Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

Казахский Библия - Kazakh Bible

Петiрдiњ екiншi хаты 1

Арнау жєне сєлем


1Иса Мєсiхтiњ басыбайлы ќызметшiсi, єрi елшiсi Шимон Петiрден ортаќ сенiмiмiздегiлердiњ бєрiне д±ѓай сєлем. Ќ±дайымыз бен Ќ±тќарушымыз Иса Мєсiхтiњ єдiлдiгiне сай бiзге берiлгендей, сендерге де аса ќ±нды сенiм сыйѓа берiлдi.

2Лайым Ќ±дай мен Иемiз Исаны жаќыннан танып бiлген сендерге раќым, амандыќ пен тыныштыќ молынан жауа берсiн!

Сенушiнiњ табанды мiнез-ќ±лќын дамытып, ќ±тќарылуѓа тањдалѓанын бекiтуi


3Ќ±дай бiздi ќ±дiреттi к‰шiмен жєне Оны жаќыннан танып бiлуiмiз арќылы ¤зiне ±намды жања µмiр с‰руiмiзге ќажеттiнiњ бєрiмен ќамтамасыз еттi: Ол бiздi ¤зiнiњ ±лы да игiлiктi болмысы арќылы меншiктi халќы болуѓа шаќырып,

4м±нысымен бiзге аса ќ±нды да тамаша уєделерiн бердi. Ондаѓы маќсаты — осы к‰нєкар д‰ниелiк адамдар сияќты арам ќ±марлыќтарѓа салынбай, ќайта, олардан ќ±тылып, Ќ±дайдыњ єдiл болмысын бµлiсуiмiз.


5Сол себептен де мына ќасиеттерге кенелуге бар ынталарыњмен ±мтылыњдар: сенiмдерiњде игiлiк кµрсетiњдер, ал игiлiк кµрсеткенде парасаттылыќ та танытыњдар,

6парасаттылыќтарыњда ±стамдылыќ та молынан болсын! Ал ±стамдылыќтарыњда тµзiмдiлiк, тµзiмдiлiктерiњде Тєњiрге баѓышталѓандыќ,

7Тєњiрге баѓышталѓандыќтарыњда бауырластарыња деген iзгi ниеттiлiк, ал iзгi ниеттiлiктерiњде шынайы с‰йiспеншiлiк танытыњдар!

8Егер осы ќасиеттер сендердiњ бойларыњда болса жєне молая т‰ссе, онда рухани µмiрлерiњ пайдасыз, µнiмсiз болып ќалмай, ќайта, Иемiз Иса Мєсiхтi жаќыныраќ танып бiле бересiњдер.

9Ал кiмде б±лар жоќ болса, сол алыстан кµрмейтiнге, тiптi соќырѓа ±ќсайды. Ол µзiнiњ µткен кезењдердегi к‰нєларынан тазарѓанын ±мытќан.


10Сондыќтан да, бауырластарым, Ќ±дайдыњ µздерiњдi меншiктi халќы болуѓа шаќырып, тањдап алѓанын µмiрлерiњмен ныќ бекiтуге ынтамен ±мтылыњдар! Егер солай iстесењдер, ешќашан да тура жолдан тайып кетпейтiн боласыњдар.

11Осылайша сендерге Иемiз бен Ќ±тќарушымыз Иса Мєсiхтiњ мєњгiлiк Патшалыѓыныњ «ќаќпасы» айќара ашылып, оѓан емiн-еркiн кiресiњдер.

Киелi кiтаптаѓы пайѓамбарлар сµздерi мен елшiлер куєлiктерiнiњ аќиќаттыѓы


12Сол себептi, осы айтќандарымды бiлсењдер де, ќабылдаѓан шынайы iлiмдi берiк ±стансањдар да, оларды бєрiбiр ±дайы естерiње салып отырмаќпын.

13Кµзiмнiњ тiрiсiнде соларды естерiње т‰сiрiп, рухани дамуларыња ќозѓау салып отыруды д±рыс деп санаймын.

14Иемiз Иса Мєсiх µзiме аныќ бiлдiргенiндей, жуырда осы тєндiк денемдi тастайтыным маѓан белгiлi.

15Сондыќтан мен б± д‰ниеден аттанѓаннан кейiн де сендер оларды єрдайым есте саќтауларыњ ‰шiн ќолымнан келгеннiњ бєрiн де iстеймiн.


16Бiз сендерге Иемiз Иса Мєсiхтiњ ќ±дiретiн жєне ќайта оралуын хабарлаѓанда, ќулыќпен ќиыстырылѓан ањыз-ертегiлерге с‰йенген жоќпыз. Керiсiнше, Иемiз Иса Мєсiхтiњ салтанатты ±лылыѓын µз кµзiмiзбен кµрген куєгерлер болдыќ.

17-18 Иемiз Иса Мєсiхпен бiрге ќасиеттi тауда болѓанда кµктен шыќќан бiр дауысты естiдiк. Сонда шексiз ±лылыќтыњ Иесi, Ќ±дай Єке, Мєсiхке арнап: «Б±л — Менiњ с‰йiктi ¦лым, Мен Оѓан ризамын», — деп дауыстап, Оны ќ±рмет пен салтанатты ±лылыќќа кенелттi.


19Сонымен ќатар, бiздерде пайѓамбарлардыњ жазып ќалдырѓан ныќ сенiмдi сµздерi бар ѓой. Б±ларѓа кµњiл бµлсењдер, жаќсы болады. Сол сµздер ќарањѓылыќта «сєулесiн шашып т±рѓан шамѓа» ±ќсайды. Тањ атып, шолпан ж±лдызыныњ пайда болатынындай, аќырында Мєсiх ќайтып келiп, ж‰ректерiње толыќ т‰сiнiк ќ±ятын болады.

20Ењ бастысы, Киелi жазбалардаѓы пайѓамбарлар сµздерiнiњ ешќайсысы да пайѓамбардыњ жеке т‰сiнiгi бойынша туындамаѓанын бiлiњдер.

21Себебi б±л пайѓамбарлыќ сµздер ешќашан адам баласыныњ ќалауымен пайда болѓан емес, ќайта, Ќ±дайѓа баѓышталѓан ќасиеттi адамдарѓа Оныњ хабарларын айтуѓа Ќ±дайдыњ Киелi Рухы ќозѓау салып отырды.