Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Казахский Библия - Kazakh Bible

Мысырдан кµшiп шыѓу 1

Исраил ±рпаќтарыныњ Мысырда зорлыќ-зомбылыќ кµруi


1Исраил деп те аталѓан Жаќып Мысыр жерiне ±лдарын µз ‰й iштерiмен ќоса кµшiрiп єкелген едi. Олар мыналар:

2Рубен, Шимон, Леуi, Яћуда,

3Исашар, Забулон, Бунямин,

4Дан, Нафталим, Ѓад, Ашир.

5Жаќыптан тараѓан ±рпаќтардыњ саны сол кезде жетпiс болатын. Ал ±лдарыныњ бiрi Ж‰сiп Мысыр елiне б±рыныраќ келген едi.


6Уаќыт жетiп, Ж‰сiп пен бауырлары жєне олардыњ т±сында µмiр с‰ргендердiњ барлыѓы да б± д‰ниеден аттанды.

7Ал Исраилдiњ ‰рiм-б±таѓы µсiп-µнiп, сансыз кµбейiп, к‰шейiп алѓандары соншалыќ, жер солармен толып кеттi.


8Сол кезде Мысырда жања бiр патша таќќа ие болды. Ол (осы ел ‰шiн зор жаќсылыќ жасаѓан) Ж‰сiп туралы ештење бiлмейтiн.

9Патша µз халќына:

— Ќарањдаршы, Исраилдiњ ‰рiм-б±таѓы тым кµбейiп, к‰шейiп кеттi.

10Ендеше аќылды шара ойластырып, олардыњ б±дан єрi кµбеюлерiне жол бермейiк. Єйтпесе соѓыс бола ќалѓан к‰нде д±шпандарымызѓа ќосылып, тiптi µз елiмiзде бiзге ќарсы кµтерiлiп соѓысып ж‰рер, — деп ойындаѓысын айтты.


11Сонда олар Исраил халќын ауыр ж±мыспен дiњкелетiп, ќысым кµрсету ‰шiн ‰стерiнен баќылаушылар таѓайындады. Сонымен исраилдiктер Мысыр патшасы перѓауын ‰шiн ќоймалар ретiнде Питом, Рамсес ќалаларын салды.

12Бiраќ Исраил халќы неѓ±рлым кµп ќысым кµрген сайын, соѓ±рлым µнiп-µсiп, жайылды. Мысырлыќтар олардан ќатты ќауiптенiп,

13халыќты аяусыз ќ±лдыќќа салды.

14Оларды саз-балшыќтан илеп кiрпiш ќ±йып, ‰й салудыњ жєне егiндiктiњ кез келген ауыр ж±мыстарына жектi де, ќаталдыќпен єр т‰рлi ќара ж±мыстарѓа мєжб‰р етiп, µмiрлерiн аса ќиындатты.


15Б±ларѓа ќоса Мысыр патшасы єйелдер босандыратын исраилдiк Шипыра мен Пуаны шаќырып алып, оларѓа:


16— Исраилдiк єйелдердi босандырѓан кезде нєрестенiњ жынысына назар аударыњдар: д‰ниеге ±л келсе, µлтiрiњдер, ал ќыз туса, тiрi ќалдырыњдар! — деп б±йырды.

17Бiраќ єйел босандырушылар Ќ±дайды ќастерлегендiктен Мысыр патшасыныњ айтќанын орындамай, туѓан ер балаларды тiрi ќалдыра бердi.

18Мысыр патшасы оларды шаќырып алып:

— Сендер неге б±лай iстеп ж‰рсiњдер? Неге ер балаларды µлтiрмейсiњдер? — деп ±рысты.

19Олар:

— Мысырлыќ єйелдерге ќараѓанда исраилдiктер к‰штiрек: босандырушы келмей т±рып-аќ босанып алады, — деген жауап ќайтарды.

20-21 Босандырушылар Ќ±дайды ќастерлеп, осылай iстегендерi ‰шiн, Ол соларѓа мейiрiмiн тµгiп, ‰йлерiн молынан жарылќады.

22Сонда перѓауын µзiнiњ б‰кiл халќына: «Исраилдiктердiњ д‰ниеге келген єрбiр ер баласын Нiл µзенiне лаќтырып, ал ќыздарын тiрi ќалдырыњдар!» — деген жарлыќ бердi.