Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7

Казахский Библия - Kazakh Bible

Ѓалаттыќтарѓа арналѓан хат 1

Арнау жєне сєлем


1-2 Ѓалатия µлкесiндегi сенушiлер ќауымдарына Пауыл елшiден жєне ќасымдаѓы барлыќ бауырластардан д±ѓай сєлем. Ал менi елшiлiкке таѓайындаѓан — адам баласы емес, Иса Мєсiх жєне Оны µлiмнен ќайта тiрiлтiп алѓан Ќ±дай Єкемiз.

3Сендерге Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай берсiн!

4Иса Мєсiх бiздi ќазiргi з±лым д‰ниенiњ ќ±лдыѓынан ќ±тќару ‰шiн Ќ±дай Єкемiздiњ еркi бойынша к‰нєларымыздыњ ќ±нын µтеп, жанын ќ±рбан еттi.

5Ќ±дайдыњ ±лылыѓы мєњгi мадаќталсын! Аумин.

¤зге «Iзгi хабар» жоќ


6Сендердi Мєсiхтiњ раќымы арќылы ¤зiне шаќырѓан Тєњiрден осылай тез бас тартып, µзге бiр «iзгi хабарѓа» бет б±рып кеткендерiње тањѓаламын.

7Дегенмен µзге «iзгi хабар» жоќ! Мєселе сендердi шатастырып, Мєсiх туралы Iзгi хабарды б±рмалаѓысы келген кейбiр кiсiлерде болып т±р.

8Егер бiздер немесе тiптi «кµктен т‰скен перiште» сендерге б±рын уаѓыздаѓандарымызѓа ќайшы µзге бiр «iзгi хабарды» уаѓыздайтын болсаќ, онда солай iстегенiмiздi Ќ±дайдыњ ќарѓысы атпаќ.

9Б±рын айтќанымызды таѓы ќайталаймын: бiреу сендерге µздерiњ ќабылдаѓан Iзгi хабарѓа ќайшы келетiндi таратып ж‰рсе, оны Ќ±дайдыњ ќарѓысы атпаќ!


10Єлде м±ны адамѓа не Ќ±дайѓа жаѓу ‰шiн айтып отырмын ба? Жоќ, мен адамдарѓа ±науѓа тырыспаймын, єйтпесе Мєсiхтiњ ќызметшiсi бола алмас едiм.

¤зiн Ќ±дайдыњ таѓайындаѓаны туралы елшiнiњ дєлелi


11Бауырластар, сендерге айтамын: мен уаѓыздаѓан Iзгi хабар адам ойынан шыќќан емес!

12Оны ешбiр адамнан не ќабылдаѓан, не ‰йренген емеспiн, Иса Мєсiхтiњ тiкелей бiлдiруiмен ќабылдадым.


13Сендер менiњ яћудилiк дєст‰рдi б±рын ќалай ±станѓанымды жєне Ќ±дайдыњ ќауымын шектен тыс ќудалап, ќ±ртуѓа тырысќанымды естiгенсiњдер.

14Мен яћуди дiнiн ±стануда ±лтымныњ iшiндегi кµптеген ќ±рдастарымнан озып, ата-бабаларымыздан мирас ќалѓан салт-дєст‰рлердiњ ќызѓыштай ќорѓаушысы болдым.


15Бiраќ та менi анамныњ ќ±рсаѓында жатќанда-аќ тањдап, зор раќымымен шаќырып алѓан Ќ±дай

16µз ќалауымен Исаныњ ¤зiнiњ рухани ¦лы екендiгiн маѓан ашып бiлдiрiп, Ол туралы Iзгi хабарды яћудилерден басќа халыќтардыњ арасына таратуѓа б±йырды.

Сонда мен осы туралы ешбiр адамнан аќыл с±раѓан жоќпын,

17Иерусалимге барып, менен б±рын елшi болѓандармен де аќылдасќан емеспiн. Ќайта, ешќайда соќпастан Арабия елiне тура аттанып, сол жаќтан Дамаскiге ќайтып келдiм.

18‡ш жылдан кейiн ѓана Петiр елшiмен танысу ‰шiн Иерусалим ќаласына барып, ќасында тек он бес к‰н болдым.

19Басќа елшiлерден сол кезде Иемiздiњ туѓан iнiсi Жаќыпты ѓана кµрдiм.

20Ќ±дай кує, б±л жазып отырѓандарым µтiрiк емес.

21Содан кейiн Сирия мен Кiликия µлкелерiне бардым.

22Ал Яћудея аймаѓындаѓы мєсiхшiлер ќауымдары менi єлi де танымайтын.

23Олар тек: «Бiздi б±рын ќудалаѓан адам, µзi т‰п-тамырымен ќ±ртпаќ болѓан сенiмдi ќазiр уаѓыздап ж‰р» дегендi естiп,

24менi тєубеге келтiргендiгi ‰шiн Ќ±дайды мадаќтады.