Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Жылнаама 1

1 Адам, Шет, Энош,

2 Кейнан, Маалалел, Жарет,

3 Энох, Матушал, Лемек,

4 Нух, Шейим, Хам жана Жепет.

5 Жепеттин уулдары: Гомер, Магог, Мадай, Жабан, Тубал, Мешех жана Тирас.

6 Гомердин уулдары: Ашкыназ, Рипат жана Тогарма.

7 Жабандын уулдары: Элиша, Таршыш, Китим жана Роданим.

8 Хамдын уулдары: Куш, Мисрайым, Пут жана Канаан.

9 Куштун уулдары: Себа, Хабила, Сапта, Раама жана Саптеха. Рааманын уулдары: Шеба менен Дыдан.

10 Куштан ошондой эле Нимрот тљрљлдє. Ал жер єстєндљ эњ кєчтєє адам боло баштады.

11 Мисрайимден Лут, Анамим, Леябим, Наптухим,

12 Патрус, Каслухим тљрљлдє, алардан пелиштиликтер менен капторлуктар тарады.

13 Канаандан тун уулу Сидон, Хет,

14 Жебус, Амор, Гиргеш,

15 Хиби, Арк, Сини,

16 Арба, Семари жана Хамати тљрљлдє.

17 Шемдин уулдары: Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Рам, Ус, Хул, Гетер жана Мешех.

18 Арпакшаттан Шелах тљрљлдє, Шелахтан Эйбер тљрљлдє.

19 Эйберден эки уул тљрљлдє: биринин ысымы – Пелек, анткени анын убагында жер бљлєнгљн. Анын бир тууганынын ысымы – Жоктан.

20 Жоктандан Алмадат, Шелеп, Хатсар-Мабет, Жерах,

21 Адорам, Узал, Дикла,

22 Эйбал, Абымайыл, Шеба,

23 Опур, Хабила жана Жобап тљрљлдє. Булардын баары – Жоктандын уулдары.

24 Шем, Арпакшат, Шелах,

25 Эйбер, Пелек, Рейу,

26 Серук, Нахор, Терах,

27 Ыбрам (Ыбрайым).

28 Ыбрайымдын уулдары: Ыскак менен Ысмайыл.

29 Булардын санжырасы мындай: Ысмайылдын туну Ныбайот, андан кийин Кейдар, Адбаел, Мипсам,

30 Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тейма,

31 Жетур, Напиш жана Кедма. Булар – Ысмайылдын уулдары.

32 Ыбрайымдын кєњ аялы Кетурадан тљрљлгљн уулдар: Зимран, Жокшан, Медан, Мидиан, Жишпах жана Шубах. Жокшандын уулдары: Шеба менен Дедан.

33 Мидиандын уулдары: Эйпа, Эйпер, Ханох, Абида жана Элдаа. Булардын баары – Кетуранын уулдары.

34 Ыбрайымдан Ыскак тљрљлдє. Ыскактын уулдары: Эйсап менен Ысрайыл.

35 Эйсаптын уулдары: Элипаз, Ребуел, Жейуш, Жалом жана Корак.

36 Элипаздын уулдары: Тейман, Омар, Сепи, Гатам, Кеназ, Амалык.

37 Ребуелдин уулдары: Нахат, Зерах, Шама жана Миза.

38 Сеирдин уулдары: Лотан, Шобал, Сибон, Ана, Дишон, Эйитсер жана Дишан.

39 Лотандын уулдары: Хори менен Омам. Ал эми Лотандын карындашы Тимна.

40 Шобалдын уулдары: Алыйан, Манахат, Эйбал, Шепо жана Онам. Сибондун уулдары: Айа менен Ана.

41 Ананын уулу – Дишон. Дишондун уулдары: Хамран, Эшпан, Итран менен Керан.

42 Эйитсердин уулдары: Билан, Заабан жана Акан. Дишандын уулдары: Ус менен Аран.

43 Ысрайыл уулдарына падышалар коюлганга чейин Эдом жеринде падышачылык кылган падышалар булар: Бейордун уулу Бела, ал жашаган шаардын аты – Динаба.

44 Бела кљз жумуп, анын ордуна Ботсрадан чыккан Зерахтын уулу Жобап падышачылык кылды.

45 Жобап кљз жумуп, анын ордуна теймандыктардын жеринен чыккан Хушам падышачылык кылды.

46 Хушам кљз жумуп, анын ордуна Маап талаасында мидиандарды кырган Быдаттын уулу Адат падышачылык кылды. Анын шаарынын аты – Абыт.

47 Адат кљз жумуп, анын ордуна Масрейкадан чыккан Самла падышачылык кылды.

48 Самла кљз жумуп, анын ордуна дарыя боюндагы Рехоботтон чыккан Шабул падышачылык кылды.

49 Шабул кљз жумуп, анын ордуна Акбардын уулу Баал-Канан падышачылык кылды.

50 Баал-Канан кљз жумуп, анын ордуна Хадар падышачылык кылды. Анын шаарынын аты – Пайы. Анын аялынын аты – Мейтабел, ал – Матрейданын кызы, Матрейда – Мей-Зааптын кызы.

51 Хадар кљз жумуп, Эдомду башчылар башкарды: Тимна башчы, Алба башчы, Жетейт башчы,

52 Олибама башчы, Эйла башчы, Пинон башчы,

53 Кеназ башчы, Тейман башчы, Мипсар башчы,

54 Магдиел башчы, Ирам башчы. Эдомдуктардын башчылары мына ушулар.