Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Библия на молдавском

2 Cronicas 1

1 Solomon, fiul lui David, s`a întãrit în domnie; Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el; ºi l -a înãlþat din ce în ce mai mult.

2 Solomon a poruncit întregului Israel, cãpeteniilor peste mii ºi sute, judecãtorilor, mai marilor întregului Israel, cãpeteniilor caselor pãrinteºti;

3 ºi Solomon s`a dus cu toatã adunarea la înãlþimea dela Gabaon. Acolo se afla cortul întîlnirii lui Dumnezeu, fãcut în pustie de Moise, robul Domnului.

4 Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i -l pregãtise, cãci îi întinsese un cort la Ierusalim.

5 Tot acolo se afla, înaintea cortului Domnului, altarul de aramã pe care -l fãcuse Beþalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur.

6 Solomon ºi adunarea au cãutat pe Domnul. ªi acolo, pe altarul de aramã care era înaintea cortului întîlnirii, a adus Solomon Domnului o mie de arderi de tot.

7 În timpul nopþii, Dumnezeu S`a arãtat lui Solomon, ºi i -a zis: ,,Cere ce vrei sã-þi dau.``

8 Solomon a rãspuns lui Dumnezeu: ,,Tu ai arãtat o mare bunãvoinþã tatãlui meu David, ºi m`ai pus sã domnesc în locul lui.

9 Acum, Doamne Dumnezeule, împlineascã-se fãgãduinþa Ta, fãcutã tatãlui meu David, fiindcã m`ai pus sã domnesc peste un popor mare la numãr ca pulberea pãmîntului!

10 Dã-mi dar înþelepciune ºi pricepere, ca sã ºtiu cum sã mã port în fruntea acestui popor! Cãci cine ar putea sã judece pe poporul Tãu, pe poporul acesta atît de mare?``

11 Dumnezeu a zis lui Solomon: ,,Fiindcã dorinþa aceasta este în inima ta, fiindcã nu ceri nici bogãþii, nici averi, nici slavã, nici moartea vrãjmaºilor tãi, nici chiar o viaþã lungã, ci ceri pentru tine înþelepciune ºi pricepere ca sã judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus sã domneºti,

12 Înþelepciunea ºi priceperea îþi sînt date. Îþi voi da, pe deasupra, bogãþii, averi ºi slavã, cum n`a mai avut niciodatã niciun împãrat înaintea ta, ºi cum nici nu va mai avea dupã tine.``

13 Solomon s`a întors la Ierusalim, dupã ce a pãrãsit înãlþimea de la Gabaon ºi cortul întîlnirii. ªi a domnit peste Israel.

14 Solomon a strîns carã ºi cãlãrime; avea o mie patru sute de carã ºi douãsprezece mii de cãlãreþi, pe cari i -a aºezat în cetãþile unde þinea carãle ºi la Ierusalim lîngã împãrat.

15 Împãratul a fãcut argintul ºi aurul tot atît de obicinuite la Ierusalim ca pietrele, ºi cedrii tot atît de obicinuiþi ca sicomorii1 cari cresc în cîmpie.

16 Solomon îºi aducea caii din Egipt; o ceatã de negustori ai împãratului se duceau ºi -i luau în cete pe un preþ hotãrît;

17 se duceau ºi aduceau din Egipt un car cu ºase sute de sicli de argint, ºi un cal cu o sutã cincizeci de sicli. Tot aºa aduceau ºi pentru toþi împãraþii Hetiþilor ºi pentru împãraþii Siriei.