Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Казахский Библия - Kazakh Bible

Ќорынттыќтарѓа арналѓан бiрiншi хат 1

Арнау жєне сєлем


1Иса Мєсiхтiњ елшiсi болуѓа Ќ±дайдыњ еркiмен таѓайындалѓан Пауыл мен бауырласымыз Состеннен

2Ќорынт ќаласындаѓы Ќ±дайдыњ ќауымына д±ѓай сєлем. Ќ±дай сендердi Иса Мєсiх арќылы ¤зiне тањдап алды да, кез келген жерде т±рып, Иемiз Иса Мєсiхке Жаратќан Ие деп сиынатындардыњ бєрiмен бiрге сендердi де ¤зiнiњ ќасиеттi халќы болуѓа шаќырды. Ал Мєсiх олардыњ да, бiздiњ де Иемiз.

3Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх сендерге раќым мен тыныштыќ жаудыра кµрсiн!

Ќ±дайдыњ ќауымды жарылќауына ш‰кiрлiк


4Мен Ќ±дайѓа єрдайым сендер ‰шiн ш‰кiрлiк етемiн, µйткенi Ол µздерiње Иса Мєсiх арќылы раќымын сыйлады.

5Сендер Мєсiхтiњ арќасында барлыќ жаѓынан рухани байып, Ќ±дай сµзi жайлы еркiн сµйлей алып, жан-жаќты бiлiмге ие болдыњдар.

6Мєсiх туралы Iзгi хабарымыздыњ шындыѓы µмiрлерiњде расталды.

7Осылай сендер Киелi Рух сыйлайтын дарындардан ешќандай м±ќтаждыќ кµрмей, Иемiз Иса Мєсiхтiњ салтанатпен кµрiнуiн саѓына к‰тудесiњдер.

8Оныњ ќайта оралатын сол к‰нi еш айыпталмауларыњ ‰шiн Тєњiр сендердi µмiрлерiњнiњ аяѓына дейiн табанды етпек.

9Ќ±дай уєделерiне берiк, Ол сендердi ¤зiнiњ рухани ¦лы — Иемiз Иса Мєсiхпен тыѓыз байланыста болуѓа шаќырды.

Ќауымдаѓы жiкке бµлiну мєселесi


10Бауырластар, сендерге Иемiз Иса Мєсiхтiњ атынан ескертемiн: ауызбiрлiктi саќтап, жiкке бµлiнбењдер, ќайта, бiрдей маќсат пен пiкiрде болып, бiрлiкте т±рыњдар!

11Себебi, бауырластарым, Хылойдыњ ‰йiнен келгендерден араларыњда талас-тартыс бар екенiн бiлiп алдым.

12Менiњ т‰сiнуiмше, бiреулерiњ: «мен Пауылдыњ адамымын», басќа бiреуiњ: «ал мен Аполлостiкiмiн», ‰шiншiњ: «бiраќ мен Петiрдiњ», тµртiншiњ: «ал мен Мєсiхтiњ шєкiртiмiн», — дейдi екенсiњдер.

13Сонда Мєсiх жiктелiп бµлiндi ме?! Єлде сендер ‰шiн айќышќа шегеленiп ќ±рбан болѓан мен, Пауыл, ма едiм?! Немесе Пауылдыњ адамы болу ‰шiн шомылдыру рєсiмiнен µтiп пе едiњдер? (Ондайдан саќтасын!)

14Мен Крисiп пен Гайдан басќа ешкiмдi осы рєсiмнен µткiзген жоќпын, соѓан ш‰кiршiлiк етемiн.

15Сондыќтан Пауылдыњ адамы болу ‰шiн шомылдыру рєсiмiнен µттiм деп ешќайсыњ айта алмайсыњдар!

16Рас, сондай-аќ Степанныњ ‰й-iшiндегiлерiн де µткiзгенмiн, ал таѓы басќа бiреудi µткiзгенiм есiмде жоќ.

17Мєсiх менi шомылдыру рєсiмiн орындауѓа емес, Iзгi хабарды уаѓыздауѓа жiбердi. Ол маѓан данышпандыќ пен шешендiктi пайдалан демедi де, єйтпесе Мєсiхтiњ айќыштаѓы ќ±рбандыѓы туралы уаѓыз µз к‰шiнен айырылар едi.

Ќ±дайдыњ даналыѓы мен ќ±дiретiнiњ Мєсiхтен кµрiнуi


18Мєсiхтiњ айќыштаѓы ќ±рбандыѓы туралы Iзгi хабарды тозаќќа кететiндер аќымаќтыќ деп есептейдi, ал ќ±тќарылатын бiздер ‰шiн осы хабарда Ќ±дайдыњ ќ±дiретi жатыр.

19Пайѓамбардыњ жазбасында «Даналардыњ даналыѓын жойып, аќылдылардыњ аќылын жоќ ќыламын» делiнген ѓой.


20«Олай болса, даналар мен ѓ±ламалар ќайда, осы д‰ниелiк ±лы iстер туралы айтысќыш шешендер ше?» Ќ±дай солардыњ бєрiн де аќымаќтар, ал даналыќтарын т‰кке т±рѓысыз аќылсыздыќ ќылып кµрсеттi емес пе?

21Адамзаттыњ тiптi ењ кемењгер деген ой-санасымен де Ќ±дайды ешќашан тани алмайтындыѓын Ол алдын ала µз даналыѓымен бiлдi. Сондыќтан Ќ±дай осы д‰ние аќымаќтыќ деп есептейтiн уаѓызымыз арќылы соѓан сенетiндердi ќ±тќаруды лайыќ кµрдi.

22Яћудилер ќ±дiреттi кереметтер талап етсе, басќа халыќтар уаѓызымыздан даналыќ iздейдi.

23Бiраќ бiз Мєсiхтi айќышќа шегеленiп, жанын ќиды деп жариялаймыз. Б±л хабар яћудилерге жек кµрiнiштi, ал басќа ±лт адамдарына аќымаќтыќ болып кµрiнедi.

24Алайда яћудилер мен басќа халыќтардан шаќырылѓандары Мєсiхтi «Ќ±дайдыњ ќ±дiретi мен даналыѓы» деп т‰сiнедi.

25Адамдар «аќымаќтыќ» дейтiн Ќ±дайдыњ ќ±тќару жолы адам даналыѓынан єлдеќайда жоѓары жєне Ќ±дайдыњ «єлсiздiгi» (яѓни Мєсiхтiњ айќышта жанын ќиюы) адамныњ к‰ш-ќуатынан єлдеќайда к‰штi.


26Бауырластар, Ќ±дай сендердi шаќырѓанда µздерiњнiњ кiм болѓандарыња назар аударыњдаршы: табиѓи т±рѓыдан ќараѓанда араларыњда даналар, билiк иелерi, асыл туѓандар кµп емес едi.

27Бiраќ та осы д‰ние кiмдердi «аќымаќ» деп санаса, Ќ±дай «данышпан-аќылгµй» делiнгендердi ±ялту ‰шiн соларды тањдап алды. Жєне осы д‰ние «к‰шсiз» деп тапќандарды Ќ±дай «к‰штiлердi» ±ялту ‰шiн ¤зiне тањдады.

28Осы д‰ние мањызды деп есептейтiндердi жою ‰шiн соныњ менсiнбей, ќорлап, т‰кке т±рѓысыз деп санаѓандарын Ќ±дай тањдап алды.

29Осылайша Оныњ алдында ешкiмнiњ де маќтануына болмайды.

30Тєњiрдiњ iстегенi арќылы сендер Иса Мєсiхпен тыѓыз байланысќа келдiњдер. Ќ±дай Мєсiхтi даналыѓымыздыњ бастауы ќылып, бiздi Ол арќылы аќтап, ¤зiнiњ ќасиеттi халќы ќылып, к‰нєныњ ќ±лдыѓынан ќ±тќарды.

31Сондыќтан: «Кiм маќтанѓысы келсе, Жаратќан Иемiзбен ѓана маќтансын!» — деп жазылѓандай iстењдер.