Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7

Казахский Библия - Kazakh Bible

Ефестiктерге арналѓан хат 1

Арнау мен сєлем


1Ќ±дайдыњ еркiмен Иса Мєсiхтiњ елшiсi болѓан Пауылдан Оныњ (Ефестегi) халќына — Мєсiх Исаѓа адал сенетiндерге д±ѓай сєлем.

2Сендерге Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай берсiн!

Ќ±дайдыњ керемет ќ±тќару жолы


3Иемiз Иса Мєсiхтiњ Єкесi Ќ±дай мадаќталсын! Ол бiздi Мєсiх арќылы жарылќап, кµктегi єр ќилы рухани игiлiктердi сыйлады.

4Ќ±дай бiздi ¤зiнiњ алдында ќасиеттi де мiнсiз халќы болып ж‰рсiн деп, єлемдi жаратпастан б±рын Мєсiхтiњ ќ±рбандыѓына бола тањдап алып, с‰йiспеншiлiкпен

5Иса Мєсiхтiњ арќасында рухани балалары етуге алдын ала белгiлеп ќойды; Оныњ iзгi еркi осы болѓан.

6¤зiнiњ с‰йiктi рухани ¦лы арќылы бiзге сыйлаѓан керемет раќымы ‰шiн Ќ±дай мадаќталсын:

7Мєсiхтiњ ќ±рбан болып, ќаны тµгiлуiмен тµлемiмiз µтелiп, бiздер жамандыќтыњ ќ±лдыѓынан азат етiлiп, к‰нєларымыз кешiрiлдi. Осылайша Ќ±дай шексiз зор раќымын

8бiзге молынан жаудырып, терењ даналыѓы жєне т‰сiнiгiмен

9¤зiнiњ ќ±пия жоспарын — Мєсiхке байланысты алѓа ќойѓан iзгi ниетiн ашып бердi.

10Ол м±ны белгiлi уаќыты жеткенде iске асырып, б‰кiл єлемдi, кµк пен жердегiнiњ бєрiн де бiрiктiрiп, Бастыѓы ретiнде Мєсiхтiњ билiгiне тапсыратын болады.


11Ќ±дай ниет еткендерiнiњ бєрiн µз еркiне сай орындайды; Ол бiздi Мєсiхпен байланысты µз халќы болуѓа алдын ала тањдап алѓан едi. Б±л Ќ±дайдыњ єуел бастаѓы маќсатына сєйкес болды.

12М±нымен Ол Мєсiхке басќалардан б±рын ‰мiт артќан бiз — яћудилердiњ ¤зiнiњ ±лылыѓын мадаќтауымызды кµздедi.

13Басќа ±лттыќ сендер де шындыќ туралы сµздi — µздерiњдi ќ±тќарѓан Iзгi хабарды естiп, Мєсiхке сенгенде Онымен тыѓыз байланысќа т‰стiњдер. Сол кезде уєде етiлген Киелi Рух бойларыња кiрдi. Ол — Ќ±дайдыњ меншiгi екендiктерiњнiњ белгiсi,

14алатын игiлiктерiмiздiњ бастапќы бµлiгi, єрi кепiлi. Ќ±дай ¤зiнiњ меншiктi халќын жамандыќтыњ єсерiнен т‰гелдей ќ±тќарѓанда игiлiктердiњ бєрiн иемденемiз. Осылай Тєњiрдiњ керемет ±лылыѓы мадаќталмаќ.

Мєсiхтiњ ѓаламат ±лы дєрежесi


15Сол себептi мен сендердiњ Иемiз Исаѓа берiк сенiп, Оныњ б‰кiл халќын ќатты с‰йгендiктерiњ туралы естiгендiктен,

16мiнажат еткен сайын сендер ‰шiн ш‰кiрлiк етемiн.

17Иемiз Иса Мєсiхтiњ Ќ±дайы — салтанатты ±лылыќќа ие Єке сендерге ¤зiн жаќыныраќ танып бiлулерiњ ‰шiн Киелi Рухы арќылы даналыќ пен терењ т‰сiнiк берсе екен деп Одан тiлеймiн.

18Ол кµкiректерiњдi оятып, рухани н±рѓа кенелтiп, µздерiњдi ќандай ‰мiтке шаќырѓанын, яѓни µз халќына ќандай керемет игiлiктер сыйлайтынын бiлсењдер екен

19жєне ¤зiнiњ шексiз ќ±дiретiнiњ Иемiзге сенушi бiздерге ќаншалыќты к‰штi єсер ететiнiн ±ќсањдар екен деп те Одан с±раймын. Ќ±дай осы керемет ќ±дiретiн

20Мєсiхтi µлiмнен ќайта тiрiлтiп, кµкте ¤зiнiњ оњ жаѓындаѓы орынѓа кµтерiп, отырѓызѓанда да ќолданды.

21Осылай Мєсiх к‰ллi билiк пен µктемдiктен, к‰ш-ќуат пен єкiмшiлiктен, осы жєне келешек замандардаѓы б‰кiл атаќ пен дєрежелерден де єлдеќайда ‰стем.

22Ќ±дай б±лардыњ бєрiн Мєсiхке баѓындырып, Оны барлыѓынан да жоѓары ќойып, сенушiлер ќауымыныњ Басы еттi.

23Ал ќауым — Мєсiхтiњ рухани денесi. Мєсiх б‰кiл єлемдi ¤зiмен толтырѓаны сияќты, ќауымды да толтырады.