Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Библия на молдавском

Daniel 1

1 În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împãratul lui Iuda, Nebucadneþar, împãratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, ºi l -a împresurat.

2 Domnul a dat în mînile lui pe Ioiachim, împãratul lui Iuda, ºi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneþar a dus vasele în þara ªinear, în casa dumnezeului sãu, le -a pus în casa vistieriei dumnezeului sãu.

3 Împãratul a dat poruncã lui Aºpenaz, cãpetenia famenilor sãi dregãtori, sã -i aducã vreo cîþiva din copiii lui Israel de neam împãrãtesc ºi de viþã boiereascã,

4 niºte tineri fãrã vreun cusur trupesc, frumoºi la chip, înzestraþi cu înþelepciune în orice ramurã a ºtiinþei, cu minte agerã ºi pricepere, în stare sã slujeascã în casa împãratului, ºi pe cari sã -i înveþe scrierea ºi limba Haldeilor.

5 Împãratul le -a rînduit pe fiecare zi o parte din bucatele dela masa lui ºi din vinul de care bea el, vrînd sã -i creascã timp de trei ani, dupã cari aveau sã fie în slujba împãratului.

6 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Miºael ºi Azaria.

7 Cãpetenia famenilor dregãtori le -a pus însã alte nume, ºi anume: lui Daniel i -a pus numele Beltºaþar, lui Hanania ªadrac, lui Miºael Meºac, ºi lui Azaria Abed-Nego.

8 Daniel s`a hotãrît sã nu se spurce cu bucatele alese ale împãratului ºi cu vinul pe care -l bea împãratul, ºi a rugat pe cãpetenia famenilor dregãtori sã nu -l sileascã sã se spurce.

9 Dumnezeu a fãcut ca Daniel sã capete bunãvoinþã ºi trecere înaintea cãpeteniei famenilor dregãtori.

10 Cãpetenia famenilor a zis lui Daniel: ,,Mã tem numai de domnul meu împãratul, care a hotãrît ce trebuie sã mîncaþi ºi sã beþi, ca nu cumva sã vadã feþele voastre mai triste decît ale celorlalþi tineri de vîrsta voastrã, ºi sã-mi puneþi astfel capul în primejdie înaintea împãratului``.

11 Atunci Daniel a zis îngrijitorului, cãruia îi încredinþase cãpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Miºael ºi Azaria:

12 ,,Încearcã pe robii tãi zece zile, ºi sã ni se dea de mîncat zarzavaturi ºi apã de bãut;

13 sã te uiþi apoi la faþa noastrã ºi la a celorlalþi tineri cari mãnîncã din bucatele împãratului, ºi sã faci cu robii tãi dupã cele ce vei vedea!``

14 El i -a ascultat în privinþa aceasta, ºi i -a încercat zece zile.

15 Dupã cele zece zile, ei erau mai bine la faþã ºi mai graºi decît toþi tinerii cari mîncau din bucatele împãratului.

16 Îngrijitorul lua bucatele ºi vinul cari le erau rînduite, ºi le dãdea zazavaturi.

17 Dumnezeu a dat acestor patru tineri ºtiinþã ºi pricepere pentru tot felul de scrieri, ºi înþelepciune; mai ales însã a fãcut pe Daniel priceput în toate vedeniile ºi în toate visele.

18 La vremea sorocitã de împãrat ca sã -i aducã la el, cãpetenia famenilor i -a adus înaintea lui Nebucadneþar.

19 Împãratul a stat de vorbã cu ei: dar între toþi tinerii aceia, nu s`a gãsit niciunul ca Daniel, Hanania, Miºael ºi Azaria. De aceea ei au fost primiþi în slujba împãratului.

20 În toate lucrurile cari cereau înþelepciune ºi pricepere, ºi despre cari îi întreba împãratul, îi gãsea de zece ori mai destoinici decît toþi vrãjitorii ºi cititorii în stele, cari erau în toatã împãrãþia lui.

21 Aºa a dus -o Daniel pînã în anul dintîi al împãratului Cir.