Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жоханныњ екiншi хаты 1

1Ќ±дай тањдаѓан бєйбiше мен оныњ балаларына аќсаќалдан д±ѓай сєлем! Сендердi шын ж‰ректен жаќсы кµремiн, б±л жµнiнде мен жалѓыз емеспiн, шындыќты бiлетiндердiњ бєрi де сендердi жаќсы кµредi,

2µйткенi шындыќ µзiмiзде ќазiр бар жєне мєњгi бола бередi.

3Ќ±дай Єке мен Оныњ рухани ¦лы Иса Мєсiх сендерге раќымын, мейiрiмiн жєне тыныштыѓын, сонымен ќатар шындыќ пен с‰йiспеншiлiгiн берсiн.

Шындыќ пен с‰йiспеншiлiк


4Балаларыњныњ арасынан шындыќ жолымен ж‰рген бiрнешеуiн кµргенiме ќатты ќуандым: Ќ±дай Єке бiзге солай µмiр с‰руге µсиет еттi.

5Сондыќтан, бєйбiше, мынаны µтiнемiн: бєрiмiз бiр-бiрiмiздi жаќсы кµрейiк. М±ны жања µсиет ретiнде жазып отырѓан жоќпын, б±л µсиет бiзде бастапќыдан бар.


6Ал осы с‰йiспеншiлiк Оныњ µсиеттерi бойынша ж‰руiмiзде. С‰йiспеншiлiкке сай єрекет ету керек деген б±л µсиеттi бастапќыдан берi естiп келесiњдер.

Мєсiхке адал болу


7Д‰ниеге кµптеген азѓырушылар келе жатыр. Олар Иса Мєсiхтiњ жерге адам бейнесiнде келгенiн мойындамайды. Азѓырушыларды жєне Мєсiхке ќарсы шыѓушыларды осыдан бiлуге болады.

8Ењбекпен ќол жеткендердi жоѓалтпай, Иемiзден толыќ сыйын алу ‰шiн байќап ж‰рiњдер!

9Мєсiхтiњ iлiмiмен ж‰рмей, одан шыѓып кеткен адамныњ Ќ±даймен ќатынасы жоќ. Ал Оныњ iлiмiмен ж‰ргендер Єкемен де, Оныњ рухани ¦лымен де тыѓыз байланыста болады.

10Сондыќтан да бiреу келiп, осы iлiмге ќарсы бiр нєрсе ‰йретсе, ондайды ‰йлерiње кiргiзбењдер, тiптi сєлемiн де алмањдар!

11Себебi бiреудiњ сєлемiн алѓан адам соныњ жамандыќ iстерiне ортаќ болады.

Ќоштасу


12Сендерге єлi кµп нєрсе айтар едiм, бiраќ оны жазбаша жасаѓым келмейдi. ¤зiм келiп, ауызба-ауыз сµйлессек деп ойлаймын, сонда зор ќуанышќа кенелемiз.


13Ќ±дай тањдаѓан бауырласыњныњ балалары д±ѓай сєлем жолдайды.