Finnish Bible 1776

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
F. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Jos. Tuo. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Kun. 2Kun. 1Aik 1Chr. 2Aik 2Chr. Esr. Ne. Est. Job. Ps. Sananl. Saarn. Laul. Jes. Jer. Val. Hes. Da. Hos. Joel. Am. Ob. Jon. Mi. Na. Hab. Sef. Hag. Sak. Mal. Mt. Mk. Lk. Jn. Ac. Kirje roomalaisille. 1Kor. 2Kor. Ga. Ef. Flp. Kol. 1Tes. 2Tes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. He. Jak. 1Pt. 2Pt. 1Jn. 2Jn. 3Jn. Jud. Ilm.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Finnish Bible 1776

Ensimmäinen aikakirja 1

1 Adam, Set, Enos,

2 Kenan, Mahaleel, Jared,

3 Henok, Metusala, Lamek,

4 Noa, Sem, Ham ja Japhet.

5 Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras.

6 Gomerin lapset: Askenas, Riphatja, Togarma.

7 Niin myös Javanin lapset: Elisa ja Tarsisa, Kittim ja Dodanim.

8 Hamin lapset: Kus, Mitsraim, Put ja Kanaan.

9 Ja Kusin lapset: Seba, Hevila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raeman lapset: Sjeba ja Dedan.

10 Kus siitti Nimrodin: tämä rupesi olemaan voimallinen maalla.

11 Mistraim siitti Ludim, Anamim, Lehabim, Naphutim,

12 Niin myös Patrusim ja Kaluhim, joista Philistealaiset ovat tulleet ja Kaphtorim.

13 Kanaan siitti Zidonin esikoisensa ja Hetin,

14 Niin myös Jebusin, Amorin ja Gergosin,

15 Ja Hevin, Arkin ja Sinin,

16 Ja Arvadin, Zemarin ja Hematin.

17 Semin lapset: Elam, Assur, Arphaksad, Lud ja Aram, Uts, Hul, Geter ja Masek.

18 Arphaksad siitti Salan, ja Sala siitti Eberin.

19 Eberille oli syntynyt kaksi poikaa: yhden nimi oli Peleg, että hänen aikanansa oli maa jaettu, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

20 Joktan siitti Almodadin ja Salephin, Hatsarmavetin ja Jaran,

21 Hadoramin, Usalin ja Diklan,

22 Ebalin, Abimaelin ja Sjeban,

23 Ophirin, Hevilan ja Jobadin: nämät ovat kaikki Joktanin lapset.

24 Sem, Arphaksad, Sala,

25 Eber, Peleg, Regu,

26 Serug, Nahor, Tara,

27 Abram, se on Abraham.

28 Abrahamin lapset: Isaak ja Ismael.

29 Nämät ovat heidän sukukuntansa: Ismaelin esikoinen Nebajot, Kedar, Adbeel ja Mibsam,

30 Misma, Duma, Masa, Hadad ja Tema,

31 Jetur, Naphis ja Kedma: nämät ovat Ismaelin lapset.

32 Keturan Abrahamin toisen emännän lapset, jotka hän synnytti: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak ja Sua; ja Joksanin lapset: Sjeba ja Dedan.

33 Midianin lapset: Epha, Epher, Henok, Abida ja Eldaa. Nämät ovat kaikki Keturan lapset.

34 Ja Abraham siitti Isaakin. Isaakin lapset olivat Esau ja Israel.

35 Esaun lapset: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Korah.

36 Eliphan lapset: Teman, Omar, Zephi, Gaetan, Kenas, Timna ja Amalek.

37 Reguelin lapset: Nahat, Sera, Samma ja Missa.

38 Seirin lapset: Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan.

39 Lotanin lapset: Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna.

40 Sobalin lapset: Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat: Aija ja Ana.

41 Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan.

42 Etserin lapset: Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset: Uts ja Aran.

43 Nämät ovat kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maalla, ennenkuin yksikään kuningas hallitsi Israelin lasten seassa: Bela Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

44 Ja kuin Bela oli kuollut, tuli Jobab Seran poika Botsrasta kuninkaaksi hänen siaansa.

45 Kuin Jobab oli kuollut, tuli Husam kuninkaaksi hänen siaansa, Temanilaisten maalta.

46 Kuin Husam oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Hadad Bedadin poika, joka löi Midianilaiset Moabilaisten kedolla; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.

47 Kuin Hadad oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Samla Masrekasta.

48 Kuin Samla oli kuollut, tuli Saul Rehobotin virran tyköä kuninkaaksi hänen siaansa.

49 Kuin Saul oli kuollut, tuli Baal Hanan Akborin poika kuninkaaksi hänen siaansa.

50 Kuin Baal Hanan oli kuollut, hallitsi hänen siassansa Hadad; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pagi. Ja hänen emäntänsä nimi oli Mehetabeel, Matredin tytär, Mehasabin tyttären.

51 Kuin Hadad oli kuollut, olivat ruhtinaat Edomissa: ruhtinas Timna, ruhtinas Alja, ruhtinas Jetet,

52 Ruhtinas Oholibama, ruhtinas Ela, ruhtinas Pinon,

53 Ruhtinas Kenas, ruhtinas Teman, ruhtinas Mibtsar,

54 Ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iram: nämät ovat Edomin ruhtinaat.