Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

Казахский Библия - Kazakh Bible

Петiрдiњ 1-хаты 1

Арнау жєне сєлем


1Иса Мєсiхтiњ елшiсi Петiрден (осы к‰нєкар д‰ниеде) жат жерлiк болып, Понти, Ѓалатия, Ќападоќия, Азия жєне Бiт‰ния аймаќтарында шашыраѓан (сенушiлерге д±ѓай сєлем.)

2Ќ±дай Єке сендердi алдын ала танып, ¤зiнiњ Киелi Рухымен Иса Мєсiхке баѓынатын, Оныњ ќ±рбандыќ µлiмiнде тµгiлген ќаны арќылы тазарѓан, меншiктi де ќасиеттi халќы болуѓа тањдап алѓан едi. Раќым, амандыќ пен тыныштыќ сендерге молынан жауа берсiн!

Сµнбес ‰мiт бергенi ‰шiн Ќ±дайды дєрiптеу


3Иемiз Иса Мєсiхтiњ Єкесi — Ќ±дай мадаќталсын! Ол бiзге зор мейiрiм кµрсетiп, рухани ќайта туѓызып, жања µмiр сыйлады жєне Иса Мєсiхтi µлiмнен ќайта тiрiлтуiмен бiздi сµнбес ‰мiтке кенелттi.

4Сондыќтан да Ќ±дайдыњ µз халќына саќтаѓан мол игiлiгiн иемденуiмiздi к‰темiз. Ешќашан шiрiп б±зылмайтын, µшiп-солып ќалмайтын сол м±раларыњ сендер ‰шiн кµкте дайын т±р.

5Ќ±дай ¤зiне сенушi сендердi ќ±дiреттi к‰шiмен ќорѓап, заманныњ аќырында осы к‰нєкар д‰ниеден ќ±тќаратын болады, сол кез жеткенде б±л айќын кµрiнбек.


6Ќазiр сендерге бiраз уаќыт азап шегiп, ќуѓын-с‰ргiн кµруге тура келгенмен, осы сµнбес ‰мiтке ќуаныњдар!

7Азап шегулерiњнiњ маќсаты — шын ж‰ректен сенгендерiњдi дєлелдеу. Жойылып кетуi м‰мкiн алтын отќа балќытылѓан кезде сыналып, тазаланады. Сол сияќты, алтыннан єлдеќайда баѓалы сенiмдерiњ де бастан кешкен азаптарыњ арќылы сыналып, берiк те шынайы екендiгi дєлелденедi. Сонда Иса Мєсiх ќайта оралып, аныќ кµрiнетiн к‰нi Ќ±дай сендердi мадаќтап, дањќ пен ќ±рметке бµлемек.


8Мєсiхтi µз кµздерiњмен кµрмеген болсањдар да, Оны с‰йiп келесiњдер. Ќазiр де кµре алмаѓанмен, Оѓан сенесiњдер. Сондыќтан сендер сµзбен суреттеуге болмайтын ±лы, керемет ќуанышпен шаттанып т±рсыњдар.

9Аќыр соњында сенiмдерiњнiњ нєтижесi — жандарыњныњ толыќтай ќ±тќарылуын ќабылдамаќсыњдар.


10Ќ±дайдыњ сендерге беретiн раќымы туралы алдын ала айтќан пайѓамбарлардыњ м±ќият iзденiстерi мен зерттеулерi осы ќ±тќарылу жайында болатын.

11Оларѓа дарыѓан Мєсiхтiњ Киелi Рухы Оныњ тµзуге тиiстi азаптары мен б±ѓан жалѓасатын салтанатты ±лылыѓы жµнiнде алдын ала хабарлаѓанда, пайѓамбарлар б±л оќиѓалардыњ ќалай жєне ќай уаќытта болатынын бiлуге тырысты.

12Бiраќ Ќ±дай оларѓа осы пайѓамбарлыќ ќызметтерiн µздерi ‰шiн емес, сендер ‰шiн атќарѓандыќтарын аныќ бiлдiрдi. Ал ќазiргi заманда уаѓыздаушылар Мєсiх туралы Iзгi хабарды кµктен жiберiлген Киелi Рухтыњ жетелеуiмен сендерге єкелдi. Осы тамаша хабарѓа тiптi перiштелер де ќызыѓып, т‰сiнуге ±мтылады.

Таза µмiр с‰руге шаќыру


13 Сонымен, аќыл-ойларыњды iс-єрекетке дайын ±стауѓа бел буыњдар! Сергек болып, Иса Мєсiх салтанатпен ќайтып келгенде кµрсететiн раќымѓа толыѓынан ‰мiт артыњдар!

14 Ќ±дайдыњ рухани балалары ретiнде Оѓан баѓыныњдар; б±рын Оныњ шынайы хабарын бiлмей, µмiрлерiњ жаман iстерге жетелейтiн ќ±штарлыќтыњ билiгiнде болып келдi. Б±ѓан ендi жол бермењдер!

15 Ќайта, µздерiњдi шаќырѓан Ќ±дайдыњ ќасиеттi болѓаны сияќты, сендер де б‰кiл iс-єрекеттерiњде ќасиеттi болыњдар!

16 Киелi жазбада Оныњ «Ќасиеттi болыњдар, себебi Мен ќасиеттiмiн!» дегенi бар ѓой.


17Сендер єр адамды бет-ж‰зiне ќарамай єдiл соттайтын Ќ±дайѓа «Єкем» деп сиынасыњдар. Ендеше жер бетiнде жат жерлiк болып с‰ретiн µмiрлерiњдi Оны терењ ќастерлеп, Оѓан ±намайтынды iстеуден шошынып µткiзiњдер!

18Ата-бабаларыњнан жеткен пайдасыз µмiр салтынан

Азат болуларыњ ‰шiн не тµленгенiн бiлесiњдер:


К‰мiс, алтын сияќты µткiншi заттар емес,19Ќ±дайдыњ мiнсiз де м‰лтiксiз «Тоќтысы» —

Мєсiхтiњ ¤зi ќ±рбан болып,


Баѓа жетпес ќанын тµгуiмен


Ќ±тќарылуларыњныњ ќ±нын тµледi.20Ќ±дай єлемдi жаратпастан б±рын-аќ

Мєсiхтi б±л маќсатќа тањдап белгiлеп едi,


Ал заманныњ аяѓында Оны сендер ‰шiн ашыќ кµрсеттi.21Мєсiх арќылы Ќ±дайѓа сендiњдер,

Ол Оны µлiмнен ќайта тiрiлтiп,


¦лылыќќа кенелткен едi,


Сол себептi сенiмдерiњ мен ‰мiттерiњ


Бiр Ќ±дайѓа баѓышталып келедi.22Шынайы хабарѓа мойынс±нып, к‰нєдан тазарѓан сендер бауырластарыња деген наѓыз с‰йiспеншiлiкке кенелдiњдер. Ендi бiр-бiрiњдi ‰здiксiз, шын ж‰ректен с‰йiњдер!

23Рухани ќайта туылып, жања µмiрге иесiњдер ѓой. Б±л шiрiп кететiн табиѓи т±ќым арќылы ж‰зеге асќан жоќ, ќайта, сендер ешќашан ќ±рымайтын «рухани т±ќым» — Ќ±дайдыњ µмiр беретiн мєњгiлiк сµзiн ќабылдаѓанда ќайта туылып, жања µмiрге ие болдыњдар.

24«К‰ллi пенде атаулы шµп секiлдi,

Бар салтанаты да дала г‰лдерi iспеттi:


Шµп сарѓайып ќурап, г‰лдер солады,25Ал Жаратќанныњ сµзi мєњгi ќалады!»