Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Библия на молдавском

Estera 1

1 Era pe vremea lui Ahaºveroº, al acelui Ahaºveroº care domnea dela India pînã în Etiopia peste o sutã douãzeci ºi ºapte de þinuturi.

2 Împãratul Ahaºveroº ºedea atunci pe scaunul lui împãrãtesc la Susa, în capitalã.

3 În al treilea an al domniei lui, a dat un ospãþ tuturor domnitorilor ºi slujitorilor sãi. Cãpeteniile oºtirii Perºilor ºi Mezilor, mai marii ºi capii þinuturilor, s`au strîns înaintea lui.

4 El le -a arãtat bogãþia strãlucitã a împãrãþiei lui ºi slava minunatã a mãrimii lui, în multe zile, timp de o sutã optzeci de zile.

5 Dupã ce au trecut aceste zile, împãratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, dela cel mai mare pînã la cel mai mic, un ospãþ, care a þinut ºapte zile, în curtea grãdinii casei împãrãteºti.

6 Covoare albe, verzi ºi albastre, erau legate cu funii de in supþire ºi de purpurã de niºte verigi de argint ºi de niºte stîlpi de marmorã. Paturi de aur ºi de argint stãteau pe o podealã de porfir, de marmorã, de sidef ºi de pietre negre.

7 Iar de bãut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belºug de vin împãrãtesc, mulþãmitã dãrniciei împãratului.

8 Dar nimeni nu era silit sã bea, cãci împãratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui sã facã dupã voia fiecãruia.

9 Împãrãteasa Vasti a dat ºi ea un ospãþ femeilor, în casa împãrãteascã a împãratului Ahaºveroº.

10 A ºaptea zi, pe cînd inima împãratului era veselã de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona Bigta, Abagta, Zetar ºi Carcas, cei ºapte fameni cari slujeau înaintea împãratului Ahaºveroº,

11 sã aducã în faþa lui pe împãrãteasa Vasti, cu cununa împãrãteascã, pentruca sã arate frumuseþa ei popoarelor ºi mai marilor sãi, cãci era frumoasã la chip.

12 Dar împãrãteasa Vasti n`a vrut sã vinã, cînd a primit prin fameni porunca împãratului. ªi împãratul s`a supãrat foarte tare, s`a aprins de mînie.

13 Atunci împãratul a vorbit cu înþelepþii cari cunoºteau obiceiurile vremii. Cãci aºa se puneau la cale treburile împãratului: înaintea tuturor celor ce cunoºteau legile ºi dreptul.

14 Avea lîngã el pe Carºena, pe ªetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, ºapte domnitori ai Persiei ºi Mediei, cari vedeau faþa împãratului ºi cari aveau locul întîi în împãrãþie.

15 ,,Ce trebuie``, a zis el, ,,sã se facã împãrãtesei Vasti, dupã lege, pentrucã n`a împlinit ce i -a poruncit împãratul Ahaºveroº prin fameni?``

16 Memucan a rãspuns înaintea împãratului ºi domnitorilor: ,,Nu numai faþã de împãrat s`a purtat rãu împãrãteasa Vasti; ci ºi faþã de toþi domnitorii ºi toate popoarele cari sînt în toate þinuturile împãratului Ahaºveroº.

17 Cãci fapta împãrãtesei va ajunge la cunoºtinþa tuturor femeilor, ºi le va face sã-ºi nesocoteascã bãrbaþii. Ele vor zice: ,Împãratul Ahaºveroº a poruncit sã i se aducã înainte împãrãteasa Vasti, ºi ea nu s`a dus.`

18 ªi în ziua aceasta crãiesele Persiei ºi Mediei, cari vor afla de fapta împãrãtesei, vor vorbi tot aºa tuturor cãpeteniilor împãratului: de aici va veni mult dispreþ ºi mînie.

19 Dacã împãratul gãseºte cu cale, sã se dea poruncã din partea lui ºi sã se scrie în legile Perºilor ºi Mezilor, cu arãtare cã nu trebuie sã se calce, o poruncã împãrãteascã, dupã care Vasti sã nu se mai arate înaintea împãratului Ahaºveroº. Iar împãratul sã dea vrednicia de împãrãteasã alteia, mai bunã decît ea.

20 Porunca împãratului se va vesti astfel în toatã împãrãþia lui, -cãci este mare-ºi toate femeile vor da cinste bãrbaþilor lor, dela mare pînã la mic.``

21 Pãrerea aceasta a fost primitã de împãrat ºi de domnitori, ºi împãratul a lucrat dupã cuvîntul lui Memucan.

22 A trimes scrisori tuturor þinuturilor din împãrãþia lui, fiecãrui þinut dupã scrierea lui, ºi fiecãrui popor dupã limba lui; ele spuneau cã orice bãrbat trebuie sã fie stãpîn în casa lui, ºi cã va vorbi limba poporului sãu.