Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Казахский Библия - Kazakh Bible

Патшалыќтар туралы екiншi жазба 1

Дєуiтке жеткен суыќ хабар


1Саул патша осылай ќаза тапќан едi.

Дєуiт амалектiктердi жењгеннен кейiн Секелєг ќалашыѓына ќайта оралып, сол жерде екi к‰н болды.

2‡шiншi к‰нi Саулдыњ єскер ќосынан бiреу Секелєгке келе ќалды. Ол ќайѓысыныњ белгiсi ретiнде киiмiн жыртып, басына топыраќ сеуiп алыпты. Єлгi кiсi Дєуiттiњ алдына келiп, жерге жыѓыла таѓзым еттi.

3Дєуiт:

— Ќайдан келдiњ± — деп с±раѓанда ол:

— Исраилдiк єскер ќосынан келiп т±рмын. Жаудан ќашып ќ±тылдым, — дедi.


4— Ал не жаѓдай болды, айтып бершi!

— Єскер ±рыс майданынан ќашып, кµбi сол жерде ќаза тапты! Саул мен ±лы Жонатан да о д‰ниеге аттанды. —

5Дєуiт осыны айтќан жiгiттен:

— Саул мен Жонатанныњ µлгенiн ќайдан бiлесiњ± — деп с±рады.

6Сонда жiгiт былай дедi:

— Мен кездейсоќ Гелбуе ќыратына барѓан едiм. Ќарасам, Саул сол жерде найзасына с‰йенiп отыр екен. Жаудыњ соѓыс к‰ймелерi мен атты єскерi ентелеп, жетiп-аќ ќалыпты.

7Артына ќараѓан Саул менi кµрiп, ќасына шаќырды. Мен оѓан: «Тыњдап т±рмын», — деп жауап бердiм.

8Ол: «Сен кiмсiњ±» — деп с±рады. Мен: «Амалектiкпiн», — дедiм.

9Ол: «Ќасыма кел де, менi µлтiр! Жаным шыќпай, ќиналып жатырмын», — деп б±йырды маѓан.

10Мен ќасына барып, µлтiрiп тастадым. Себебi ќ±лап, ауыр жараќаттанѓан оныњ тiрi ќала алмайтынына кµзiм жеттi. Басындаѓы тєжi мен бiлегiндегi алтын бiлезiгiн шешiп, осында, таќсыр ием, µзiњiзге алып келдiм.


11Ал Дєуiт ќатты ќайѓырып, ‰стiндегi киiмiн ќапсыра ±стап алды да, жыртып жiбердi. Ќасындаѓы адамдары да осылай еттi.

12Олар семсер ж‰зiнен ќаза тапќан Саул мен Жонатан ‰шiн, Жаратќан Иенiњ єскерi мен б‰кiл Исраил елi ‰шiн кешке дейiн ќайѓыра жылап, ораза т±тты.


13Содан соњ Дєуiт хабаршы жiгiттен:

— ¤зiњ ќай жерлiксiњ± — деп с±рады. Ол:

— Жат жерлiк кiрменiњ ±лы, амалектiкпiн, — дедi.

14Дєуiт оѓан:

— Сен ќалайша шiмiрiкпестен Жаратќан Иенiњ таѓайындаѓан патшасына ќол кµтерiп µлiмге ќидыњ±!

15-16 ¤з обалыњ µзiње. Жаратќан Иенiњ таѓайындаѓан патшасын µлтiрдiм деп µз аузыњмен айтып, ‰кiмiњдi µзiњ шыѓардыњ! — дедi.

Сарбаздарыныњ бiрiн шаќырып алып: «Мынаны µлтiр!» — деп б±йырды. Сарбаз келiп, б±йрыќты ж‰зеге асырды.

Саул мен Жонатанды жоќтау


17Дєуiт Саул мен оныњ ±лы Жонатан туралы жоќтау айтты.

18Кейiн «Садаќ жыры» деп аталѓан осы жыр яђудалыќтарѓа ‰йретiлсiн деп Дєуiт жарлыќ та шыѓарды. Ол «Яшардыњ кiтабында» жазылѓан.

Дєуiттiњ айтќан жоќтауы мынау едi:


19Уа, Исраил, ќыраттарыњда сенiњ Мерт боп жатыр маќтан т±тќан ерлерiњ! Ќалай ќаза тапты жауынгерлерiњ!

20Ѓат ќаласына б±л хабарды айтпањдар, Ашќалон алањында да жар салмањдар,

Фiлiстiр ќыздары ќуанып кетпесiн,

Ќ±дайсыз ќыздар мєз боп билемесiн!

21Уа, Гелбуе таулары, ‰стерiње
Ендi ќайтып ешќашан шыќ т‰спесiн,
Лайым жањбыр да жаумасын жерiње,
Егiстiктерiњ еш µнiм бермесiн!
¤йткенi µз ќыраттарыњда ќор болды
Ќуатты жауынгерлердiњ ќалќандары,
Саулдыњ да ќалќаны ендi ќайтып
Еш майланып-сыланбайтын болады.

22Жойылѓан жаудыњ тµгiлген ќанынан,
Мыќты д±шпандарыныњ тєндерiнен
Жонатанныњ садаѓы ќ±р ќайтпайтын,
Саулдыњ семсерi де ќ±ртпай ќоймайтын.

23Саул, ±лы Жонатан екеуi де
С‰йiктi, с‰йкiмдi µмiрлерiнде,
Ажырамаѓан олар µлiмде де.
Б‰ркiттен бетер зымырай ш‰йiлдi,
Арыстаннан бетер к‰штi к‰рестi!

24Уа, Исраил ќыздары, ќайѓырыњдар,
Сендерге ал ќызыл кµйлек кигiзген,
Алтынмен киiмдерiњдi кµмкерткен
Саул марќ±мды зар жылап жоќтањдар!

25Батырлар шайќаста ќалай ќаза тапќан,
Ќырат басында жатыр Жонатан!

26Жоќтаймын µзiњдi, ќайран бауырым,
Жанымдай жаќсы кµрген сырлас досым!
Мен ‰шiн адал с‰йiспеншiлiгiњ
Махаббатынан да артыќ єйелдiњ.

27Батырлардыњ ќаза тапќандары-ай!
Елдерiн ќорѓап кµз ж±мѓандары-ай!