Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жоханныњ бiрiншi хаты 1

Ќ±даймен байланыста болуларыњ ‰шiн «Ќ±дай Сµзiн» бiлдiремiз


1Єуел баста Ол бар болатын. Бiз Оны естiп, кµзiмiзбен кµрiп, аныќтап ќарап, ќол тигiздiк. Ол — шынайы µмiр сыйлайтын «Сµз». Сендерге Сол туралы айтып беремiз,

2себебi ¤мiр бiзге келдi; осы мєњгiлiк ¤мiрдi кµрдiк те, ендi Оѓан кує болып, сендерге таныстырамыз. Ол Єкемен бiрге болатын, кµктен жерге т‰сiп, бiзге кµрiндi.

3Сендер бiзбен байланыста болсын деп, µзiмiз кµрiп, естiгенiмiз туралы хабар берiп отырмыз. Осылай бєрiмiз Єкемен жєне Оныњ рухани ¦лы Иса Мєсiхпен байланыстамыз.

4Сендерге осыны ортаќ ќуанышымыздыњ толыѓынан болуы ‰шiн жазып отырмыз.

Ќ±дайдыњ н±рында т±рып таза µмiр с‰ру туралы


5Бiз Мєсiхтен естiп, сендерге бiлдiрiп отырѓан хабар мынау: Ќ±дай — Н±р, Оныњ iшiнде ешќандай т‰нек жоќ.

6Егер бiз Ќ±даймен байланыстамыз дей т±ра, т‰некте ж‰рсек, µтiрiкшi боламыз да, µмiрiмiз шындыќќа сай болмай ќалады.

7Ал егер Ќ±дайѓа ±ќсап н±рда т±рсаќ, онда µзара байланыста боламыз жєне Оныњ рухани ¦лы Исаныњ тµгiлген ќаны бiздi барлыќ к‰нєларымыздан тазартады.

8Егер к‰нєсызбыз десек, онда µзiмiздi алдап, бiзде шындыќтыњ болмаѓаны.

9Егерде к‰нєларымызды мойындасаќ, Ќ±дай сенiмдi де єдiлеттi болѓандыќтан оларды кешiрiп, бiздi барлыќ єдiлетсiздiгiмiзден тазартады.

10Ал егер еш к‰нє жасаѓан жоќпыз десек, Ќ±дайды µтiрiкшi етiп кµрсетемiз, єрi Оныњ сµзi жан д‰ниемiзден орын алмаѓаны.