Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

Казахский Библия - Kazakh Bible

Салониќалыќтарѓа арналѓан екiншi хат 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±дай Єкемiзге жєне Иемiз Иса Мєсiхке сенушiлердiњ Салониќадаѓы ќауымына Пауылдан, Сыйластан жєне Тiмотеден д±ѓай сєлем.

2Сендерге Ќ±дай Єкемiздiњ жєне Иемiз Иса Мєсiхтiњ раќымы жауып, тыныштыќ болѓай!

Ќауым кµрген ќиыншылыќтар жєне Тєњiрдiњ єдiл соты


3Бауырластар, Ќ±дайѓа сендер ‰шiн єрдайым ш‰кiрлiк етуге тиiспiз; б±л єдiл де, µйткенi бєрiњнiњ сенiмдерiњ мен µзара с‰йiспеншiлiктерiњ артып келе жатыр.

4Сондыќтан бiз бастарыњнан µтiп жатќан єр т‰рлi ќудалау мен ќиыншылыќтар кезiндегi шыдамдылыќтарыњ мен сенiмдерiњдi Тєњiрдiњ µзге ќауымдарына айтып, маќтан етiп ж‰рмiз.


5Б±ныњ бєрi Ќ±дайдыњ барлыќ адамдарды єдiл соттайтынын кµрсетедi: Ол ¤зiнiњ Патшалыѓы ‰шiн азап шеккен сендердi соѓан кiруге лайыќтысыњдар деп есептейдi.

6Сендердi ќинаѓандарды Ќ±дай ќинамаќ,

7-8 ал ќиыншылыќ кµрiп ж‰рген сендерге бiзбен бiрге тыныштыќ бермек. Ќ±дайдыњ єдiлдiгi осындай.

Б±л, Иемiз Иса Мєсiх ќ±дiреттi перiштелерiмен жалындаѓан отпен кµктен т‰сiп келгенде болады. Сонда Ол ¤зiнiњ Iзгi хабарына ќ±лаќ аспай, Ќ±дайды танымай ж‰ргендердi жазаламаќ.

9Сол адамдар мєњгi-баќи Иемiздiњ алдын кµрмей, Оныњ салтанатты ±лы ќ±дiретiнен аластатылып, шексiз ќасiрет шегетiн болады.

10Сол к‰нi Иемiз келедi де, ¤зiне баѓышталѓан адамдарына жасаѓан игiлiктерi ‰шiн зор маќтанышќа бµленiп, ¤зiне сенген олардыњ бєрiн ќайран ќалдырады. Сендер де солардыњ iшiнде боласыњдар, µйткенi бiз єкелген Iзгi хабарѓа сендiњдер.

Елшiлердiњ ќауым ‰шiн Тєњiрге сиынуы


11Сондыќтан бiз єрдайым сендер ‰шiн былай деп мiнажат етемiз: Ќ±дай сендердi ќ±тќарылуѓа шаќырѓан соњ соѓан лайыќты µмiр с‰рулерiње, iзгi ниеттерiњдi ж‰зеге асыруларыња, сенiммен бастаѓан iстерiњдi Ќ±дайдыњ кµмегiмен аяќтауларыња ќабiлет бергей.

12Осылай сендер арќылы Иемiз Исаныњ есiмi дањќќа бµленiп, µздерiњ де Оныњ ±лылыѓын бµлiсесiњдер. Ќ±дайымыз жєне Иемiз Иса Мєсiх б±л ‰шiн сендерге раќымын жаудыра кµрсiн.