Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

Казахский Библия - Kazakh Bible

Ќолостыќтарѓа арналѓан хат 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±дайдыњ еркiмен Мєсiх Исаныњ елшiсi болѓан Пауылдан жєне бауырласымыз Тiмотеден

2Ќ±дайдыњ халќы болып Мєсiхпен тыѓыз байланыста ж‰рген, Ќолос ќаласында т±ратын сенiмдi бауырластарымызѓа д±ѓай сєлем. Сендерге Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай кµрсiн!

Ќолостыќтар ‰шiн ш‰кiрлiк етiп, тiлек тiлеу


3Бiз сендер ‰шiн Иемiз Иса Мєсiхтiњ рухани Єкесi Ќ±дайѓа сиынѓан сайын ш‰кiрлiк етемiз.

4Сендердiњ Мєсiх Исаѓа сенiп, Ќ±дайдыњ барлыќ адамдарын с‰йетiндерiњ туралы естiдiк.

5Ал осы сенiмдерiњ мен с‰йiспеншiлiктерiњ µздерiње кµкте дайындалѓан игiлiктердi иемденемiз деген ‰мiттерiње негiзделген. Б±л туралы сендер алдымен Ќ±дайдыњ шынайы хабары Iзгi хабар µздерiње жеткенде естiдiњдер.

6Осы хабар д‰ние ж‰зiнде кењiнен жайылѓандай, сендерге де жеттi. Ол барлыќ жерде адамдарды жаќсылыќ жасауѓа жетелеп, кµптеген кiсiлер оны ќабылдауда. Сендер Iзгi хабар туралы естiп, Ќ±дайдыњ раќымын шынымен таныѓан к‰ннен бастап, осылай рухани µсiп-µнiп келесiњдер.

7Ќ±дайдыњ раќымы жµнiнде бiздiњ с‰йiктi ќызметтесiмiз Епафрастан осы тєлiмдi алдыњдар. Ол сендер ‰шiн ењбектенiп ж‰рген Мєсiхтiњ сенiмдi ќызметшiсi.

8Епафрас бiзге ж‰ректерiње Киелi Рух дарытќан с‰йiспеншiлiк туралы айтып бердi.


9Сол себептен де бiз м±ны естiген кезден бастап, сендер ‰шiн ‰збей сиынып келемiз. Сендердiњ Ќ±дайдыњ еркiн толыќтай бiлiп, µте парасатты да рухани кµреген болуларыњды Тєњiрден µтiнудемiз.

10Осылайша Ќ±дай халќына лайыќ, Оны риза ќылатындай µмiр с‰рiп, єр т‰рлi игi iстер iстеп, µсiп-µне берiп, Ќ±дайды неѓ±рлым жаќыныраќ тануларыњды тiлеп келемiз.

11Сендер Оныњ ±лы ќ±дiретiнен мол ќуат алып, єрдайым тµзiмдiлiк пен ±стамдылыќ таныта алып, ќуанышќа кенелiп,

12Ќ±дай Єкеге ш‰кiрлiк етсiн деп мiнажат етудемiз. ¤йткенi Ол бєрiмiздi ¤зiнiњ халќы иемденетiн н±рлы Патшалыѓынан ‰лес алуѓа шаќырып, лайыќтады.

Мєсiхтiњ тењдесi жоќ ±лылыѓы


13Ќ±дай бiздi ќара т‰нектiњ билiгiнен ќ±тќарып, с‰йiктi рухани ¦лы Иса Мєсiхтiњ Патшалыѓына енгiздi.

14Оныњ ќ±рбандыќ µлiмi арќылы к‰нєларымыздыњ ќ±нын µтеп, кешiрiм бердi.


15Кµзге кµрiнбейтiн Ќ±дайдыњ ќандай екенiн рухани ¦лы кµрсетедi. Ол жаратылыс атаулыныњ бєрiнен жоѓары.

16¤йткенi кµктегi, жердегi, кµзге кµрiнетiн жєне кµрiнбейтiн нєрселердiњ бєрiн Ќ±дай ¤зiнiњ рухани ¦лы арќылы жаратты: таќтар мен ‰стемдiк иелерi, билеушiлер мен ємiршiлер бєрi де Мєсiх арќылы жєне Мєсiх ‰шiн жаратылѓан.

17Б‰кiл єлем жаратылмай т±рѓанда-аќ Ол бар болатын, бєрiн аман саќтайтын да Сол.

18Мєсiх сенушiлер ќауымыныњ, яѓни ±зiнiњ рухани денесiнiњ басы, оныњ µмiрiнiњ ќайнар кµзi. Ол µлiмнен ќайта тiрiлгендердiњ ењ бастысы да. Сондыќтан барлыќ жаѓынан да Оныњ жолы ‰лкен.


19Ќ±дай ¤зiнiњ б‰кiл болмысыныњ рухани ¦лында т±руын ±натты.

20Ол арќылы Ќ±дай жер мен кµктегi барлыќ нєрсенi ¤зiмен татуластыруды, яѓни Оныњ айќышта ќанын тµгiп, ќ±рбан болѓандыѓыныњ арќасында татулыќ орнатуды ќалады.


21Ал сендер б±рын жаман ой-пiкiрлерге салынып, з±лым iс-єрекет жасап, Ќ±дайѓа жат єрi ќас болдыњдар.

22Алайда Ол сендердi Мєсiхтiњ тєндiк µлiмi арќылы ¤зiмен татуластырды. Б±ны сендердi алдына єкелген кезде* ¤зiне баѓышталѓан кiнєратсыз, айып таќпайтындай таза болуларыњ ‰шiн жасады.

23Егер Iзгi хабар туралы естiгендерiње к‰мєнданбай, берiк сенiп, Оѓан деген ‰мiттерiњнен таймасањдар, б±л солай болады. Осы Iзгi хабар аспан астындаѓы барлыќ адамзатќа дерлiк жарияланып келедi. Мен Пауыл да оныњ таратушысына айналдым.

Пауылдыњ ќауымѓа Мєсiх туралы ќ±пияны ашуы


24Ќазiр мен сендер ‰шiн бейнет шегiп отырѓаныма ќуанамын. Мєсiхтiњ рухани денесi, яѓни б‰кiл ќауым ‰шiн басымнан µтсiн деп белгiлеген азаптарын кешiп, сµйтiп оларды толыќтыра т‰семiн.

25Ќ±дайдыњ хабарын сендерге толыќтай жеткiзесiњ деген Оныњ тапсыруымен ќауымныњ ќызметшiсi болдым.

26Б±л хабар ѓасырдан ѓасырѓа, ±рпаќтан ±рпаќќа жасырын болып келдi; ал ендi оныњ сыры Ќ±дайдыњ адамдарына ашылды.

27Ќ±дай оларѓа осы ќ±пия хабарда басќа ±лттар ‰шiн ќаншама мол жарылќау бар екенiн бiлдiрмек болып шештi: Мєсiх сендерде, сол себептен болашаќ ±лылыќтан ‰мiттiсiњдер.


28Мєсiх туралы хабарды бiз барлыќ адамдарѓа жеткiзiп, бєрiне де ескертiп, барынша даналыќпен тєлiм берiп келемiз. Осылай єрбiр жанды Мєсiхпен тыѓыз байланыста, толыќ кемелденген т‰рде Ќ±дай алдына єкелуге талаптанудамыз.

29Осы ‰шiн жан сала ењбек етiп ж‰рмiн, б±ѓан менi бойыма дарып келе жатќан Мєсiхтiњ ќ±дiретi ќуаттандыруда.