Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Шемуел 23

1 Дљљткљ: «Пелиштиликтер Кеилага кол салып, кырмандарды талап жатышат», – деп билдиришти.

2 Ошондо Дљљт Тењирге кайрылып: «Барайынбы, бул пелиштиликтерди талкалай аламбы?» – деп сурады. Тењир Дљљткљ: «Бар, сен пелиштиликтерди талкалайсыњ, Кеиланы куткарасыњ», – деп жооп берди.

3 Бирок Дљљттєн жанындагылар ага: «Жєйєт аймагында эле коркуп турабыз, анан кантип Кеилага, пелиштиликтердин аскерине каршы барабыз?» – дешти.

4 Ошондо Дљљт Тењирден кайра сурады. Тењир ага: «Тур, Кеилага бар, анткени Мен пелиштиликтерди сенин колуња салып берем», – деп жооп берди.

5 Дљљт љз кишилери менен Кеилага жљнљдє. Пелиштиликтер менен согушуп, алардын малын айдап кетти, аларга чоњ бєлгєн салды. Ошентип, Дљљт Кеиланын тургундарын куткарды.

6 Акимелектин уулу Абыйатар Дљљткљ келип, аны менен Кеилага барганда, эфодду да ала барган.

7 Дљљттєн Кеилага келгенин Шабулга билдиришти. Ошондо Шабул: «Аны Кудай менин колума салып берди, анткени ал дарбазалуу, кулпулуу шаарга кирип, љзєн љзє бекитти», – деди.

8 Кеилага барып, Дљљттє жана анын кишилерин курчоо єчєн, Шабул бєткєл элди согушка чакырды.

9 Дљљт Шабулдун жамандык ойлогонун билгенде, ыйык кызмат кылуучу Абыйатарга: «Эфодду алып кел», – деди.

10 Анан Дљљт Тењирге мындай деп кайрылды: «Тењир, Ысрайылдын Кудайы! Шабул Кеилага келип, мен єчєн шаарды талкаларын кулуњ укту.

11 Кеиланын тургундары мени анын колуна салып береби? Сенин кулуњ уккандай, Шабул бул жакка келеби? Ысрайылдын Кудай-Тењири! Љз кулуња ачып бер». Тењир: «Келет», – деп жооп берди.

12 Дљљт: «Кеиланын тургундары мени жана менин кишилеримди Шабулдун колуна салып беришеби?» – деп сурады. Тењир: «Салып беришет», – деп жооп берди.

13 Ошондо Дљљт љзєнєн алты жєзгљ жакын кишиси менен Кеиладан чыгып, бир жерден бир жерге кљчєп жєрдє. Дљљт Кеиладан качып кетти деп, Шабулга билдиришкенде, ал жєрєшєн токтотту.

Дљљт Зуп чљлєндљ

14 Дљљт болсо адам жєрбљгљн ээн талаада, андан соњ Зуп ээн талаасындагы тоодо жєрдє. Шабул аны кєн сайын издеди, бирок Кудай Дљљттє анын колуна салып берген жок.

15 Шабулдун љлтєргљнє чыкканын Дљљт билди. Дљљт болсо Зуп ээн талаасындагы токойдо болчу.

16 Шабулдун уулу Жонатан Дљљткљ, токойго келип, анын Кудайга болгон ишенимин бекемдеди.

17 Жонатан ага: «Коркпо, атам Шабул сага эч нерсе кыла албайт, сен Ысрайылга падыша болосуњ, а мен сенден кийинки экинчи адам болом, муну атам Шабул билет», – деди.

18 Алар Тењир алдында келишим тєзєштє. Дљљт токойдо калды, Жонатан болсо єйєнљ кетти.

19 Зуптуктар Гибага, Шабулга келип, мындай дешти: «Дљљт биздин жерде, Жешимондун оњ жагындагы Хахил дљњсљљсєндљ, токойдун киши бара алгыс жеринде жашырынып жєрљт.

20 Эми падышам, кааласањ, ошол жакка бар. Ал эми аны падышанын колуна салып берєє – биздин иш».

21 Шабул аларга: «Мага боор ооруганыњар єчєн, силерге Тењир батасын берсин.

22 Баргыла да, кайрадан карап кљргєлљ, анын кайсы жерде экенин чалгындап билгиле, аны ал жерден ким кљргљнєн сураштыргыла, анткени мага анын аябай амалдуу экенин айтып жатышат.

23 Карап чыккыла, ал жашынган бардык жерлерди чалгындап билип, мага ишенимдєє кабар менен кайтып келгиле, ошондо мен силер менен барам. Эгер ал ушул жерде болсо, мен аны мињдеген жєйєттљрдєн арасынан болсо да издеп табам», – деди.

24 Алар туруп, Шабулдан мурун Зупка кетишти. Дљљт болсо љз кишилери менен Жешимондун оњ тарабындагы тєздєктљ, Маон чљлєндљ эле.

25 Шабул љз кишилери менен аны издеп чыкты. Бирок бул жљнєндљ Дљљткљ билдиришкенде, ал Маон чљлєндљгє аскага жашынды. Шабул муну укканда, Дљљттєн артынан Маон чљлєнљ жљнљдє.

26 Шабул тоонун бир жак бети менен келе жатты, Дљљт болсо љз кишилери менен тоонун берки бетинде келе жатты. Дљљт Шабулдан качууга шашылып жатты, Шабул болсо љз кишилери менен Дљљттє жана анын кишилерин курчап алып колго тєшєрєє єчєн келе жатты.

27 Ошол учурда Шабулга кабарчы келип: «Шашылыш кайт, анткени биздин жерге пелиштиликтер кол салышты», – деди.

28 Шабул Дљљттє кууганын токтотуп, артка кайтты. Ал пелиштиликтерди кљздљй бет алды. Ошондон тартып бул жер Села-Амахлекот деп аталып калды.