Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

Казахский Библия - Kazakh Bible

Салониќалыќтарѓа арналѓан бiрiншi хат 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±дай Єкеге жєне Иемiз Иса Мєсiхке сенушiлердiњ Салониќадаѓы ќауымына Пауыл, Сыйлас жєне Тiмотеден д±ѓай сєлем. Ќ±дай сендерге раќымын жаудырып, тыныштыѓын сыйлай кµрсiн!

Сенушiлердiњ ‰лгiлi сенiмiне ризашылыќ бiлдiру


2Сендердi Ќ±дайѓа сиынѓанда еске алып, бєрiњ ‰шiн єрдайым ш‰кiршiлiк айтамыз.

3Ќ±дай Єкемiздiњ алдында сендердiњ Оѓан деген сенiммен игiлiктi iс iстеп, с‰йiспеншiлiкпен ауыр ењбек етiп жєне Иемiз Иса Мєсiхке табандылыќпен ‰мiттенiп ж‰ргендерiњдi ‰немi еске алып отырамыз.


4Ќ±дай с‰йген бауырластар, Оныњ сендердi тањдап алѓанын бiлемiз.

5Себебi бiз сендерге Iзгi хабарды сµзбен ѓана емес, ќ±дiретпен, Киелi Рухпен жєне зор сенiммен де жеткiздiк. Сендердiњ игiлiктерiњ ‰шiн араларыњда ќалай єрекет еткенiмiздi µздерiњ бiлесiњдер.

6Ал сендер бiзге жєне Иемiзге елiктеп, кµп азапќа ±шырасањдар да, хабарды Киелi Рух сыйлаѓан ќуанышпен ќабылдадыњдар.

7Осылай Македония мен Ахая µлкелерiндегi сенушiлердiњ барлыѓына ‰лгi болдыњдар.


8Иемiздiњ хабары сендерден Македония мен Ахаяѓа ѓана тараѓан жоќ, Ќ±дайѓа деген сенiмдерiњ барлыќ жерде белгiлi болѓандыќтан, бiзге б±л туралы айтудыњ ќажетi де жоќ.

9Себебi ел сендердiњ бiздi ќандай жылылыќпен ќабылдап, жалѓан тєњiрлерден бас тартып, Ќ±дайѓа бет б±рѓандыќтарыњ туралы бiр-бiрiне айнала єњгiмелеп жатыр. Ендi сендер тiрi де шынайы Ќ±дайѓа ќызмет ете ж‰рiп,

10Оныњ рухани ¦лы Исаныњ кµктен т‰суiн к‰тудесiњдер. Ќ±дай µлiмнен ќайта тiрiлткен Ол бiздi келешектегi ќаћарлы соттан ќ±тќарып алады.