Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Библия на молдавском

1 Imparati 1

1 Împãratul David era bãtrîn, înaintat în vîrstã; îl acopereau cu haine, ºi nu se putea încãlzi.

2 Slujitorii lui i-au zis: ,,Sã se caute pentru domnul împãratul o fatã fecioarã; ea sã stea înaintea împãratului, sã -l îngrijeascã, ºi sã se culce la sînul tãu; ºi domnul meu împãratul se va încãlzi.``

3 Au cãutat în tot þinutul lui Israel o fatã tînãrã ºi frumoasã, ºi au gãsit pe Abiºag, Sunamita, pe care au adus -o la împãrat.

4 Aceastã fatã era foarte frumoasã. Ea a îngrijit pe împãrat, ºi i -a slujit; dar împãratul nu s`a împreunat cu ea.

5 Adonia, fiul Haghitei, s`a sumeþit pînã acolo în cît a zis: ,,Eu voi fi împãrat!`` ªi ºi -a pregãtit care ºi cãlãreþi, ºi cincizeci de oameni cari alergau înaintea lui.

6 Tatãl sãu nu -l mustrase niciodatã în viaþa lui, zicînd: ,,Pentru ce faci aºa?`` Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip, ºi se nãscuse dupã Absalom.

7 El a vorbit cu Ioab, fiul Þeruiei, ºi cu preotul Abiatar: ºi aceºtia au trecut de partea lui.

8 Dar preotul Þadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, proorocul Natan, ªimei, Rei ºi vitejii lui David, n`au fost cu Adonia.

9 Adonia a tãiat oi, boi ºi viþei graºi, lîngã piatra lui Zohelet, care este, lîngã En-Roguel; ºi a poftit pe toþi fraþii lui, fiii împãratului, ºi pe toþi bãrbaþii lui Iuda din slujba împãratului.

10 Dar n`a poftit pe proorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele sãu Solomon.

11 Atunci Natan a zis Bat-ªebei, mama lui Solomon: ,,N`ai auzit cã Adonia, fiul Haghitei, s`a fãcut împãrat, fãrã sã ºtie domnul nostru David?

12 Vino dar acum, ºi-þi voi da un sfat, ca sã-þi scapi viaþa ta ºi viaþa fiului tãu Solomon.

13 Du-te, intrã la împãratul David, ºi spune -i: ,Împãrate, domnul meu, n`ai jurat tu roabei tale, zicînd: ,Fiul tãu Solomon va împãrãþi dupã mine, ºi va ºedea pe scaunul meu de domnie?` ,Pentruce dar împãrãteºte Adonia?`

14 ªi în timp ce tu vei vorbi cu împãratul, eu însumi voi intra dupã tine, ºi-þi voi întãri cuvintele.``

15 Bat-ªeba s`a dus în odaia împãratului. El era foarte bãtrîn; ºi Abiºag, Sunamita, îi slujea.

16 Bat-ªeba s`a plecat ºi s`a închinat înaintea împãratului. ªi împãratul a zis: ,,Ce vrei?``

17 Ea i -a rãspuns: ,,Domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul, Dumnezeul tãu, zicînd: ,Solomon, fiul tãu, va împãraþi dupã mine, ºi va ºedea pe scaunul meu de domnie.`

18 ªi acum iatã cã Adonia împãrãþeºte! ªi tu nu ºtii, împãrate, domnul meu!

19 El a junghiat boi, viþei graºi ºi oi în mare numãr; ºi a poftit pe toþi fiii împãratului, pe preotul Abiatar, ºi pe Ioab, cãpetenia oºtirii, dar pe robul tãu Solomon nu l -a poftit.

20 Împãrate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptaþi spre tine, ca sã -i faci cunoscut cine va ºedea pe scaunul de domnie al împãratului, domnului meu, dupã el.

21 ªi cînd împãratul, domnul meu, va fi culcat împreunã cu pãrinþii sãi, se va întîmpla cã eu ºi fiul meu Solomon vom fi priviþi ca niºte vinovaþi.``

22 Pe cînd încã vorbea ea cu împãratul, iatã cã a sosit proorocul Natan.

23 Au dat de ºtire împãratului, ºi au zis: ,,Iatã cã a venit proorocul Natan!`` El a intrat înaintea împãratului, ºi s`a închinat înaintea împãratului cu faþa pînã la pãmînt.

24 ªi Natan a zis: ,,Împãrate, domnul meu, oare tu ai zis: ,Adonia va împãrãþi dupã mine, ºi va ºedea pe scaunul meu de domnie?`

25 Cãci el s`a pogorît astãzi, a tãiat boi, viþei graºi ºi oi, în mare numãr; ºi a poftit pe toþii fiii împãratului, pe cãpeteniile oºtirii, ºi pe preotul Abiatar. ªi ei mãnîncã ºi beau înaintea lui, ºi zic: ,Trãiascã împãratul Adonia!`

26 Dar nu m`a poftit nici pe mine, care sînt robul tãu, nici pe preotul Þadoc, nici pe Benaia, fiul lui Iehoiada, nici pe robul tãu Solomon.

27 Oare din porunca domnului meu, împãratul, are loc lucrul acesta, ºi fãrã sã fi fãcut cunoscut robului tãu cine are sã se suie pe scaunul de domnie al împãratului, domnului meu, dupã el?``

28 Împãratul David a rãspuns: ,,Chemaþi-mi pe Bat-ªeba.`` Ea a intrat, ºi s`a înfãþiºat înaintea împãratului.

29 ªi împãratul a jurat, ºi a zis: ,,Viu este Domnul, care m`a izbãvit din toate necazurile,

30 cã, aºa cum am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, zicînd: ,Fiul tãu Solomon va împãrãþi dupã mine, ºi va ºedea pe scaunul meu de domnie în locul meu,` -aºa voi face azi.``

31 Bat-ªeba s`a plecat cu faþa la pãmînt, ºi s`a închinat înaintea împãratului. ªi a zis: ,,Trãiascã pe vecie domnul meu, împãratul David``!

32 Împãratul David a zis: ,,Chemaþi-mi pe preotul Þadoc, pe proorocul Natan ºi pe Benaia, fiul lui Iehoiada.`` Ei au intrat ºi s`au înfãþiºat înaintea împãratului.

33 ªi împãratul le -a zis: ,,Luaþi cu voi pe slujitorii stãpînului vostru, puneþi pe fiul meu Solomon cãlare pe catîrul meu, ºi pogorîþi -l la Ghihon.

34 Acolo, preotul Þadoc ºi proorocul Natan sã -l ungã împãrat peste Israel. Sã sunaþi din trîmbiþã, ºi sã ziceþi: ,Trãiascã împãratul Solomon!`

35 Sã vã suiþi apoi dupã el ca sã vinã sã se aºeze pe scaunul meu de domnie, ºi sã împãrãþeascã în locul meu. Cãci porunca mea, este ca el sã fie cãpetenia lui Israel ºi Iuda``.

36 Benaia, fiul lui Iehoiada, a rãspuns împãratului: ,,Amin! Aºa sã vrea Domnul, Dumnezeul domnului meu, împãratul:

37 Domnul sã fie cu Solomon cum a fost cu domnul meu, împãratul, ca sã-ºi înalþe scaunul de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al domnului meu, împãratul David!``

38 Atunci preotul Þadoc s`a pogorît împreunã cu proorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Iehoiada, cu Cheretiþii ºi Peletiþii; au pus pe Solomon cãlare pe cãtîrul împãratului David, ºi l-au dus la Ghihon.

39 Preotul Þadoc a luat cornul cu untdelemn din cort, ºi a uns pe Solomon. Au sunat din trîmbiþã, ºi tot poporul a zis: ,,Trãiascã împãratul Solomon!``

40 Tot poporul s`a suit dupã el, ºi poporul cînta din fluier ºi se desfãta cu mare bucurie; se clãtina pãmîntul de strigãtele lor.

41 Zvonul acesta a ajuns pînã la Adonia ºi la toþi cei poftiþi cari erau cu el, tocmai în clipa cînd sfîrºeau de mîncat. Ioab, auzind sunetul trîmbiþei, a zis: ,,Ce este cu vuietul acesta de care rãsunã cetatea?``

42 Pe cînd vorbea el încã, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. ªi Adonia a zis: ,,Apropie-te, cã eºti un om viteaz, ºi aduci veºti bune.``

43 ,,Da``, a rãspuns Ionatan lui Adonia, ,,domnul nostru împãratul David a fãcut împãrat pe Solomon.

44 A trimes cu el pe preotul Þadoc, pe proorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, pe Cheretiþi ºi Peletiþi, ºi l-au pus cãlare pe catîrul împãratului.

45 Preotul Þadoc ºi proorocul Natan l-au uns împãrat la Ghihon. De acolo s`au suit veselindu-se, ºi cetatea a fost pusã în miºcare: acesta este vuietul pe care l-aþi auzit.

46 Solomon s`a ºi aºezat pe saunul de domnie al împãratului.

47 ªi slujitorii împãratului au venit sã binecuvinteze pe domnul nostru împãratul David, zicînd: ,Dumnezeul tãu sã facã numele lui Solomon mai vestit decît numele tãu, ºi el sã-ºi înalþe scaunul de domnie mai pe sus de scaunul tãu de domnie!`` ªi împãratul s`a închinat pe patul sãu.

48 Iatã ce a zis ºi împãratul: ,,Binecuvîntat sã fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care mi -a dat astãzi un urmaº pe scaunul meu de domnie, ºi mi -a îngãduit sã -l vãd!``

49 Toþi cei poftiþi de Adonia s`au umplut de spaimã; s`au sculat ºi au plecat care încotro.

50 Adonia s`a temut de Solomon; s`a sculat ºi el, a plecat, ºi s`a apucat de coarnele altarului.

51 Au venit ºi au spus lui Solomon: ,,Iatã cã Adonia se teme de împãratul Solomon, ºi s`a apucat de coarnele altarului, zicînd: ,Sã-mi jure împãratul Solomon azi cã nu va omorî pe robul sãu cu sabia!``

52 Solomon a zis: ,,Dacã va fi om cinstit, un pãr din cap nu -i va cãdea la pãmînt; dar dacã se va gãsi rãutate în el, va muri.``

53 ªi împãratul Solomon a trimes niºte oameni, cari l-au pogorît de pe altar. El a venit ºi s`a închinat înaintea împãratului Solomon, ºi Solomon i -a zis: ,,Du-te acasã.``