Uusi kirkkoraamattu

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
U. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Jos. Jdg. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Ki. 2Ki. 1Chr. 2Chr. Ezr. Ne. Esth. Job. Ps. Pr. Ec. Song. Isa. Je. La. Ez. Da. Hos. Joel. Am. Ob. Jon. Mi. Na. Hab. Zeph. Hag. Ze. Mal. Mt. Mk. Lk. Jn. Ac. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Eph. Php. Col. 1Th. 2Th. 1Ti. 2Ti. Tit. Phm. He. Jas. 1Pe. 2Pe. 1Jn. 2Jn. 3Jn. Jud. Rev.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Uusi kirkkoraamattu

Ensimmäinen aikakirja 1

1 Aadam, Set, Enos,

2 Kenan, Mahalalel, Jered,

3 Henok, Metuselah, Lemek,

4 Nooa, Seem, Haam ja Jafet.

5 Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras.

6 Gomerin pojat olivat Askenas, Difat ja Togarma.

7 Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.

8 Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.

9 Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

10 Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä.

11 Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,

12 patrosilaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset.

13 Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het.

14 Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,

15 hivviläiset, arkilaiset, siniläiset,

16 arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset.

17 Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram. Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mesek.

18 Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber.

19 Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, sillä hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

20 Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,

21 Hadoram, Usal, Dikla,

22 Ebal, Abimael, Saba,

23 Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.

24 Seemin jälkeläisiä olivat Arpaksad, Selah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah

27 ja Abram eli Abraham.

28 Abrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael.

29 Tässä on luettelo heidän jälkeläisistään. Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam,

30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31 Jetur, Nafis ja Kedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

32 Pojat, jotka Abrahamin sivuvaimo Ketura synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.

33 Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä.

34 Abrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Esau ja Israel.

35 Esaun pojat olivat Elifas, Reuel, Jeus, Jaelam ja Korah.

36 Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek.

37 Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

38 Seirin pojat olivat Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ja Disan.

39 Lotanin pojat olivat Hori ja Homam. Lotanin sisar oli nimeltään Timna.

40 Sobalin pojat olivat Aljan, Manahat, Ebal, Sefi ja Onam. Sibeonin pojat olivat Ajja ja Ana.

41 Anan poika oli Dison, ja Disonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.

42 Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Disanin pojat olivat Us ja Aran.

43 Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan: Bela, Beorin poika; hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

44 Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta.

45 Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta.

46 Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, se joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit.

47 Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta.

48 Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot-Naharista.

49 Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal-Hanan, Akborin poika.

50 Baal-Hananin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pai. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär; Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär.

51 Hadadin kuoltua Edomin heimojen hallitsijoiksi tulivat päälliköt, jotka johtivat Timnan, Alvan, Jetetin,

52 Oholibaman, Elan, Pinonin,

53 Kenasin, Temanin, Mibsarin,

54 Magdielin ja Iramin heimokuntia. Nämä olivat Edomin heimojen hallitsijat.