi т‰н деп атады. Кеш т‰сiп, тањ атты, б±л бiрiншi к‰н едi.


6Содан кейiн Ќ±дай: «(Айнала т±манданып т±рѓан) суды ортасынан бµлiп т±ратын єуе кењiстiгi пайда болсын!» — деп б±йырды.

7Осылай Ол єуе кењiстiгiн жасап, соныњ астындаѓы суды ‰стiндегi судан бµлдi. Солай болды да.

8Ќ±дай єуе кењiстiгiн аспан деп атады. Кеш т‰сiп, тањ атты, б±л екiншi к‰н едi.


9М±нан соњ Ќ±дай: «Аспан астындаѓы су бiр жерге жиналып, ќ±рлыќ кµрiнiп т±ратын болсын!» — дедi. Б±л солай болды да.

10Ќ±дай ќ±рлыќты жер, ал жиналѓан суды тењiз деп атады. Ол жасаѓанына ќарап, жаќсы екенiн кµрдi.


11Ќ±дай ендi: «Жер жасыл µсiмдiктердi: т±ќым шашатын µсiмдiктердi жєне дєнегi бар алуан т‰рлi жемiс аѓаштарын µсiрiп шыѓарсын!» — деп б±йырды. Солай болды да;

12жер жасыл µсiмдiктердi: т‰рлерiне ќарай т±ќым шашатын µсiмдiктердi жєне дєнегi бар жемiс аѓаштарын µсiрiп шыѓарды. Ќ±дай жасаѓанына ќарап, жаќсы екенiн кµрдi.

13Таѓы да кеш т‰сiп, тањ атты, б±л ‰шiншi к‰н едi.


14Сонан соњ Ќ±дай: «Аспанда к‰ндiз бен т‰ндi бiр-бiрiнен ажырататын, к‰ндер мен жылдарды белгiлейтiн жарыќтар орнасын!

15Олар жерге н±рын шашу ‰шiн аспанда жарќырайтын болсын!» — деп б±йырды. Солай болды да:

16Ќ±дай ‰лкенiрегi к‰ндiзге, кiшiрегi т‰нге билiк ж‰ргiзетiн жарќыраѓан екi ‰лкен аспан денесiн, сонымен ќатар ж±лдыздарды да жаратты;

17жерге жарыќ т‰сiрiп, к‰ндiз бен т‰ндi билеп, жарыќты ќарањѓыдан ажырату ‰шiн оларды

18аспан єлемiне орналастырды. Ќ±дай м±ныњ да жаќсы екенiн кµрдi.

19Таѓы да кеш т‰сiп, тањ атты, б±л тµртiншi к‰н едi.


20Сонан соњ Ќ±дай: «Тењiздер, кµлдер мен µзендер су жєндiктерiне толып, єуе кењiстiгiнде ќ±стар ±шып ж‰рсiн!» — деп б±йырды.

21Осылай Ол суды мекендейтiн алып жануарларды, суда ќаптап ж‰рген басќа да жануарлар мен жєндiктердiњ барлыќ т‰рiн, сонымен бiрге ќанаттыларды да т‰р-т‰рiмен жаратты. Ќ±дай жасаѓандарына ќарап, жаќсы екенiн кµрдi.

22Оларѓа оњ батасын берiп: «¤сiп-µнiп кµбейiњдер, тењiздердi толтырыњдар, ќ±стар да жер бетiнде кµбейсiн!» — деп б±йырды.

23Таѓы да кеш т‰сiп, тањ атты, б±л бесiншi к‰н едi.


24Содан кейiн Ќ±дай: «Жер єр ќилы тiршiлiк иелерiн: малдар, бауырымен жорѓалаушылар жєне ањдарды т‰р-т‰рiмен шыѓарсын!» — деп б±йырды. Солай болды да;

25Ќ±дай ањдар мен малдарды жєне бауырымен жорѓалаушыларды т‰р-т‰рiмен жаратты. Ол жасаѓандарына ќарап, жаќсы екенiн кµрдi.


26Ќ±дай ендi: «Бiз ¤зiмiзге рухани жаѓынан ±ќсас адамдарды жаратайыќ. Олар тењiздегi балыќтар мен аспандаѓы ќ±старѓа, малѓа, жабайы ањѓа, б‰кiл жер бетiне жєне онда жорѓалап ж‰рген барлыќ жануарларѓа иелiк етсiн!» — дедi.


27Осылайша Ќ±дай адамды рухани жаѓынан ¤зiне ±ќсас етiп, бiрiн еркек, бiрiн єйел ќылып жаратты.

28Оларѓа оњ батасын берiп: «¤сiп-µнiп кµбейiњдер! ¦рпаќтарыњ жайылып, жер бетiн толтырыњдар! Оны µздерiње баѓындырып, тењiздегi балыќтарѓа, аспандаѓы ќ±старѓа жєне жер бетiндегi барлыќ жануарларѓа иелiк етiњдер!» — дедi.


29Ќ±дай оларѓа таѓы тiл ќатып: «Мен сендерге жер бетiндегi т±ќым шашатын µсiмдiктердi жєне дєнегi бар жемiс аѓаштарын т‰р-т‰рiмен бердiм, б±лар сендерге тамаќ болсын.

30Ал жер бетiндегi барлыќ ањдарѓа, аспандаѓы к‰ллi ќ±старѓа жєне бауырымен жорѓалаушыларѓа — бойында тiршiлiктiњ лебi бар жануарлардыњ бєрiне Мен кµк шµп атаулыны ќорек етуге беремiн», — дедi. Б±л солай болды да.


31Ќ±дай ¤зiнiњ жасаѓандарыныњ бєрiне ќарап, µте жаќсы екенiн кµрдi. Таѓы да кеш т‰сiп, тањ атты, б±л алтыншы к‰н едi.