Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Библия на молдавском

Deuteronomul 1

1 Iatã cuvintele pe cari le -a spus Moise întregului Israel, dincoace de Iordan, în pustie, într`o cîmpie, faþã în faþã cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Haþerot ºi Di-Zahab.

2 (Dela Horeb pînã la Cades-Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depãrtare de unsprezece zile).

3 În al patruzecilea an, în luna unsprezecea, în ziua întîi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel ºi le -a spus tot ce -i poruncise Domnul sã le spunã.

4 Aceasta era dupã ce a bãtut pe Sihon, împãratul Amoriþilor, care locuia la Hesbon, ºi pe Og, împãratul Basanului, care locuia la Aºtarot ºi la Edrei.

5 Dincoace de Iordan, în þara Moabului, Moise a început sã lãmureascã legea aceasta ºi a zis:

6 Domnul, Dumnezeul nostru, ne -a vorbit la Horeb, zicînd: ,,Aþi locuit destulã vreme în muntele acesta.

7 Întoarceþi-vã, ºi plecaþi; duceþi-vã la muntele Amoriþilor ºi în toate împrejurimile: în cîmpie, pe munte, în vale, în partea de miazã-zi, pe þãrmul mãrii, în þara Cananiþilor ºi în Liban, pînã la rîul cel mare, rîul Eufrat.

8 Vedeþi, v`am pus þara înainte; intraþi ºi luaþi în stãpînire þara pe care domnul a jurat pãrinþilor voºtri, Avraam, Isaac ºi Iacov, cã o va da lor ºi seminþei lor dupã ei.``

9 În vremea aceea, v`am spus: ,,Eu nu vãpot purta singur.

10 Domnul, Dumnezeul vostru, v`a înmulþit, ºi azi sînteþi foarte mulþi la numãr, ca stelele cerului.

11 Domnul, Dumnezeul pãrinþilor voºtri, sã vã mãreascã de o mie de ori pe atît, ºi sã vã binecuvinteze, dupã cum a fãgãduit!

12 Cum aº putea sã port eu singur pricinile voastre, povara voastrã ºi certurile voastre?

13 Luaþi din seminþiile voastre niºte bãrbaþi înþelepþi, pricepuþi ºi cunoscuþi, ºi -i voi pune în fruntea voastrã.``

14 Voi mi-aþi rãspuns, ºi aþi zis: ,,Ceea ce spui tu sã facem este un lucru bun.``

15 Am luat atunci pe cãpeteniile seminþiilor voastre, bãrbaþi înþelepþi ºi cunoscuþi, ºi i-am pus în fruntea voastrã drept cãpetenii peste o mie, cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste cincizeci, ºi cãpetenii peste zece, ca dregãtori în seminþiile voastre.

16 Am dat, în acelaº timp, urmãtoarea poruncã judecãtorilor voºtri: ,,Sã ascultaþi pe fraþii voºtri, ºi sã judecaþi dupã dreptate neînþelegerile fiecãruia cu fratele lui sau cu strãinul.

17 Sã nu cãutaþi la faþa oamenilor în judecãþile voastre; sã ascultaþi pe cel mic ca ºi pe cel mare; sã nu vã temeþi de nimeni, cãci Dumnezeu e Cel care face dreptate. ªi cînd veþi gãsi o pricinã prea grea, s`o aduceþi înaintea mea, ca s`o aud.``

18 Aºa v`am poruncit, în vremea aceea, tot ce aveaþi de fãcut.

19 Am plecat din Horeb, ºi am strãbãtut toatã pustia aceea mare ºi grozavã pe care aþi vãzut -o; am luat drumul care duce în muntele Amoriþilor, cum ne poruncise Domnul, Dumnezeul nostru, ºi am ajuns la Cades-Barnea.

20 ªi eu v`am zis: ,,Aþi ajuns la muntele Amoriþilor pe care ni -l dã Domnul, Dumnezeul nostru.

21 Iatã cã Domnul, Dumnezeul tãu, îþi pune þara înainte; suie-te, ia -o în stãpînire, cum þi -a spus Domnul Dumnezeul pãrinþilor tãi; nu te teme, ºi nu te înspãimînta.``

22 Voi v`aþi apropiat cu toþii de mine, ºi aþi zis: ,,Sã trimetem niºte oameni înaintea noastrã, ca sã iscodeascã þara, ºi sã ne aducã rãspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea ºi asupra cetãþilor în cari vom ajunge.``

23 Pãrerea aceasta mi s`a pãrut bunã; ºi am luat doisprezece oameni dintre voi, cîte un om de fiecare seminþie.

24 Ei au plecat, au trecut muntele, ºi au ajuns pînã la valea Eºcol, ºi au iscodit þara.

25 Au luat în mîni din roadele þãrii ºi ni le-au adus; ne-au fãcut o dare de seamã, ºi au zis: ,,Bunã þarã ne dã Domnul, Dumnezeul nostru.``

26 Dar voi n`aþi vrut sã vã suiþi în ea, ºi v`aþi rãsvrãtit împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului vostru.

27 Aþi cîrtit în corturile voastre, ºi aþi zis: ,,Pentrucã ne urãºte, de aceea ne -a scos Domnul din þara Egiptului, ca sã ne dea în mînile Amoriþilor ºi sã ne nimiceascã.

28 Unde sã ne suim? Fraþii noºtri ne-au muiat inima, zicînd: ,,Poporul acela este un popor mai mare ºi mai înalt la staturã decît noi; cetãþile sînt mari ºi întãrite pînã la cer; ba încã, am vãzut acolo ºi copii de ai lui Anac.``

29 Eu v`am zis: ,,Nu vã spãimîntaþi, ºi nu vã fie fricã de ei.

30 Domnul, Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastrã, se va lupta El însuº pentru voi, potrivit cu tot ce a fãcut pentru voi subt ochii voºtri în Egipt.

31 Apoi în pustie, ai vãzut cã Domnul, Dumnezeul tãu, te -a purtat cum poartã un om pe fiul sãu, pe tot drumul pe care l-aþi fãcut pînã la sosirea voastrã în locul acesta.``

32 Cu toate acestea, voi n`aþi avut încredere în Domnul, Dumnezeul vostru,

33 care mergea înaintea voastrã pe drum, ca sã vã caute un loc de poposire: noaptea într`un foc, ca sã vã arate drumul pe care trebuiaþi sã mergeþi, ºi ziua într`un nor.

34 Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S`a mîniat, ºi a jurat, zicînd:

35 ,,Niciunul din bãrbaþii cari fac parte din acest neam rãu nu va vedea þara aceea bunã pe care am jurat cã o voi da pãrinþilor voºtri,

36 afarã de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea, ºi þara în care a mers, o voi da lui ºi copiilor lui, pentrucã a urmat în totul calea Domnului.``

37 Domnul S`a mîniat ºi pe mine, din pricina voastrã, ºi a zis: ,,Nici tu nu vei intra în ea.

38 Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tãu, va intra în ea; întãreºte -l, cãci el va pune pe Israel în stãpînirea þãrii aceleia.

39 ªi pruncii voºtri, despre cari aþi zis: ,,Vor fi de jaf!`` ºi fiii voºtri, cari nu cunosc azi nici binele nici rãul, ei vor intra în ea; da, lor le -o voi da, ºi ei o vor stãpîni.

40 Dar voi, întoarceþi-vã înapoi, ºi plecaþi în pustie, în spre marea Roºie.``

41 Voi aþi rãspuns, ºi mi-aþi zis: ,,Am pãcãtuit împotriva Domnului; ne vom sui ºi ne vom bate, cum ne -a poruncit Domnul, Dumnezeul nostru.`` ªi v`aþi încins fiecare armele, ºi v`aþi încumetat sã vã suiþi pe munte.

42 Domnul mi -a zis: ,,Spune-le: ,Nu vã suiþi ºi nu vã luptaþi, cãci Eu nu sînt în mijlocul vostru; nu cãutaþi sã fiþi bãtuþi de vrãjmaºii voºtri.``

43 Eu v`am spus, dar n`aþi ascultat; ci v`aþi rãzvrãtit împotriva poruncii Domnului, ºi v`aþi suit semeþi pe munte.

44 Atunci Amoriþii, cari locuiesc pe muntele acesta, v`au ieºit înainte, ºi v`au urmãrit ca albinele; v`au bãtut din Seir, pînã la Horma.

45 La întoarcerea voastrã, aþi plîns înaintea Domnului; dar Domnul nu v`a ascultat glasul, ºi n`a luat aminte la voi.

46 ªi aºa aþi rãmas la Cades, unde aþi stat multã vreme.