Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Казахский Библия - Kazakh Bible

Ќорынттыќтарѓа арналѓан екiншi хат 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±дайдыњ еркiмен Иса Мєсiхтiњ елшiсi болѓан Пауылдан жєне бауырласымыз Тiмотеден Ќ±дайдыњ Ќорынттаѓы ќауымы мен Оныњ б‰кiл Ахая аймаѓындаѓы барлыќ адамдарына д±ѓай сєлем!

2Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх сендерге раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай берсiн!

Ќ±дайдыњ ж±батып, µлiмнен ќ±тќарѓанына ш‰кiрлiк


3Иемiз Иса Мєсiхтiњ Єкесi Ќ±дай мадаќталсын! Ол — ќайырымды Ќ±дай Єкемiз, ж±баныш атаулыныњ ќайнар кµзi —

4бiздi барлыќ азаптарымызда жiгерлендiредi. Осылай Ќ±дайдыњ µзiмiздi жiгерлендiрген ж±банышымен бiз де єр т‰рлi ќайѓы-ќасiрет шегiп ж‰ргендердi жiгерлендiре аламыз.

5¤мiрiмiзде Мєсiх жолындаѓы азаптарымыздыњ молая т‰скенiндей, Ол арќылы кµретiн ж±банышымыз да аѓыл-тегiл мол болады.

6-7 Азап шегуiмiз сендердiњ жiгерленiп, ќ±тќарылуларыња септiгiн тигiзедi. ¤йткенi бiз кµрген ж±баныш µздерiњдi де жiгерлендiредi. Соныњ нєтижесiнде сендер дєл бiз сияќты азаптарды бастан кешкенде шыдамдылыќпен тµзе аласыњдар. ¤здерiњ жайындаѓы ‰мiтiмiз берiк. Себебi азабымызды бµлiскендерiњдей бiз ќабылдайтын ж±банышты да бµлiсетiндерiњдi бiлемiз.


8Сондыќтан, бауырластар, сендердi Азия аймаѓында тап болѓан ќиындыќтарымыздан хабарсыз ќалдырѓымыз келмейдi. Басымызѓа т‰скен ауыртпалыќтыњ шектен тыс, адам тµзе алмастай болѓаны сонша, тiрi ќаламыз деп ‰мiттенбедiк те.

9Ж‰регiмiзде µлiмге кесiлгендей сезiндiк. Б±л жайт бiздiњ µзiмiзге емес, µлгендердi тiрiлтетiн Ќ±дайѓа ѓана с‰йене алуымыз ‰шiн де осылай болды.


10М±ндай ќорќынышты ажал ќаупiнен Ол бiздi ќ±тќарып алды жєне єлi ќ±тќаруда; болашаќта да ќ±тќаратын болады деп Оѓан ныќ сенiм артамыз.

11Б±ѓан сендердiњ д±ѓаларыњ да септiгiн тигiзедi. Осылайша кµптеген сенушiлердiњ сиынуларына Ќ±дай ќ±лаќ асып, бiзге раќымын тµгiп, сол ‰шiн олар ш‰кiрлiк ететiн болады.

Елшiнiњ сапар жоспарын µзгерту себебi


12Бiздiњ айналамыздаѓы адамдармен, єсiресе µздерiњмен, Ќ±дайѓа ±намды ашыќтыќпен, адалдыќпен ќатынас жасап келгендiгiмiзге ар-±жданымыз кує; м±ны маќтан т±тамыз. Ескi к‰нєкар болмысымыздыњ даналыѓымен емес, Ќ±дайдыњ раќымына бола солай µмiр с‰рiп келемiз.

13-14 Жазѓан хаттарымыздан оќып, т‰сiнгендерiњнен µзге ќ±пия ниетiмiз жоќ. М±нымызды ±ѓа бастадыњдар, ендi толыќ ±ѓасыњдар деп ‰мiттенемiз: сонда Иемiз Иса ќайтып келген к‰нi сендердi маќтан ететiнiмiздей, µздерiњ де бiздi маќтан т±татын боласыњдар.


15-16 Б±ныњ бєрiне сенгенiм сонша, сендер екi рет рухани игiлiкке ие болсын деп, алдымен µздерiње баруѓа ниеттендiм. Осылайша Македонияѓа бара жатќанда да, ќайтып келе жатќанда да сендерге соѓа кетудi жоспарладым. Б±дан кейiн Яћудея аймаѓына аттанѓанымда менi шыѓарып сала алар едiњдер.

17Осыѓан ниеттенгенiмде ±шќалаќтандым ба? Єлде менi жоспарларын ескi к‰нєкар болмысын с‰йенiп, бiресе «иє», бiресе «жоќ» деп жасады дейсiњдер ме?

18Ќ±дай уєдесiне берiк болѓандай, бiздiњ сендерге айтќан хабарымыз да кейде «иє», кейде «жоќ» емес, еш жалтаќсыз!

19Араларыњда Сыйлас, Тiмоте ‰шеуiмiз уаѓыздаѓан Ќ±дай ¦лы Иса Мєсiх те бiресе «иє», бiресе «жоќ» болѓан емес. Ќайта, Ол арќылы Ќ±дай «иє» дейдi:

20Оныњ барлыќ уєделерi Мєсiх арќылы ж‰зеге асып, «иєѓа» айналады; сондыќтан «аумин» деп, Мєсiхтiњ атымен Тєњiрдiњ ±лылыѓын мадаќтаймыз.

21Мєсiхпен байланысымызда бiздi сендермен бiрге табанды етiп, таѓайындаѓан — Ќ±дайдыњ ¤зi:

22Ол бiзге µз иелiгiнiњ «тањбасын басып», берген уєделерiнiњ орындалуыныњ кепiлi ретiнде Киелi Рухын ж‰ректерiмiзге орныќтырды.


23Осы кезге дейiн менiњ Ќорынтќа келмегенiм сендердi аяѓандыѓымнан екенiне Ќ±дай кує.

24Сенiмдерiње µктемдiк еткiмiз келмей, ќуаныштарыњ ‰шiн µздерiњмен бiрге ењбектенемiз. ¤йткенi сенiмдерiњ арќылы берiксiњдер.