Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Казахский Библия - Kazakh Bible

Патшалыќтар туралы бiрiншi жазба 1

Жєбiр кµрген єйелдiњ Ќ±дайѓа жалбарынуы


1Ефрем руыныњ таулы жерiнде, С±фтыњ ‰рiм-б±таѓы мекендеген Раматаим ќаласында Елќана атты адам т±ратын. Ол Ерохамныњ ±лы, Елiхудiњ немересi, Тохудыњ шµбересi, С±фтыњ шµпшегi едi. С±ф кезiнде Ефрата ќаласыныњ т±рѓыны болатын.


2Елќананыњ Ханна жєне Пєнана есiмдi екi єйелi бар едi. Пєнананыњ балалары болды, ал Ханна ќ±рсаќ кµтермедi.

3Елќана жыл сайын Єлемнiњ Иесiне бас ие ѓибадат етiп, ќ±рбандыќ шалу ‰шiн ‰й iшiн ертiп µз ќаласынан Шилоѓа сапар шегетiн. Сол ќалада Елидiњ екi ±лы Опни мен Пiнехес Жаратќан Иенiњ киелi ‰йiнде Оныњ дiни ќызметкерлерi болып iстейтiн.

4Ќ±рбандыќ шалѓаннан кейiн Елќана єйелi Пєнана мен оныњ ±л-ќыздарына тиiстi ‰лестерiн беретiн,

5ал Ханнаѓа екi еселеп табыстайтын. Себебi Ќ±дай перзент сыйламаса да, к‰йеуi Ханнаны жаќсы кµрдi.


6Бiраќ Пєнана к‰ндесiн кекетiп-м±ќатып, ќ±рсаќ кµтермейтiндiгiн бетiне басып, ренжiте беретiн.

7Жыл сайын Шилоѓа Жаратќан Иенiњ ‰йiне барѓан кезде Пєнана оны осылай µкпелететiн. Ханна болса егiле жылап, астан дєм татпайтын.

8Сонда к‰йеуi оны ж±батып: «Ханна, сен неге жылай бересiњ, неге тамаќ iшпейсiњ? Ж‰регiњ неден жабырќаулы? Мен сен ‰шiн он ±лдан да артыќ емеспiн бе?» — деп с±райтын.


9Бiрде ‰й iшi Шилода ќ±рбандыќ шалып, iшiп-жеп болѓан соњ Ханна орнынан т±рып, Жаратќан Иенiњ киелi ‰йiнiњ ќасына барды. Ал дiни ќызметкер Ели кiре берiс жаќтауыныњ жанында µз орындыѓында отырѓан болатын.

10Сонда Ханна жылап, кµкiрегiндегi шерiн Жаратќан Иеге аќтарып сиынды.

11«Уа, Єлемнiњ Иесi! Осы к‰њiњнiњ ќайѓы-ќасiретiне кµњiл бµлiп, назарыњда ±стай гµр. Маѓан раќымыњды т‰сiрiп, бiр ±л сыйласањ, соны µмiр бойы Тєњiрiме баѓыштар едiм, Оныњ басына ешќашан ±стараныњ ж‰зi тимес едi», — деп ант бердi ол.


12Ханна осылай Жаратќан Иеге мiнажат етiп ±заќ сиынѓанда Ели оныњ аузына ќарап отырды.

13Ерiндерi жыбырлап т±рса да, єйел iштей жалбарынып, ешќандай дыбыс шыѓармады. Ели оны мас екен деп ойлап ќалып:


14— Сен ќашанѓы мас болып ж‰ре бересiњ? Iшiмдiктi доѓар! — деп зекiдi.

15Ханна:

— Мырзам, олай емес. Мен бiр к‰йзелiп ж‰рген сорлы єйелмiн. Ешќандай iшiмдiктен ауыз тиген жоќпын. Тек кµкiрегiмдегi зарымды Жаратќан Иеге аќтарып сиынып отырмын.

16Менi ±яттан безген жаман єйел деп ойлап ќалмањыз! Ќайѓы-ќасiретiм µте зор болѓандыќтан осылайша жалынып т±рмын! — деп м±њын шаќты.

17Сонда Ели оѓан:

— Тыныштыќпен ‰йiње ќайта бер. Исраилдiњ сиынатын Ќ±дайы тiлеуiњдi ќабыл алсын! — деп батасын бердi.


18— Мырзам, мендей паќырыњызѓа оњ кµзiњiзбен ќарай кµрiњiз, — деп Ханна ќоштасып, кетiп ќалды. Ендi ол тамаќ iшiп, ж‰зiнен ќайѓыныњ нышаны байќалмайтын болды.

19Келесi к‰нi Елќананыњ отбасы ерте т±рып, Жаратќан Иеге сиынып ѓибадат еткеннен кейiн Рамаќќа, ‰йлерiне ќайтып оралды. Елќана Ханнамен жаќындасќан кезде Ќ±дай оныњ тiлегiн ескерiп, ж‰зеге асырды.

20Ол аяѓы ауырлап, айы-к‰нi жеткенде ±л бала туды. Ханна: «Мен оны Жаратќан Иеден с±рап алѓанмын», — деп, оѓан Самуил (яѓни «Ќ±дай ќ±лаќ асты») деген ат ќойды.

Самуилдiњ Ќ±дайдыњ ќызметiне баѓышталуы


21Келесi жылы Елќана б‰кiл ‰й iшiмен Жаратќан Иеге арнап ќ±рбандыќ шалып, µзiнiњ уєде еткен µзге сый-тартуларын да ±сыну ‰шiн таѓы да Шилоѓа бармаќшы болды.

22Ал Ханна к‰йеуiне:

— Бала µсiп, емшектен шыќќаннан кейiн оны Шилоѓа алып барамын. Сонда ол Жаратќан Иеге баѓышталып, сол жерде т±ратын болсын, — деп бармай ќалды.


23Елќана оѓан:

— Жарайды. Баланы емшектен шыѓарѓанѓа дейiн к‰те т±р. Тек берген уєдењдi Жаратќан Ие шындыќќа айналдыра кµрсiн, — дедi. Осылайша Ханна нєрестесiн емiзiп, ‰йiнде ќалды.


24Самуилдi емшектен шыѓарѓан соњ анасы оны ертiп, Жаратќан Иенiњ Шилодаѓы киелi ‰йiне алып барды. Онда ‰ш жасар б±ќаны, бiр ќап ±н мен бiр торсыќ шарапты да ала келген едi. Бала єлi де тым жас болатын.

25Єке-шешесi б±ќаны ќ±рбандыќќа шалѓаннан кейiн баланы Елидiњ алдына алып барды.


26Ханна оѓан: «Мырзам, шынымды айтамын: мен баяѓыда осы жерде, сiздiњ ќасыњызда т±рып, Жаратќан Иеге сиынѓан єйелмiн ѓой.

27Сол кезде мына баланы сыйлай кµрсiн деп жалбарынѓан едiм. Тєњiр Ие µтiнiшiмдi ж‰зеге асырды.

28Ендi мен де уєдемдi орындап, баланы µмiр бойы Оныњ ќызметiне баѓыштаѓым келiп отыр», — дедi. Сонда олар иiлiп Жаратќан Иеге ѓибадат еттi.