Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жоханныњ ‰шiншi хаты 1

1Аќсаќалдан µзi шын ж‰ректен жаќсы кµретiн ќымбатты Гайѓа д±ѓай сєлем!

2С‰йiктi бауырым! Сенiњ рухани µмiрiњнiњ сау болѓанындай, саѓан барлыќ жаѓынан да Ќ±дайдан игiлiк пен денсаулыќ тiлеймiн.

3Кейбiр бауырластар келiп, сенiњ шындыќќа адал болып, ‰немi шындыќ жолымен ж‰рiп келе жатќаныњды хабарлаѓанда, мен ќатты ќуандым.

4Рухани балаларымныњ шындыќ жолымен ж‰рiп жатќанын естуден артыќ маѓан ќуаныш жоќ.

Ќ±дайдыњ адал ќызметшiлерiн жылы ж‰збен ќабылдау


5С‰йiктi бауырым, сен бауырластарымызѓа, µзiње бейтаныс болса да, демеу болып, д±рыс iстеп ж‰рсiњ.

6Олар ќауым алдында сенiњ с‰йiспеншiлiгiње куєгер болды. М±ндайларды Ќ±дайдыњ адамдарына лайыќ т‰рде жолѓа жабдыќтап, шыѓарып жiберсењ, игi болар едi.

7Себебi олар б±л сапарѓа Оныњ атын таныту ‰шiн шыќты жєне ќ±дайсыздардан ешќандай жєрдем алмайды.

8Сондыќтан осындай кiсiлердi ќолдау — бiздiњ мiндетiмiз; шындыќты таратуѓа осылай ‰лесiмiздi ќосамыз.

¤р кµкiрек жетекшi мен адал сенушi


9Мен ќауымѓа жазып жiбердiм, бiраќ олардыњ басшысы болуѓа тырысып ж‰рген Диотреф бiздi мойындамайды.

10Сондыќтан барѓан кезде оныњ iстегендерiнiњ бєрiн есiне саламын: ол бiздi жаман сµзбен µсектеп ж‰р; ал соѓан да ќанаѓаттанбай, сапармен келген бауырластарымызды µзi де ќабылдамайды, басќаларѓа да ќабылдатпайды. Ќарсы алѓандарды тiптi ќауымнан шыѓарып тастайды.


11С‰йiктi бауырым, жамандыќќа елiктемей, жаќсылыќќа елiкте! Жаќсылыќ iстейтiн адам Ќ±дайдiкi, ал жамандыќ жасаушы Ќ±дайды бiлмейдi.


12Деметiр туралы елдiњ бєрi жаќсы пiкiр айтады. Ол шыњдыќќа сай єрекет жасайды. Бiз де соѓан куєлiк етiп ж‰рмiз, ал сендер шындыќты айтатынымызды бiлесiњдер.

Ќоштасу


13Саѓан єлi де кµп нєрсе жазуым керек едi, бiраќ оны жазѓым келмейдi.

14Сенi жаќын арада кµретiн шыѓармын деген ‰мiтiм бар, сонда екеуiмiз ауызба-ауыз сµйлесемiз.

15Саѓан амандыќ болсын! Б±л жаќтаѓы достарыњ сєлем айтып жатыр. Сол жаќтаѓы достардыњ бас-басына сєлем айт!