Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Шемуел 24

1 Дљљт ал жерден чыгып, Эйин-Гединин коопсуз жерлеринде жашады.

2 Шабул пелиштиликтерди кууп, кайра кайтып келгенден кийин, ага: «Дљљт Эйин-Геди чљлєндљ», – деп билдиришти.

3 Шабул бєткєл Ысрайылдан тандалган єч мињ киши алып, жейрен мекендеген тоолордон Дљљттє жана анын кишилерин издљљгљ чыкты.

4 Ал жолдогу кой камачу кашаага келди. Ал жерде єњкєр бар болчу, Шабул ага заара ушатканы кирди. Дљљт болсо кишилери менен єњкєрдєн тєп жагында отурган эле.

5 Дљљткљ љз кишилери мындай деп айтышты: «Тењирдин сага “Мен сенин душманыњды љз колуња салып берем, аны каалаганыњдай кыласыњ” деген сљзє аткарылар кєн келди». Дљљт туруп барып, Шабулдун сырт кийиминин этегинен акырын кесип алды.

6 Бирок Шабулдун кийиминин этегинен кесип алгандан кийин, Дљљттєн жєрљгє ооруду.

7 Анан ал љз кишилерине: «Тењир мага љз мырзама, Тењирдин майланганына, кол салууга жол бербесин, анткени ал – Тењирдин майланган адамы», – деди.

8 Ошентип, Дљљт ушул сљздљрє менен љз кишилерин токтотуп калды, алардын Шабулга каршы кљтљрєлєєсєнљ жол берген жок. Шабул болсо ордунан турду да, єњкєрдљн чыгып, жолго тєштє.

9 Андан соњ Дљљт да туруп, єњкєрдљн чыкты да, Шабулдун аркасынан: «Мырзам, падыша!» – деп кыйкырды. Шабул артын караганда, Дљљт жєзтљмљндљп, ага таазим кылды.

10 Дљљт Шабулга мындай деди: «“Дљљт сага жамандык кылууну ойлоп жатат”, – деген кишилердин сљзєн эмнеге угасыњ?

11 Бєгєн Тењир сени єњкєрдєн ичинде менин колума салып бергенин љз кљзєњ менен кљрдєњ. Мага сени љлтєр деп айтышты, бирок мен сени аядым: “Мен љз мырзама кол кљтљрбљйм, анткени ал – Тењирдин майланган адамы”, – деп айттым.

12 Ата! Менин колумдагыны кара, кийимињдин этегинен кесип алдым, бирок сени љлтєргљн жокмун. Менин оюмда жамандык кылуу да, кылмыш кылуу да жок экенин, сага каршы кєнљљ кылбаганымды ушундан билип ишен, сен болсо мени љлтєрєє єчєн издеп жєрљсєњ.

13 Тењир ортобузда калыс болсун, мен єчєн сенден Тењир љч алсын, сени љлтєрєєгљ колум барбайт.

14 Байыркы накыл сљздљ: “Мыйзамсыздардан мыйзамсыздык чыгат”, – деп айтылат. Сени љлтєрєєгљ колум барбайт.

15 Ысрайылдын падышасы кимге каршы чыкты? Сен кимдин артынан кууп жєрљсєњ? Љлгљн иттин, бир бєргљнєн артынан.

16 Тењир Љзє сот болсун, экљљбєздєн ортобузда калыс болсун. Ал менин ишимди карап, талдап, мени сенин колуњдан куткарат».

17 Дљљт ушул сљздљрдє Шабулга айтып бєткљндљ, Шабул: «Бул сенин єнєњбє, уулум Дљљт?» – деди. Анан Шабул катуу ыйлады.

18 Ал Дљљткљ мындай деди: «Мага караганда адилеттєє экенсињ, анткени сен мага жакшылык менен жооп бердињ, мен болсо сага жамандык менен жооп бердим.

19 Сен муну бєгєн мага жакшылык кылууњ менен далилдедињ. Тењир мени сенин колуња салып бергенде, сен мени љлтєргљн жоксуњ.

20 Душманын колго тєшєргљн адам аны аман-соо коё бермек беле! Бєгєн мага кылган ишињ єчєн Тењир сага жакшылык менен кайтарсын.

21 Эми мен билем, сен сљзсєз падышачылык кыласыњ, сенин колуњда Ысрайылдын падышачылыгы бекем болот.

22 Азыр болсо мага Тењирдин алдында: “Сенин кљзєњ љткљндљн кийин, тукумуњду унутпайм, атањдын тукумунун арасынан ысымыњды љчєрбљйм”, – деп ант бер».

23 Дљљт Шабулга ант берди. Шабул єйєнљ кайтты, Дљљт болсо кишилери менен љзє жашынган жерин кљздљй жогору чыгып кетти.