Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Шемуел 2

1 Анна Кудайга мындай деп сыйынды: «Тењирим менен жєрљгєм кубанды. Кудайым менин мєйєзємдє кљккљ кљтљрдє. Душмандарыма сєйлљй алам, Сенин куткарууња кубанам.

2 Тењирдей ыйык эч ким жок, анткени Сенден башка эч ким жок. Биздин Кудайдай тирек жок.

3 Текеберденип сєйлљбљгєлљ, оозуњардан мактаныч сљздљр чыкпасын, анткени Кудай – баарын билген Тењир, Ага бардык иштер белгилєє, Анын алдында баары таразалануу.

4 Кєчтєєлљрдєн жаасы сынат, ал эми алсыздар кєчкљ толушат.

5 Курсагы токтор нан єчєн иштешет, ачкалар эс алышат. Ал турсун, тљрљбљс аял жети бала тљрљйт, баласы кљптљр болсо балдарынан ажырашат.

6 Тењир љлтєрљт жана тирилтет, љлгљндљр жаткан жайга тєшєрљт жана чыгарат.

7 Тењир жакырдантат жана байытат, кемсинтет жана кљтљрљт.

8 Ал кедейди топурактан кљтљрєп, жакырды балчыктан чыгарат да, тљрљлљр менен отургузат, аларга дањктын тагын мурас кылат, анткени жердин негиздери Тењирде, алардын єстєнљ Ал ааламды орноткон.

9 Ал Љзєнєн ыйык адамдарынын кадамын сактайт, ал эми мыйзамсыздар карањгыда жок болушат, анткени адам љзєнєн кєчє менен кєчтєє эмес.

10 Тењир Љзєнљ каршы чыккандарды талкалайт, асмандан аларга кєркєрљйт. Бєт жер жєзєн соттойт, Љз падышасына кєч-кубат берет, Љзє майлагандын мєйєзєн кљтљрљт».

11 Анан Элкана Рамадагы љз єйєнљ кетти. Баласы болсо Тењирге кызмат кылуу єчєн, ыйык кызмат кылуучу Эйлинин жанында калды.

Эйлинин уулдарынын кєнљљсє

12 Эйлинин уулдары начар адамдар эле. Алар Тењирди билишчє эмес,

13 ыйык кызмат кылуучулардын элдин алдындагы милдетин да билишчє эмес. Кимдир бирљљ курмандык чалып жатканда, ыйык кызмат кылуучунун баласы эт бышып жаткан убакта колуна айрыча кармап келчє да,

14 казандан, же табактан, же табадан, же карападан айрыча эмнени илип чыкса, ошону ыйык кызмат кылуучу љзєнљ алчу. Шилого келген бардык ысрайылдыктарга алар ушундай кылышчу.

15 Ал турсун, майды љрттљшкљнгљ чейин, курмандык алып келген кишиге ыйык кызмат кылуучунун баласы келип мындай дечє: «Ыйык кызмат кылуучуга куурдакка эт бер, ал сенден бышкан эт албайт, чийкисинен бер».

16 Эгерде ага бирљљ: «Адегенде май љрттљлєшє керек, андан кийин каалашыњча ал», – деп айтса, ал: «Жок, азыр бер, бербесењ кєч менен алам», – деп айтчу.

17 Тењирдин алдында бул жаш адамдардын кєнљљсє љтљ чоњ эле, анткени алар Тењирге чалынган курмандыктарды булгашчу.

Шемуел Шилодо

18 Љспєрєм Шемуел зыгыр буласынан токулган эфод кийип, Тењир алдында кызмат кылып жєрдє.

19 Кєйљљсє экљљ жыл сайын чалына турган курмандыкты чалар мезгилде энеси ага чакан сырт кийим тигип келип берчє.

20 Эйли Элкана менен анын аялына мындай деп бата берди: «Сенин Тењирге берген балањдын ордуна, ушул аялыњды Тењир жалгап, сага дагы кљп бала берсин!» Ошентип, алар љз жайына кетишти.

21 Тењир Аннага батасын берди. Анын боюна бєтєп, дагы єч уул, эки кыз тљрљдє. Љспєрєм Шемуел болсо Тењир алдында чоњоюп жатты.

Эйлинин љз уулдарын айыпташы

22 Эйлинин карылыгы жетип калган, ал љзєнєн уулдарынын ысрайылдыктарга кандай мамиле кылып жатышканын жана жыйын чатырынын алдына келген аялдар менен жатып жєрєшкљнєн укту.

23 Анан аларга: «Эмне єчєн мындай иш кыласыњар? Мен силер жљнєндљ элдин баарынан жаман сљздљрдє угуп жатам.

24 Жок, балдарым, мен уккан бул кабар жакшы эмес. Тењирдин элин бузуп жатасыњар.

25 Эгер адам адамга каршы кєнљљ кылса, анда ал тууралуу Кудайга сыйынышат. Эгерде адам Тењирге каршы кєнљљ кылса, анда ага ким арачы боло алат?» – деди. Бирок алар атасынын тилин албай коюшту, анткени Тењир аларды љлєм жазасына љкєм кылып койгон эле.

26 Љспєрєм Шемуел кєндљн-кєнгљ жетилип, элге да, Тењирге да сєймљнчєктєє боло берди.

Эйлинин єй-бєлљсє жљнєндљгє пайгамбарчылык

27 Анан Кудайдын кишиси Эйлиге келип, ага мындай деди: «Тењир мындай дейт: “Атањ љз бєлљсє менен Мисирде, фараондун жеринде жєргљндљ, Мен ага ачылбадым беле!

28 Менин алдымда эфод кийип, Менин курмандык чалынуучу жайыма чыгышы єчєн, жыпар жыттуу зат тєтљтєшє єчєн, аны бєт Ысрайыл урууларынын арасынан ыйык кызмат кылуучу кылып тандап албадым беле! Ысрайыл уулдарынын љрттљлєєчє курмандыктарынан атањдын уруусуна бербедим беле!

29 Љзємдєн турак жайым єчєн Љзєм осуят кылган, Мага алып келинген курмандыктарды жана нан курмандыктарын силер эмне єчєн бутуњар менен тебелейсињер? Менин элим Ысрайыл алып келген тартуулардын алгачкыларына семирип, эмне єчєн уулдарыњды Менден артык кљрљсєњ?”»

30 Ошондуктан Ысрайылдын Кудай-Тењири мындай дейт: «Мен ошондо: “Сенин єй-бєлљњ, атањдын єй-бєлљсє Менин алдымда тєбљлєк кызмат кылышат”, – деп айткам». Бирок Тењир эми мындай дейт: «Андай болбойт, анткени Мени дањктагандарды Мен дањктайм, Мени жаманатты кылгандар уятка калышат.

31 Мына, Мен сенин жана атањдын булчуњун кесе турган кєндљр келе жатат. Ошентип, сенин єйєњдљ карыя болбойт.

32 Тењир Ысрайылды сєйгљнєнљ карабастан, Менин турак жайымдын оор абалга учураганын кљрљсєњ, сенин єйєњдљ эч качан карыя болбойт.

33 Бирок кљзєњдє талытыш єчєн, жаныњды кыйнаш єчєн, Љзємдєн курмандык чалынуучу жайымдан сенин бардык тукумуњду жок кылып салбайм, бирок сенин тукумуњ орто жаштарында каза болот.

34 Сенин эки уулуњ Копни менен Пинехас жљнєндљгє жышаан мындай: экљљ бир кєндљ љлєшљт.

35 Анан Љзємљ ишеничтєє ыйык кызмат кылуучуну коём. Ал Мага жаккандай, Мен каалагандай иш кылат. Анын тукумун бекем кылам, ал Менин майланганымдын алдында љмєр бою кызмат кылат.

36 Сенин тукумуњдан тирєє калганы бир гера кємєш жана бир кесим нан єчєн анын алдына келип жєгєнєп: “Тамак таап жеш єчєн, мага лебилик бир кызмат бер”, – деп айтат».