Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7

Казахский Библия - Kazakh Bible

Тiмотеге арналѓан бiрiншi хат 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±тќарушымыз Ќ±дайдыњ жєне ‰мiтiмiздiњ Бастауы Иса Мєсiхтiњ б±йрыѓымен Мєсiхтiњ елшiсi болѓан Пауылдан

2сенiмiмiздегi шынайы ±лым iспеттi Тiмотеге д±ѓай сєлем. Лайым Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх саѓан раќымы мен ќайырымын жаудырып, тыныштыѓын сыйлай берсiн!

Ќате iлiмдерге ќарсы ескертулер


3Македонияѓа барарда µтiнiп с±раѓанымдай, сен Ефес ќаласында ќалып, кейбiреулердiњ басќа iлiмдердi ‰йретулерiне

4жєне ањыздармен, ±лан-ѓайыр шежiрелермен ш±ѓылдануларына тыйым сал. Б±лар сенiм арќылы бiлiнетiн Ќ±дайдыњ iсiне ќызмет етудiњ орнына кµп дау-жанжал тудырады.

5Осы б±йрыќтыњ маќсаты — пєк ж‰рек, таза ар-±ждан мен шынайы сенiмнен бастау алатын с‰йiспеншiлiктi ояту.

6Кейбiр адамдар б±лардан бас тартып, кµп мылжыњдыќќа т‰сiп, адасып кеттi.

7Олар Таурат зањыныњ ±стаздары болѓылары келедi, бiраќ µз сµздерiн де, табандылыќпен пайымдап ж‰рген iлiмдерiн де µздерi д±рыстап т‰сiнбейдi.


8Ал тиiсiнше ќолданылса, Таурат зањыныњ игiлiктi болатынын бiлемiз.

9Оныњ Ќ±дай алдында аќталѓан бiздерге емес, зањ мен билiкке баѓынбайтындарѓа, з±лымдар мен к‰нєкарларѓа, ќасиетсiздер мен дiнсiздерге, ата-анасын не басќа бiреудi µлтiрушiлерге,

10б±зылѓандар мен жыныстыќ азѓындыќќа т‰скендерге, кiсi ±рлаушыларѓа, µтiрiкшiлер мен жалѓан ант беретiндерге, яки д±рыс iлiмге ќайшы єрекет ететiндердiњ бєрiне тыйым салатынын т‰сiнемiз.

11Осы iлiм мадаќталуѓа тиiстi Ќ±дайдыњ ±лы Iзгi хабарында мєлiмденген. Ол соны уаѓыздауды маѓан аманаттады.

Ќ±дайдыњ раќымына ш‰кiрлiк


12Ж±мысымды атќаруѓа ќуат берiп келе жатќан Иемiз Иса Мєсiхке менi сенiмдi болады деп баѓалап, ¤зiне ќызмет етуге таѓайындаѓаны ‰шiн ризашылыѓымды бiлдiремiн.

13Б±дан б±рын Оѓан тiл тигiзiп, ќауымдарын ќудалап, зорлыќ-зомбылыќ кµрсеткенiммен, Ол маѓан ќайырымды болды. Себебi менде єлi де шынайы сенiм болмаѓандыќтан, не iстеп ж‰ргенiмдi бiлмедiм.

14Осылай маѓан Иемiздiњ раќымы молынан тµгiлiп, Иса Мєсiхтен келетiн сенiм мен с‰йiспеншiлiкке кенелдiм.


15«Иса Мєсiх осы д‰ниеге к‰нєкарларды ќ±тќару ‰шiн келдi». Б±л — дєл айтылѓан шынайы сµз, оны т‰гелдей ќабылдау ќажет. К‰нєкарлардыњ iшiндегi наѓыз к‰нєкары мен едiм.

16Ал Иса Мєсiх алдымен мен арќылы ¤зiнiњ тµзiмдiлiгiн толыѓымен кµрсету ‰шiн маѓан ќайырымдылыќ танытты. Сµйтiп менi болашаќта Иса Мєсiхке сенiп, мєњгiлiк µмiрге ие болатындардыњ бєрiне ‰лгi еттi.

17Мєњгiлiк Патша — µлмес, кµзге кµрiнбес бiрден-бiр Ќ±дай мєњгi ќ±рметтелiп, ±лылыѓы мадаќтала берсiн! Аумин.


18Тiмоте, балам менiњ, саѓан мына µсиеттi аманаттаймын, ол б±дан б±рын µзiњ туралы Ќ±дай Рухы бiлдiрген хабарларѓа сєйкес: iзгi к‰ресте сол хабарларѓа сай єрекет жасап,

19сенiмiњ мен ар-±жданыњды таза ±ста! Кейбiреулер ар-±ждандарынан безiп, сенiмдерiн ќ±ртты.

20Олардыњ араларында Хименей мен Ескендiр бар. Ќ±дайѓа тiл тигiзбеуге ‰йренсiн деп, екеуiн (ќауымнан шыѓарып) шайтанныњ ќолына тапсырдым.