Интерлинеарный греческо-русский НЗ

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Mt. Mk. Lk. Jn. Ac. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Eph. Php. Col. 1Th. 2Th. 1Ti. 2Ti. Tit. Phm. He. Jas. 1Pe. 2Pe. 1Jn. 2Jn. 3Jn. Jud. Rev.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

Интерлинеарный греческо-русский НЗ

Προς Εφεσίους 1

1 Pau/loj Павел avpo,stoloj апостол Cristou/ Христа VIhsou/ Иисуса dia. через qelh,matoj волю qeou/ Бога toi/j a`gi,oij святым toi/j ou=sin сущим @evn в VEfe,sw|# Ефесе kai. и pistoi/j верным evn в Cristw/| Христе VIhsou/\ Иисусе

2 ca,rij благодать u`mi/n вам kai. и eivrh,nh мир avpo. от qeou/ Бога patro.j Отца h`mw/n нашего kai. и kuri,ou Господа VIhsou/ Иисуса Cristou/) Христа

3 Euvloghto.j Благословен o` qeo.j Бог kai. и path.r Отец tou/ kuri,ou Господа h`mw/n нашего VIhsou/ Иисуса Cristou/( Христа o` euvlogh,saj благословивший h`ma/j нас evn во pa,sh| всяком euvlogi,a| благословении pneumatikh/| духовном evn в toi/j evpourani,oij небесном evn в Cristw/|( Христе

4 kaqw.j как evxele,xato выбрал h`ma/j нас evn в auvtw/| Нем pro. прежде katabolh/j основания ko,smou( мира ei=nai быть h`ma/j нам a`gi,ouj святыми kai. и avmw,mouj безупречными katenw,pion перед auvtou/ Ним evn в avga,ph|( любви

5 proori,saj предопределивший h`ma/j нас eivj для ui`oqesi,an усыновления dia. через VIhsou/ Иисуса Cristou/ Христа eivj в auvto,n( Него kata. по th.n euvdoki,an доброму намерению tou/ qelh,matoj воли auvtou/( Его

6 eivj для e;painon похвалы do,xhj славы th/j ca,ritoj благодати auvtou/ Его h-j которой evcari,twsen Он облагодатствовал h`ma/j нас evn в tw/| hvgaphme,nw|( Возлюбленном

7 evn в w-| Котором e;comen имеем th.n avpolu,trwsin выкуп dia. через tou/ ai[matoj кровь auvtou/( Его th.n a;fesin прощение tw/n paraptwma,twn( преступлений kata. по to. plou/toj богатству th/j ca,ritoj благодати auvtou/( Его

8 h-j которая evperi,sseusen явилась в изобилии eivj в h`ma/j нас evn во pa,sh| всякой sofi,a| мудрости kai. и fronh,sei мышлении

9 gnwri,saj давший познать h`mi/n нам to. musth,rion тайну tou/ qelh,matoj воли auvtou/( Его kata. по th.n euvdoki,an благому намерению auvtou/ Его h]n которое proe,qeto Он предустановил evn в auvtw/| Нем

10 eivj для oivkonomi,an управления tou/ plhrw,matoj полноты tw/n kairw/n( времен avnakefalaiw,sasqai @чтобы# возглавилось ta. pa,nta всё evn в tw/| Cristw/|( Христе ta. которое evpi. на toi/j ouvranoi/j небесах kai. и ta. которое evpi. на th/j gh/j\ земле evn в auvtw/|( Нем

11 evn в w-| Котором kai. и evklhrw,qhmen мы были избраны по жребию proorisqe,ntej предопределенные kata. по pro,qesin предустановлению tou/ ta. pa,nta всё evnergou/ntoj Производящего действием kata. по th.n boulh.n решению tou/ qelh,matoj воли auvtou/( Его

12 eivj чтобы to. ei=nai быть h`ma/j нам eivj для e;painon похвалы do,xhj славы auvtou/ Его tou.j prohlpiko,taj заранее возложившие надежду evn в tw/| Cristw/|\ Христе

13 evn в w-| Котором kai. и u`mei/j вы avkou,santej услышавшие to.n lo,gon слово th/j avlhqei,aj( истины to. euvagge,lion благовестие th/j swthri,aj спасения u`mw/n( вашего evn в w-| Котором kai. и pisteu,santej поверившие evsfragi,sqhte вы были отмечены печатью tw/| pneu,mati Духом th/j evpaggeli,aj обещания tw/| a`gi,w|( Святым

14 o[ Который evstin есть avrrabw.n задаток th/j klhronomi,aj наследства h`mw/n( нашего eivj для avpolu,trwsin выкупа th/j peripoih,sewj( достояния eivj для e;painon похвалы th/j do,xhj славы auvtou/) Его

15 Dia. Из&за tou/to этого kavgw,( и я avkou,saj услышавший th.n @о# которой kaqV у u`ma/j вас pi,stin вере evn в tw/| kuri,w| Господа VIhsou/ Иисуса kai. и th.n avga,phn любви th.n eivj ко pa,ntaj всем tou.j a`gi,ouj( святым

16 ouv не pau,omai прекращаю euvcaristw/n благодарящий u`pe.r за u`mw/n вас mnei,an упоминание poiou,menoj делающий evpi. на tw/n proseucw/n молитвах mou( моих

17 i[na чтобы o` qeo.j Бог tou/ kuri,ou Господа h`mw/n нашего VIhsou/ Иисуса Cristou/( Христа o` path.r Отец th/j do,xhj( славы dw,h| дал u`mi/n вам pneu/ma духа sofi,aj мудрости kai. и avpokalu,yewj открытия evn в evpignw,sei познании auvtou/( Его

18 pefwtisme,nouj осветившиеся tou.j ovfqalmou.j глаза th/j kardi,aj сердца @u`mw/n# вашего eivj чтобы to. eivde,nai знать u`ma/j вам ti,j что' evstin есть h` evlpi.j надежда th/j klh,sewj призыва auvtou/( Его ti,j что' o` plou/toj богатство th/j do,xhj славы th/j klhronomi,aj наследства auvtou/ Его evn в toi/j a`gi,oij( святых

19 kai. и ti, что' to. u`perba,llon преобладающая me,geqoj величина th/j duna,mewj силы auvtou/ Его eivj в h`ma/j нас tou.j pisteu,ontaj верящих kata. по th.n evne,rgeian действию tou/ kra,touj владычества th/j ivscu,oj силы auvtou/ Его

20 h]n которую evnh,rghsen Он произвел действием evn в tw/| Cristw/| Христе evgei,raj воскресивший auvto.n Его evk из nekrw/n( мертвых kai. и kaqi,saj посадивший evn в dexia/| правой @стороне# auvtou/ @от# Него evn в toi/j evpourani,oij небесном

21 u`pera,nw превыше pa,shj всякого avrch/j начала kai. и evxousi,aj власти kai. и duna,mewj силы kai. и kurio,thtoj господства kai. и panto.j всякого ovno,matoj имени ovnomazome,nou именующегося ouv не mo,non только evn в tw/| aivw/ni веке tou,tw| этом avlla. но kai. и evn в tw/| me,llonti\ будущем

22 kai. и pa,nta всё u`pe,taxen Он подчинил u`po. под tou.j po,daj ноги auvtou/( Его kai. и auvto.n Его e;dwken Он дал kefalh.n головой u`pe.r сверх pa,nta всего th/| evkklhsi,a|( Церкви

23 h[tij той которая evsti.n есть to. sw/ma тело auvtou/( Его to. plh,rwma полнота tou/ ta. pa,nta всё evn во pa/sin всём plhroume,nou) Наполняющего