Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Казахский Библия - Kazakh Bible

Даниял пайѓамбардыњ жазбасы 1

Ќатты ќуѓын-с‰ргiн кµрген Исраил халќын ¤зiнiњ белгiлеген уаќыты келгенде ќ±тќаратыны жайлы да Ќ±дай сенушiлерге Даниял пайѓамбар арќылы хабар жiбердi. Осылай оларды жiгерлендiрiп, тµзiмдiлiк танытуѓа шаќырды. Сенушiлер б±дан кейiн Ќ±дай Таѓала барлыќ халыќтар ‰стiнен билiк ќ±руѓа таѓайындаѓан, «адам баласыныњ кейпiндегi» Билеушiнiњ ашыќ кµрiнуiн к‰тетiн болды. Сол Билеушi, яѓни Иса Мєсiх, алты ѓасырдан кейiн керемет арќылы б± д‰ниеге келдi. Даниялѓа астарлы маѓыналы сандар арќылы берiлген мєлiмет Мєсiхтiњ келетiн уаќытын да алдын ала бiлдiрдi.

Даниял пайѓамбардыњ жазбасы барлыќ замандардаѓы сенушiлердi ќиын-ќыстау кезде де мойымай Ќ±дайѓа адал болып, Оныњ ќ±тќаруын тµзiмдiлiкпен к‰туге жiгерлендiрiп келедi.

Бабылѓа жер аударылѓан жасµспiрiмдердiњ сенiмдiлiгi


1Яћуда елiнде Жоакимнiњ патшалыќ ќ±рѓан ‰шiншi жылы* Бабыл патшасы Набуходоносор Иерусалим ќаласына шабуыл жасап, оны ќоршап алды.

2Сонда Яћуданыњ патшасы да, Ќ±дайдыњ киелi ‰йiнен алынѓан бiрнеше ыдыстар да Тєњiр Иенiњ еркiмен* Бабыл патшасыныњ ќолына т‰стi. Сол ќасиеттi ыдыстарды патша Шинар аймаѓына** єкетiп, µзi табынатын жалѓан тєњiрлердiњ ѓибадатханасыныњ ќазына ќоймасына саќтап ќойды.

3Бабыл патшасы сондай-аќ µзiнiњ сарай ќызметкерлерiн басќаратын уєзiрi Ашпеназѓа исраилдiк патша єулетiнен жєне аќс‰йектер т±ќымынан шыќќан бiрнеше жас µспiрiм балаларды Иерусалимнен алып келуге б±йырды.

4Б±лар ешбiр кемтарлыѓы жоќ, келбеттi, ѓылымныњ бар жаѓынан да хабардар, парасатты да зерделi, єрi патша сарайында ќызмет атќаруѓа ќабiлеттi болуѓа жєне халдейлердiњ тiлi мен єдебиетiн* ‰йренуге тиiстi едi.

5Патша оларѓа µз дастарќанындаѓы тамаѓы мен шарабынан к‰нделiктi ‰лес таѓайындады. Сол жас µспiрiмдер ‰ш жыл бойы тєлiм алѓаннан кейiн патша оларды сарайындаѓы ќызметке кiрiстiрмек болды.

6Яћуда руынан тањдап алынѓан жас µспiрiмдер арасында Даниял, Хананиях, Мишаел,* Азариях деген балалар бар едi.

7Уєзiр сол тµртеуiнiњ аттарын µзгертiп, Даниялѓа Балташазар, Хананияхќа Садыраќ, Мишаелге Мисаќ, Азарияхќа Єбдiнего деп жањадан ат ќойды.*

8Алайда Даниял патшаныњ тамаѓы мен шарабын iшiп-жеп µзiмдi арамдамаймын деген берiк шешiм ќабылдаѓан болатын.* Сондыќтан ол сарай ќызметкерлерiн басќаратын жањаѓы Ашпеназ уєзiрге осы туралы µтiнiш жасады.

9Ќ±дай б±л уєзiрдiњ ж‰регiн жiбiтiп, оны Даниялѓа оњ кµзiмен ќарайтын еттi.

10Сонымен уєзiрдiњ Даниялѓа берген жауабы былай болды: «Мен патша иемнен ќауiптенемiн. Iшiп-жейтiн таѓамдарыњды таѓайындаѓан оныњ µзi едi ѓой. Егер сендердiњ басќа балаларѓа ќараѓанда ж‰деп бара жатќандарыњды байќап ќалса, сендердiњ кесiрлерiњнен менiњ басым кетедi!»

11Сонда Даниял тµртеуiнiњ ‰стiнен ќарауѓа уєзiр бекiткен ќызметкерден былай деп µтiндi:

12«Таќсыр, бiзге он к‰н бойы жеуге тек адал таѓамдар,* iшуге су ѓана берiп сынап кµрсењiз екен.

13Содан кейiн бiздiњ т‰рiмiз бен патша дастарќанынан iшiп-жеген басќа балалардыњ т‰рiн салыстырып кµрiњiз. Єрi ќарай бiзбен µз кµзiњiзбен кµргенiњiзге сай єрекет етерсiз, таќсыр.

14Ќызметкер осыѓан келiсiп, оларды он к‰н сынайтын болды.

15Сол он к‰н µткен соњ байќап ќараса, б±л балалардыњ т‰рлерi патша дастарќанынан тамаќтанѓан жастардыњ бєрiнен µњдiрек те толыѓыраќ болып кµрiндi.

16Оларды басќаратын ќызметкер содан бастап патшаныњ берген тамаѓы мен шарабын былай ќойып, оларѓа тек адал таѓамдар беруiн жалѓастыра бердi.

17Жањаѓы тµрт жас µспiрiмге Ќ±дай бiлiм жєне єдебиет пен даналыќтыњ барлыќ жаѓын да ‰йренуге зеректiк сыйлады. Ал Даниял оныњ ‰стiне єр т‰рлi аяндар мен т‰стердiњ маѓынасын т‰сiнетiн ерекше дарынѓа да ие болды.

18Осылайша Набуходоносор патшаныњ белгiлеген мерзiмi аяќталып, уєзiр исраилдiк жас жiгiттердi патшаныњ алдына алып барды.

19Патша олармен сµйлескенде Даниял, Хананиях, Мишаел, Азариях тµртеуiнiњ барлыќ жаѓынан да басќалардан басым екендiгiн байќады. Сол себептi б±л тµртеуi патшаѓа ќызмет етуге кiрiстi.

20Патша олардан ќандай мєселе туралы аќыл-кењес с±рамасын, µзiнiњ б‰кiл патшалыѓындаѓы абыздары мен балгерлерiнен* гµрi олардыњ он есе бiлiмдiрек екендiгiн аныќтады.

21Б±дан былай Даниял Кир патшаныњ Бабылѓа билiк ќ±рѓан бiрiншi жылына* дейiн сол жерде ќала бердi.