Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Казахский Библия - Kazakh Bible

Елшiлердiњ iстерi 1

Арнау жєне кiрiспе


1-2 Ќымбатты Теофил!

Бiрiншi кiтабымда* мен Иса ќызметiне кiрiскен уаќыттан бастап, Оныњ кµкке кµтерiлген к‰нiне дейiнгi аралыќта не iстеп, не ‰йреткенi туралы т‰гел баяндадым. Ол кµтерiлмес б±рын Киелi Рухтыњ жетелеуiмен тањдап алѓан елшiлерiне н±сќауларын бердi.


3Азапталып µлгеннен кейiн оларѓа адам сенетiн кµп дєлелдер арќылы ¤зiнiњ тiрi екенiн кµрсеттi: ќырыќ к‰н бойы елшiлерiне кµрiнiп, Ќ±дай Патшалыѓы туралы айтып ж‰рдi.

Исаныњ шєкiрттерiне Ќ±дай Рухыныњ к‰шiмен ¤зiне кує болуды тапсыруы


4Елшiлерiн жинап алѓан кезде Иса оларѓа былай деп б±йырды:

— Иерусалимнен кетпей, Єкенiњ µз уєдесiн орындауын тосыњдар! Мен сендерге сол туралы айтќан едiм ѓой.

5Жаќияныњ шомылдыру рєсiмi сумен болатын, ал ендi бiраз к‰нде сендер Киелi Рухпен шомылдырыласыњдар.* —

6Сондыќтан олар Исаныњ ќасына жиналѓанда Одан:

— Иемiз, Исраил елiнiњ патшалыѓын осы кезде ќайта орнатасыз ба? — деп с±рады.

7Иса оларѓа былай дедi:

— Єкем µз еркiмен белгiлеп ќойѓан мерзiмдер мен кездердi бiлу сендерге б±йырмаѓан.

8Бiраќ сендер Киелi Рух µздерiње ќонѓанда Оныњ ќ±дiретiн ќабылдайсыњдар, сµйтiп Иерусалимде, б‰кiл Яћудея мен Самария аймаќтарында жєне жердiњ шетiне дейiн Маѓан кує боласыњдар.

Исаныњ кµкке кµтерiлуi, Оныњ ќайта оралуы жайлы уєде


9Иса осылай дедi де, олардыњ кµзiнше жоѓары кµтерiлiп кетiп, бiр б±лт Оны кµзден таса ќылды.

10Олар аспанѓа ќадала ќарап т±рѓан кезде кенеттен аќ киiмдi екi жiгiт ќастарында пайда болды. Оларѓа:


11— Ѓалилеялыќтар, неменеге б±л жерде аспанѓа ќарап т±рсыњдар? Жања ќастарыњнан кµкке кµтерiлiп, Ќ±дай ќабылдаѓан Иса кµз алдарыњнан кµкке ќалай кетсе, тура солай ќайтып келедi, — дедi.

Сенушiлер ќауымыныњ Ќ±дайѓа сиынып, Матияныњ елшiлiкке таѓайындалуы


12Содан кейiн елшiлер бiр шаќырым жердегi Зєйт‰н тауы деген тµбеден Иерусалимге ќайта оралды.

13Ќалаѓа кiргеннен кейiн олар µздерi ќонып ж‰рген жоѓарѓы бµлмеге кµтерiлдi. Б±лар: Петiр мен Жохан, Жаќып пен Єндiр, Фiлiп пен Тома, Барталмай мен Матай, Єлпей ±лы Жаќып пен Дiншiл Шимон* жєне Жаќып ±лы Яћуда.

14Олар бiрнеше єйелдермен, Исаныњ шешесi Мєриям жєне Оныњ iнiлерiмен бiрге ниеттес кµњiлмен сол жерде ±дайы Ќ±дайѓа сиынып мiнажат ететiн.


15Сол к‰ндердiњ бiрiнде жиналѓан ж‰з жиырмадай бауырластарыныњ ортасында т±рып, Петiр былай дедi:


16— Бауырластар! Исаны т±тќындаѓандарѓа жол кµрсетушi болѓан Яћуда туралы Киелi Рухтыњ ежелде Дєуiт арќылы алдын ала айтќан Киелi жазбалардаѓы сµзi орындалуѓа тиiстi едi.

17Яћуда да бiз сияќты елшi болып, ќызметке бiрге таѓайындалѓан болатын.

18Iстеген ќылмысыныњ аќысына ол бiр танап жер сатып алды; кейiн сол жерiнде етпетiнен ќ±лап, ќарны жарылып, iшектерi аќтарылып, арам µлдi. —

19Б±л оќиѓа Иерусалим т±рѓындарыныњ бєрiне мєлiм болды. Сондыќтан олар сатып алынѓан осы жердi µз тiлдерiнде «Хакелдама», яѓни «Ќанды жер» деп атады. —

20Ал Забур жырларында:

«Мекенi оныњ ќањырап бос ќалсын,


Сонда т±ратын ешкiм де болмасын!»


«Мiндетi оныњ басќаѓа тапсырылсын!» —21Сондыќтан Иемiз Исаныњ ќайта тiрiлгенiне кує болып ж‰рген бiзге таѓы бiр кiсi ќосылуѓа тиiстi. Б±л — Иемiз бiзбен бiрге т±рѓан кезде ылѓи ќасымызда ж‰рген,

22атап айтќанда, Жаќия пайѓамбар адамдарды тєубеге шаќырып, шомылдыру рєсiмiнен µткiзген кезден бастап, Иса бiзден кетiп, Оны кµкте Ќ±дай ќабылдап алѓан мезгiлге дейiн бiзбен бiрге болѓан азаматтардыњ бiреуi болу керек.


23Сонымен олар екi жiгiттi: жанама аты Иуст Барзабас деп те аталѓан Ж‰сiптi жєне Матияны ±сынып,

24былай деп Ќ±дайѓа сиынды:

— Уа, Жаратќан Ие, Сен барлыќ адамдардыњ кµњiлiндегiсiн бiлесiњ. Сен елшiлiк ќызметтi мойнына алуѓа осы екеуiнiњ ќайсысын тањдап алѓаныњды бiлдiре кµр.

25Себебi Яћуда б±л ќызметтi тастап, µзiне лайыќты жерiне кеттi.


26Олар екеуiне жеребе салѓанда жеребе Матияѓа т‰стi. Осылайша ол он бiр елшiнiњ ќатарына ќосылды.