Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

Казахский Библия - Kazakh Bible

Тiмотеге арналѓан екiншi хат 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±дайдыњ Мєсiх Исамен байланыстаѓыларѓа шынайы µмiрдi уєде еткендiгiн жариялау ‰шiн Оныњ еркiмен Мєсiх Исаныњ елшiсi болѓан Пауылдан

2с‰йiктi «рухани балам» Тiмотеге д±ѓай сєлем. Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх саѓан раќымы мен ќайырымын жаудырып, тыныштыѓын сыйлай берсiн.

Тiмотенiњ сенiмi ‰шiн ш‰кiрлiк


3Мен ата-бабаларым ќызмет еткендей, таза ар-±жданыммен ќызмет ететiн Ќ±дайѓа сен ‰шiн к‰нi-т‰нi ш‰кiршiлiк етiп, д±ѓаларымнан µзiњдi ешќашан тастамаймын.

4(Ќоштасќандаѓы) кµз жасыњды есiме т‰сiрiп, сенi ќайтадан кµрiп, ќуанышќа кенелудi ќатты ањсаймын.

5Шынайы сенiмiњ есiмде, ол алдымен єжењ Лойда мен анањ Єуникенiњ ж‰ректерiнен орын алѓан едi, сенiњ ж‰регiњнен де орын алѓанына кµзiм жеттi.

Ќ±дайдыњ к‰шiне с‰йенiп, мiндетiњдi ынтамен орында!


6Сол себептi де саѓан ескертемiн: мен ‰стiње ќолымды ќойып, мiндетiње таѓайындаѓанда Ќ±дай раќым етiп, µзiње берген дарынды кµбiрек ынтамен ќолдан!

7¤йткенi Ќ±дай бiзге ќорќыныш емес, к‰ш, с‰йiспеншiлiк жєне ±стамдылыќты дарытатын Киелi Рухын сыйлады.

8Сондыќтан да Иемiз Иса Мєсiхтi ашыќ мойындаудан ешќашан тартынба, Иемiзге бола т‰рмеде отырѓан мен ‰шiн де ±ялма; ќайта, Ќ±дай беретiн рухани к‰ш-ќуатќа с‰йенiп, Iзгi хабар ‰шiн азаптарды бiрге кµр.

9Ќ±дай бiздi ќ±тќарып, µз халќы ретiнде ќасиеттi µмiр с‰руге шаќырды; м±ны жасаѓан игi iстерiмiзге бола емес, ¤зiнiњ маќсаты мен раќымы бойынша iстедi; Ол Иса Мєсiх арќылы бiздi раќым етуге єлем басталмастан б±рын-аќ ниеттенген едi.

10Ќазiр соны Ќ±тќарушымыз Иса Мєсiхтiњ келуiмен ашыќ кµрсеттi: Мєсiх µлiмнiњ к‰шiн жойып, Iзгi хабары арќылы шынайы, ешќашан µшпейтiн µмiрдi жарыќќа єкелдi.

11Тєњiр менi осы Iзгi хабарды халыќтарѓа жариялаушы, елшi жєне ±стаз етiп таѓайындады.

12Сол себептен мен осындай азап кµрсем де, ±ялмаймын. Кiмге сенiм артќанымды бiлемiн жєне Оныњ ќайтып келетiн к‰нiне дейiн ¤зiнiњ маѓан аманаттаѓан Iзгi хабарын аман-есен саќтайтынына кємiл сенемiн.

13Менен естiгендерiњдi д±рыс iлiмнiњ ‰лгiсi ретiнде Иса Мєсiхке деген сенiммен жєне с‰йiспеншiлiкпен берiк ±стан!

14¤зiње аманатталѓан Iзгi хабарды µмiрiмiзден орын алѓан Киелi Рух арќылы аман-есен саќта!

15Азия аймаѓындаѓы сенушiлердiњ бєрiнiњ дерлiк менi тастап кеткенiн бiлесiњ, олардыњ арасында Фiгел мен Ермоген де бар.

16Иемiз Онисыфордыњ ‰й iшiне мейiрiмiн тµксiн; ол єлденеше рет кµњiлiмдi кµтерiп, жiгерлендiрiп, б±ѓауда отырѓан жаѓдайыма ешќандай ±ялмады.

17Керiсiнше, Римде болѓанда ерiнбей-жалыќпай менi тапќанша iздедi.

18Иемiз ќайта оралатын к‰нi оѓан мейiрiмiн кµрсетсiн! Оныњ маѓан Ефесте де ќалай кµмектескенiн µзiњ жаќсы бiлесiњ.